• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

ÖZEL KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AÇILIŞI

ÖZEL KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AÇILIŞI

Kişisel gelişim kursları Açmak İçin Gerekli Belgeler;

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Adli Sicil Beyanı: Kişisel Gelişim Kursu açmak için girişimde bulunan kurucunun veya kurucu Temsilcisinin, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesinin b fırkasında belirtilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm yemediğini belirten yazılı beyanı ıslak imzalı şekilde hazırlamalıdır.                                                                         

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Adli Sicil Kaydı :     Yabancı Dil Kursu Açmak için, İngilizce Kursu açmak için, genel adıyla kişisel gelişim kursu açmak için, Kurum açacak olan kurucuya yada kurucu temsilcisine ait e-devlet üzerinden alınmış, resmi kuruma verilmek üzere hazırlanmış Adli Sicil belgesinin alınması gerekmektedir.                                                                 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayımlanmış Ana Sözleşme: Yabancı Dil kursları açılış evrakları hazırlanırken, kişisel gelişim kurslarının açılış evrakları toparlanırken, ingilizce dil kurslarını açmak için gerekli evrakları toparlarken yapılması gereken işlemlerden bir tanesi de Ticaret Sicil Gazetesidir. Şahıs firması olarak açılacak kurumlarda Ticaret Sicil Gazetesi istenmemektedir. Ticaret Sicil Gazeteleri açılacak olan kişisel gelişim kursunun faaliyet içeriğine uygun olarak, amaç ve niteliği belirtilmelidir.

Kurucu Temsilcisinin Kurumu Açma, Kapatma, Devir Ve Benzeri İşlemleri Yürütme Yetkisine Sahip Olduğunun Belirlendiği Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı :     Yabancı dil kursu açmadan önce yada kişisel gelişim kurslarını açmadan önce kurumu yönetecek bir kurucuya yada kurucu temsilcisinin belirlenmesi gerekmektedir. Kurum gerçek kişiye aitse kurucu gerçek kişinin kendisi olmak zorundadır, ancak bu kişisel gelişim kurslarında kurucu tüzel kişi ise şirket ortakları bir kişiyi kurucu temsilcisi olarak belirler. Belirlenmiş olan bu kişi açılacak kişisel gelişim kursunun bütün yetkilerini taşır. Bu kişisel gelişim kursunda belirlenen kurucu temsilcisi şirket karar defterinde yayınlanır.   Bu yazının bir örneği Milli eğitime götürülmek üzere hazırlanır.                                                                          

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin İmza Sirküsü  :  Açılacak olan kişisel gelişim kurslarında kurucu yada kurucu temsilcisine ait noterlikten hazırlanmış imza beyanı oluşturulmalıdır.   

Yerleşim Planı : Kişisel gelişim kursu ve yabancı dil kursu açmak istenen yapıya ait yerleşim planı çizilmek suretiyle 3 nüsha ve A3 ebatında hazırlanır.                                                                                                                                          (

Yerleşim Planı CD : Kişisel gelişim kursu açma şartlarına ait evrak listesinde hazırlanması gereken evraklardan bir taneside kişisel gelişim kursuna ait hazırlanmış olan yerleşim planının 1 adet CD ye yazdırılmış olarak hazırlanması gerekmektedir.                                                                                                                                    

Resmî Benzeri Okulların Tabi Olduğu Yönetmeliği Uygulama Beyanı  :   Kişisel gelişim kursu nasıl açılır, kişisel gelişim kursu açmak için hazırlanması gereken evraklardan bir tanesi Resmi ve benzeri kursların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak istediğinin belirten kurucuya ait taahhütnamedir.                                     

Eğitim Personeli Taahhütnamesi: Yabancı dil kursu açma evrakları, ingilizce dil kursu açma evrakları içinde olması gereken evraklardan bir tanesi de kurumda gerekli eğitim personeli atayacağınıza dair taahhütnamedir.                                                                                                          

Tapu Senedi Örneği:  Kişisel gelişim kursu açma şartlarından bir tanesi de kullanılacak yapıya ait tapu senedi örneğidir. Son zamanlarda kurum açmak için istenen tapu senedi örneği ibaresine rağmen Özel Öğretim Kurumlarında çalışan memur ve müfettişler tapu senedininde onaylı olarak getirilmesini istemektedir. Bu yüzden yabancı dil kursu açacak olan kişlerin bu noktaya dikkat etmesi gerekmektedir.     

