• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

M.E.B. ÖZEL DANIŞMANLIK

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Kursların; Açma, Kapatma, Devir ve Yürütme İşlemleri İçin Danışmanlık Hizmeti Vermeyi Amaç Bildik.

Online Danışmanlık?

Özel öğretim kurumu açmak isteyen yeni bir girişimci için, Türkiye’nin her bölgesine özel kurs danışmanlığını sağlıyoruz. siz değerli kurucu ve kurucu temsilcilerine telefon ve internet ağını kullanarak uzaktan güvenilir özel öğretim kurumları online danışmanlık hizmetini vermekteyiz. Artık Bir Anaokulu, Özel Öğretim Kursu, Kişisel Gelişim Kursu, Sosyal Etkinlik Merkezleri, Güzellik Kursları, Sanat ve Müzik Kursları gibi onlarca özel okul veya kursları açılışını yapmak online danışmalık hizmeti aracılığıyla daha kolay.

Son zamanlarda yenilenen özel öğretim kurumları yönetmeliği ve özel öğretim kurumları standartlar yönergesinde ciddi anlamda değişiklikler olmuş, bu konu altında Sosyal Etkinlik Merkezleri gibi yenilikçi bir kurs anlayışı ‘da eklenmiştir. İçeriğin en önemli maddelerinden olan özel öğretim kurumları bağımsız bina şartının kalkması, Anaokullarında tuvalet sayılarına verilen kontenjan, Kişisel gelişim kurslarındaki program karmaşası gibi bir çok konuyu değinilmiş ve değiştirilmiştir,

Son zamanlarda açılan güzellik kursları ve güzellik akademileri hakkında bilgi vermek gerekirse, öğrencilerin sertifika isteklerini karşılama amacıyla ilçe milli eğitimlere verilmek üzere seviye tespit dilekçeleri bu süreçteki zorluğu rahatlatmıştır. Bunlara istinaden sanat kursları, kişisel gelişim kursları, mesleki ve yetenek kursları, drama kursları gibi bir çok kurs alanında da bu kolaylık sağlanmıştır.

Kurs Merkezi Açma Evrakları Nelerdir

Kurs merkezi tabiri günümüzde karşılığı kişisel gelişim kursu veya özel öğretim kursu olarak belirlenen kurslardır. Yani tabiri yerinde söylersek Kurs merkezi olarak bir kurum ruhsatı alınamamaktadır. Kurs Merkezi açmak isteyen girişimci bir kişisel gelişim kursu açmak veya bir özel öğretim kursu açmak durumundadır.

Kurs Merkezi açmak isteyen girişimcilerin, kişisel gelişim kursu açmak istediklerini bilmeleri gerekmektedir. Bu durumda kurs merkezi açmak isteyen girişimci , kişisel gelişim kursu açacağından, kişisel gelişim kursu açmak için gerekli koşuları ve evrakları tamamlayarak milli eğitime başvuru yapmak durumundadır.

Güzellik Kursu Açma Şartları

Günümüzde en çok ilgi gören ve eğitime ve öğrenmeye açık bireylerin fazlasıyla istedikleri güzellik kursları, diğer kurslarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığından ruhsat almak zorundadırlar. Açılacak bir güzellik kursunda Estetisyenlik kursu, saç ve makyaj kursları, kalıcı makyaj, el ve tırnak bakımı kursu, güzellik kursu, cilt bakımı kursu ve bunlar gibi bir çok eğitim verilmektedir. Güzellik kursu açmak için gereken evraklar , diğer kursları açarken istenen evrakların aynısıdır.

Bu bağlamda sitemizde var olan kurs açma bilgilerini takip ederek açmak istediğiniz güzellik kursu için bir yol bulabilirsiniz.

Kurs Açma Evrakları Nelerdir

Özel öğretim kurumları açarken Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu bir takım evraklar vardır. Bunları temin etmek suretiyle kurs açmak isteyen girişimcilerin başvurucu sürecini başlatmasında bir engel yoktur. Kurs açmak için gereken bu evraklar nedir… Mesela bir müzik kursu açmak istiyoruz, bunun için hangi evrakları hazırlamalıyız. Bir dans kursu açarken hangi evrakları hazırlamalıyız, bir yabancı dil kursu açarken hangi evrakları hazırlamalıyız, bir güzellik kursu açmak için hangi evrakları hazırlamalıyız…

Mesela bir güzellik kursu açmak istiyoruz, bu güzellik kursu açarken öncelikli olarak, güzellik kursu açmak istediğimiz binaya ait bir takım evraklar hazırlamalıyız. Kurs açmak istediğimiz binanın yapı kullanım izin belgesi ve kullanacağımız yapının ruhsatı gerekmektedir. Yine açmak istediğimiz güzellik kursuna ait yapı sahibi ile yapılacak kira kontratı hazırlanması gerekmektedir. Açmak istediğimiz güzellik kursunun bulunduğu binaya ait hazırlanacak bir teknik rapor ve bu güzellik kursunun kullanım alanlarının belirlendiği yerleşim planının hazırlanması gerekmektedir. Yine açılacak güzellik kursuna ait Sağlık Müdürlüklerinden alınacak Çevre Sağlığı Uygunluk Raporu olması gerekmektedir. Temin edilmiş olan bu belgelerin neticesinde açmak istediğimiz güzellik kursunun Milli Eğitime açılış yapılmak üzere başvuru dosyası sunulur.

Özel Kurs Açma Şartları

Özel dans kursu açmak için gerekli mekânın fiziki şartları uygun olması koşuluyla isteyen her kişi dans kursu açabilir, müzik kursu açabilir, kişisel gelişim kursu açabilir, sanat kursu açabilir, açık öğretim kursu açabilir… Açılacak olan müzik kursunda aranacak şartlar nelerdir veya açılacak olan dans kursunda aranacak şartlar nelerdir diyorsanız sizleri bilgilendirme noktasında yardımcı olabiliriz. Kuruluş amacımızda olduğu gibi özel kişisel gelişim kursu açacak girişimcilere, özel dans kursu açacak girişimcilere ve özel müzik kursu açacak girişimcilere yardımcı olmak amacıyla bu oluşumun içine girdik. Bu amaçla özel kurs açmak isteyen girişimciler bizi takip etsin.

Özel Kurs Açma ve Ana Okulu Açma Yönetmeliği

Özel Öğretim Kurumları açma ve işletme konusunda Milli Eğitim Bakanlığımızın 19/02/2020 tarihinde yapmış olduğu değişikliğe ilişkin yeni yönetmelik maddeleri tarafınıza sunulmuştur.

Özel Anaokulu açmak isteyen girişimcilerin ve kişisel gelişim kursu açmak isteyen girişimcilerimizin bu konuda daha detaylı bilgi almak istedikleri takdirde bizleri arayabilirsiniz.