Kira Sözleşmesinin Millî Eğitim Müdürlüğünce Onaylı Örneği : Kişisel gelişim kursu olacak binaya ait yapılmış olan kira kontratı yine milli eğitim bakanlığının istemiş olduğu kurum açma evraklarında bir tanesidir. Ancak açılacak olan kişisel gelişim kursuna ait hazırlanmış kira kontratı kurum açılış dosyası hazırlanıp milli eğitime sunulduğunda 1 yıl üzerinde geçerli kira kontratının var olması gerekmektedir.                                                       

Kira Sözleşmesini İmzalayanların İmza Sirküsü : Yabancı dil kurslarının açılışı esnasında hazırlanacak olan kira kontratında adı geçen kişilere ait imza beyanları hazırlanarak milli eğitim kurum açma evraklarının içinde sunulmalıdır.                                                                                

Binanın Sağlam ve Dayanıklı Olduğuna İlişkin Teknik Rapor ve analiz sonuçları:   Kişisel gelşim kursu açılacak binaya ait, yabancı dil kursu açılacak binaya ait sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor hazırlanmalıdır. Hazırlanan teknik rapora ait mühendisin imza sirküsü, vergi levhası, sim belgesi, itb belgesi olmalıdır.                   

Teknik Raporu Hazırlayanların SİM Belgeleri : Açılacak olan yabancı dil kursuna ait teknik raporu hazırlayan inşaat mühendisine ait bu belgenin kurum açma dosyasına konması gerekmektedir.                                                                                     

Teknik Raporu Hazırlayanların İşyeri Tescil Belgeleri : Yine kişisel gelişim kursu açarken hazırlanan teknik rapora ait inşaat mühendisinin İTB belgesi kurs açma dosyasının içine ilave edilmelidir.                                                                       

Sağlık Müdürlüğü yazısı ve raporu:  Kişisel gelişim kursu açmak istiyorum diyen kişilerin İlçe Sağlık Müdürlüğünden almış olduğu uygunluk raporunu da kurs açma dosyasının içine koyması gerekmektedir.                                                                                                     

İtfaiye Müdürlüğü yazısı ve raporu : Yabancı dil kursu açmak isteyen kişilerin, kurs açılacak yere ait ilgili birimlerden alacağı yangın önlem raporunu kurs açma dosyasına ekleyerek sunmalıdır.                                                                                                       

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Fotoğrafı: Kişisel gelişim kursu açmak için istenen evraklardan bir tanesi de kurucuya ait 1 adet vesikalık fotoğraftır.                                                                                      

Vergi Levhasının Fotokopisi:  Kişisel gelişim kursu açma şartlarından bir tanesi de kursa ait var olan vergi levhasıdır. Kurs açarken milli eğitime sunulacak olan kurum açma evraklarının içine kuruma ait vergi levhası da eklenmelidir.                                                                                                                

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Diploması:  Yabancı dil kursu açma şartlarından bir tanesi de kurucuya ait eğitim belgesinin kurum açma dosyasının içine eklenmesidir.                                                                                   

Kurucunun / Kurucu Temsilcisinin Hizmet Cetveli : Yabancı dil kursu açacak olan kurucuya ait en son çalışmış olduğu kurumun ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınmış olan hizmet cetveli Kurs açma evraklarının içerisine eklenmelidir.                                                                            

Yapı Kullanma İzin Belgesi : Kişisel gelişim kursu açmak istediğimiz binaya ait yapı kullanım izin belgesi kurs açarken temin edilerek kurs açma dosyasının içerisine konulmalıdır.                                                                                                                    

Okul Müdürü İş Sözleşmesi : Kişisel gelişim kursu açmak isteyen kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye ait kurum ile müdür arasında yapılmış sözleşme de kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                   

Okul Müdürü Adli Sicil Kaydı :   Kişisel gelişim kursu açmak isteyen kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye ait adli sicil belgesi kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                

Okul Müdürü Adli Sicil Beyanı: Kişisel gelişim kursu açarken istenen evraklar arasında kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye ait adli sicil beyanı kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                 

Okul Müdürü Hizmet Belgesi : Kişisel gelişim kursu açarken istenen evraklar arasında kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye en son çalışmış olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınmış hizmet cetveli kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                   

Okul Müdürü En Son Görev Yerinden Ayrılışını Gösterir Belge : Yabancı Dil kursu açarken istenen evraklar arasında kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye en son çalışmış olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınmış istifa onayı belgesi kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                    

Okul Müdürü Diploması : Yabancı Dil kursu açarken istenen evraklar arasında kurucunun kurum müdürü olarak atamak istediği kişiye ait mezuniyet belgesi kurs açma dosyasına eklenerek sunulmalıdır.                                                                                                                                                                     

İsim Hakkı Sözleşmesi :  Kişisel gelişim kurslarının açılışına ilişkin hazırlanan evraklar arasında olması gereken belgelerden biride isim hakkı sözleşmesidir. Daha önce başka bir kuruma ait kullanılmış olan bir isme ait bir kurum açılacak ise İsim Hakkına sahip kişilerden onay alınarak bu belge de kurs açma dosyası içine konulmalıdır.                                                                                                                        

İsim Hakkı Sözleşmesini İmzalayanın Yetkili Olduğuna Dair Belge: Kişisel gelişim kurslarının açılışına ilişkin hazırlanan evraklar arasında olması gereken belgelerden biride isim hakkı sözleşmesidir. Daha önce başka bir kuruma ait kullanılmış olan bir isme ait bir kurum açılacak ise İsim Hakkına sahip kişilerden onay alınarak bu belge de kurs açma dosyası içine konulmalıdır. Bu isim sahibi olan kişilerin bu ismin kendilerine ait olduğunu belirten tescil belgesinin de kurs açma evrakları arasına konulması gerekmektedir.                                                

İsim Hakkı Sözleşmesini İmzalayanın İmza Sirküsü: Kişisel gelişim kursu açma konusunda hazırlanan evraklar arasında olması gereken belgelerden biride isim hakkı sözleşmesidir. Daha önce başka bir kuruma ait kullanılmış olan bir isme ait bir kurum açılacak ise İsim Hakkına sahip kişilerden onay alınarak bu belge de kurs açma dosyası içine konulmalıdır. Bu isim sahibi olan kişilerin bu ismin kendilerine ait olduğunu belirten tescil belgesi ve imza sirküleri de kurs açma evrakları arasına konulması gerekmektedir.                                                                          

Asansör TSE Standart belgesi : Bir ingilizce kursu açmak için kurs açılacak bina asansörlü olmalıdır. Ayrıca yabancı dil kursu açılacak olan bu bina da bulunan asansör belediye tarafından denetlenmiş ve uygunluk belgesi almış olmalıdır.                                                                                                              

Araç Gereç Listesi :  Kişisel gelişim kurslarında uygulamak istediğimiz programlara ait talim terbiye kurulunca belirlenmiş programlarda kullanılacak araç ve gereç listeleri kurumda temin edilerek kullanıma hazır bir şekilde olduğu beyan edilmelidir.

Dış Cephe Fotoğrafları : Kişisel gelişim kursu yada yabancı dil kursu olarak kullanılacak binaya ait bina girişini ve binanın tam boyutunu gösteren renkli bina fotoğrafları hazırlanarak kurs açma dosyasına eklenmelidir.                                                                                                                         

Kamera sistemi olduğuna dair yazı : Kişisel gelişim kurslarından istenmez.                                                                                                     

Adres Kayıt Belgesi : Kişisel gelişim kursu açılacak binaya ait belediyeden alınmış olan numarataj belgesi kurs açma dosyasının içerisine eklenerek milli eğitime sunulmalıdır.                                                                                                                    

mebozel