KURUM AÇMA MADDE 5 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi hükmü doğrultusunda özel öğretim kurumlarına kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. (2) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir; a) Form dilekçe (EK-1). b) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı. c) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği. ç) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/2014- 29051) genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. (Ek cümle:RG-20/6/2017- 30102) (Ancak sosyal etkinlik merkezi kurucu temsilcileri için devir işlemleri yürütmesine ilişkin ifade yer almaz.) d) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) , binanın dış cepheleri ile bahçesini gösteren fotoğrafları ve CD’si e) Resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) kurum yönetmeliği taslağı ve CD’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı. f) Çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları ve hizmet içi eğitim merkezlerinin uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439) Ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için, (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) (Ek-15)’de yer alan bilim gruplarının Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak kurum tarafından (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunda hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış kurs programı. g) Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) öğretim programı, haftalık ders çizelgesinin kayıtlı olduğu taşınabilir elektronik kaydı ğ) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin 5 çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı. Ayrıca (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların ise her bölüm için bir asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeninin çalışma izin teklifleri. h) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurum binası kurucuya ait ise (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) bina tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) bina (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, (Ek ibare:RG-19/2/2020- 31044) binanın yapı kullanım izin belgesi, Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak anaokullarının bahçe kullanımı için (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri muvafakat belgesi. (Belgede (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) muvafakat veren kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatlerine ilişkin imzaları ile binanın kaç daireli olduğu ve imzaların kat sahibi veya vekillerine ait olduğuna ilişkin apartman yöneticisinin imzası bulunur. ı) Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü. i) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okulla aynı il sınırları içerisinde, okula kara yolu ile uzaklığı 30 km’yi geçmeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve okulun alan ve dallarına esas teşkil eden meslek gruplarına göre görevli sağlık personeli sayılarının da belirtildiği hastane/hastanelerle yapacakları, en az 10 yıl süreli ve il sağlık müdürlüğünce onaylı protokol. j) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletlerarası özel öğretim kurumları için ayrıca, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) alınmış Cumhurbaşkanı izninin sureti. k) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek ibare:RG19/2/2020-31044) ve ekleri(Ek ibare:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. (Değişik cümle:RG-19/2/2020-31044) Ancak; 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı denetim firmalarının denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez. l) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor. m) Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor. 6 n) Milletlerarası okullar için ayrıca, uygulayacakları programın (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) denkliğinin kabul edildiğine dair Dışişleri Bakanlığından tasdikli, izin veren ülkenin eğitiminden sorumlu birimi tarafından düzenlenen belge. o) (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044) ö) (Ek:RG-5/7/2014-29051) (Mülga:RG-19/2/2020-31044) p)(Ek:RG-8/8/2015-29439) (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tâbi kurum açacaklar için harç yatırıldığına dair onaylı belge. r) (Ek:RG-3/7/2016-29761) (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında özel meslekî ve teknik Anadolu lisesi açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okul ile aynı il sınırları içerisinde ve destek verilmesi kararlaştırılan alanlarda/dallarda faaliyette bulunan orta veyahut büyük ölçekli işletme/işletmelerle yapacakları en az 10 yıl süreli protokol, s) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge. (1) ş) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna, öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine veya herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge. t) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) öğretim kursu açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna veya öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) ; sosyal etkinlik merkezlerinde ise kurucu temsilcisinin yükseköğrenim mezunu olduğuna ilişkin belge. u) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Organize sanayi bölgesi içerisinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği haricindeki kişiler tarafından özel öğretim kurumu açılacak ise ilgili organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlığından alınacak uygunluk görüş yazısı. ü) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Açılacak okulun Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemine (MEBCBS) eklenmek üzere; Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan formatta bina, duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı ölçüm kroki verisi. v) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisinin vesikalık fotoğrafı. y) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Vergi levhasının fotokopisi. 7 (3) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, açılacak kurum türü ve seviyesine göre ikinci fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, tüm belgelerin eksiksiz olarak alındığının ve müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir. Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir. (4) (Ek:RG-2/8/2013-28726) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrasında belirtilen yerlerin mülki idare amirleri tarafından görevlendirilen yetkililerce tespiti halinde bu yerleri kuran veya işletenlere valilikçe Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası verilir. Verilen idari para cezası, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir. Ayrıca bu yerler valilikçe kapatılır. İdari para cezası verilen bu kişilerin kurum açmak üzere başvurmaları hâlinde, verilen bu para cezasının ödendiğinin veya 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden sonra başvurusu işleme alınır. (5) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinin açılışında kurucu temsilcisi, ikinci fıkranın (a), (b), (ğ), (h), (k), (l), (m) ve (t) bentlerinde yer alan belgeler ve Bakanlıkça onaylanan işbirliği protokolü ile kurum açmak için valiliğe müracaat eder. (k) ve (l) bentlerinde belirtilen raporlar belediyenin yetkili birimlerince de düzenlenebilir

KURS AÇMA EVRAKLARI

Kurs açmak için yapılacak işlemlerden bir tanesi de yangın raporu almaktır. Avcılarda yabancı dil kursu açmak isteyen girişimcilerin yangın raporunun başvuruşunu yapmak için Beylikdüzü nde bulunan Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasına başvuru yaptım. Yangın raporu almak için yapılan başvuruya ya şirket sahibi gerçek kişi yada vekalet belgesi ile başka bir kişi sadece burada başvuru formunu doldurarak bir sonraki hafta gelecek memurları beklemeye başladık. Genel itibarıyla kurs açma noktalarında var olan yangın yönetmeliğini bildiğimden, zemin katında 150 metrekareden küçük ve 50 kontenjandan az olduğu için 2. çıkış istenmediğini biliyordum. Yangın raporu için memur gelmeden 6 kiloluk yangın tüpü, yön levhaları, ikaz butonlarını taktırmıştık. Ancak bilmemiz gereken bir şeyi bugün net öğrenmiş olduk. Yani kurum açılacak yerde ocak kullanılıyorsa gaz kesme sensörü diye bir aparatın olması gerekiyormuş ama bu bizim açmak istediğimiz yerde mevcut değildi. Raporumuz olumsuz yazıldı. Tekrar eksiğimizi giderdikten sonra başvuru yaparak raporumuzu 3 hafta sonunda almış olduk.

Kurs açmak için atılacak adımlardan bir başkası olan çevre sağlık raporu alma işlemini bir sonraki yazımda sizlere anlatacağım.

KURS AÇMA EVRAKLARI

Kurs açmak için hazırlanması gereken evraklarla alakalı ilk adım olan numarataj ile alakalı anlatımda bulunacağım. Kurs açmak isteyen girişimcinin resmi olarak ilk başvuracağı kurum belediyeler olacaktır.

Bugün avcılarda açmak istediğim kursa ait numarataj belgesini almak için Avcılar Belediyesine gittim. Burada imar ve harita müdürlüğü bu belgenin alınabilmesi için bir form doldurmamı istedi. Ayrıca başvuru esnasında yanımda olması gereken evrakları istedi. Ben daha önceden hazırlıklı olduğum için , benden isteyecekleri tapu fotokopisi, kira kontratı, vergi levhası ve vekaleten bu işi yaptığım için vekalet belgesini doldurmuş olduğum başvuru formuyla beraber memur arkadaşa ilettim. Başvuru kaydımı yaptıktan sonra bana başvuru numaramın yazdığı bir numara verdiler ve 1-2 gün sonra evrağımı alacağımı söylediler.

Yapmış olduğum bu ilk adım ile kurs açma işleminin ilk resmi evrağını almış oldum.

Kurs açmak için yapılacak ikinci resmi başvuru olan yangın önlem raporu alınması konusunda bir sonraki yazımda sizlere yardımcı olacağım.

Bizleri takip etmeyi unutmayın…

KURS AÇMA ŞARTLARI 2020

Günümüz eğitim sistemi, çalışma hayatına eleman yetiştirme ve özel yeteneklerini geliştirmek için var olan bilgilere ulaşım esnasında okulların yeterli olmadığı bölümlerde özel kurumlardan takviye eğitim almak durumunda kalabiliyoruz. Bu takviye eğitimlerin verilebilmesi için Özel kurslar, kişisel gelişim kursları, özel yetenek kursları, mesleki gelişim kursları ve rehabilitasyon kursları bunların için bazılarıdır.

Bu bağlamda kişisel gelişim kursu açma şartları, özel yetenek kursları açma şartları, özel mesleki gelişim kursu açma şartları ve özel öğretim kursları açma şartlarına uygun işlemlerin yapılması gerekiyor.

Girişimcilerimizin milli eğitime bağlı açmak istedikleri bu kursların açılabilmesi için gerekli bütün işlemlerin yapılması noktasında bizleri arayarak yardım isteyebilirler.

ÖZEL KURSLARDA RUHSAT ALMA İŞLEMLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı kurum açma standartlarının en güncel haline göre kurs açma ve kurs ruhsatı alma işlemleri konusunda sizlere yardımcı olmak istiyorum. Kişisel gelişim kursu açmak ve kişisel gelişim kursu ruhsatı almak, müzik kursu açmak ve müzik kursu ruhsatı almak, resim kursu açmak veya resim kursu ruhsatı almak, dans kursu açmak veya dans kursu ruhsatı almak, bale kursu açmak veya bale kursu ruhsatı almak, açık öğretim kursu açmak veya açık öğretim kursu ruhsatı almak, matematik kursu açmak veya matematik kursu ruhsatı almak, anaokulu açmak veya anaokulu ruhsatı almak, meslek kursu açmak veya meslek kursu ruhsatı almak isteyen girişimcilerin bu süreci yönetmeleri bizim ile beraber çok kolay olacaktır.