• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

Yönetmelik

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam;
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtilen özel öğretim kurumlarını kapsar.
Dayanak;
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5580 sayılı Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar;
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akşam lisesi: Gündüz öğrenim yapan orta öğretim okullarında okuma hakkı olmayanlara eğitim ve öğretim imkanı sağlayan okulları,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Diğer personel: Kurumda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,
ç) Eğitim personeli: Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personeli,
d) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
e) Hizmet içi eğitim merkezi: 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak resmi veya özel kurum, kuruluş veya iş yeri personeline hizmet içi eğitim yoluyla eğitim veren özel öğretim kurumlarını,
f) Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

g) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, orta öğretim yabancı, azınlık ve özel eğitim okullarından Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlara ve Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre grubu belirlenen okulları, milletler arası özel öğretim kurumları, çeşitli kursları,(Ek İbare:RG-13/1/2017-29947) özel öğretim kursları, (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,
ğ) Kurum kontenjanı: Kurumda aynı anda öğrenim görecek en fazla öğrenci veya kursiyer sayısını,
h) Kurum müdürü: Özel öğretim kurumunun müdürünü,
ı) Program: Örgün ve yaygın özel öğretim kurumlarında uygulanacak düzeyi ile süresi belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan öğretim programlarını,
i) Usta öğretici: En az ortaöğretimden mezun olmuş ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,
j) Uzman öğretici: Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim mezunu öğreticileri,
k) Ücret: Kurumların türüne göre ders saati veya bir öğretim yılı için bir öğrenci ya da kursiyerden alınacak ücreti,
l) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer: Bir öğretim yılı veya dönem içinde ücretsiz öğrenim gören öğrenci ve kursiyeri,
m) Yıl: Değerlendirmeye esas işlemin başlangıcından itibaren geçen 12 aylık süreyi,
n) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Dönüşüm programı: 14/3/2014 tarihi itibariyle Kanun hükümlerine göre dershane veya öğrenci etüt eğitim merkezi olarak faaliyet göstermekte iken 1/9/2015 tarihine kadar özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenlerin başvuru süreçlerinin, değerlendirme kriterlerinin, kurucuların dönüşmek istedikleri okul ve kurum ile dönüşümü tamamlayacakları süreye ilişkin taahhütlerinin yer aldığı programı,
o) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Temel Lise: Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında dönüşüm programına alınan kurumların kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eden orta öğretim özel okullarını,
ö) (Ek:RG-8/8/2015-29439) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Bilim grubu: Bakanlıkça lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarına yönelik onaylanan çerçeve programı doğrultusunda (Ek-15)’te belirlenen grupları,
p) (Ek:RG-8/8/2015-29439)Özel öğretim kursu: Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği
(Mülga İbare:RG-13/1/2017-29947) (…) (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunda eğitim veren özel öğretim kurumlarını,
r) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Ders yılı: Okullarda, derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
s) (Ek:RG-8/8/2015-29439)Kişisel gelişim kursu: Kişilerin, sosyal ve kültürel alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını,
ş) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu: Kişilerin, meslek edinme ve mesleklerinde ilerlemelerine yönelik alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını,
t) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
u) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Yetenek kursu: Kişilerin, sanatsal ve sportif alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını,
ü) (Ek:RG-3/7/2016-29761) e-Yaygın: Çeşitli kurslar (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) , özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve sosyal etkinlik merkezleri (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) ile ilgili bilgilerin elektronik ortamda tutulduğu, iş ve işlemlerin yürütüldüğü Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,
v) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel (Değişik: ibare:RG-20/6/2017- 30102) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu: Sürücü ve yöneticilere, 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kara yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanım kazandıran özel öğretim kurumlarını,
y) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Faaliyet dönemi: Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilere yönelik faaliyetlerin devam ettiği 1 Eylülden ertesi yılın 1 Eylül tarihine kadar olan süreyi,
z) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) İşbirliği protokolü: İl milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanan ve Bakanlıkça onaylanan sosyal etkinlik merkezleri işbirliği protokolünü, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma, Devir, Nakil ve Kapatma;

MADDE 5 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi hükmü doğrultusunda özel öğretim kurumlarına kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir.

(2) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir;
a) Form dilekçe (EK-1).

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkum edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı.

c) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği.
ç) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) genel kurul veya yönetim kurulu kararının milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. (Ek cümle:RG 20/6/2017- 30102) (Ancak sosyal etkinlik merkezi kurucu temsilcileri için devir işlemleri yürütmesine ilişkin ifade yer almaz.)
d) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35×50 cm veya A3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si
e) Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan üç nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve CD’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı.
f) Çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları ve hizmet içi eğitim merkezlerinin uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439) Ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için, (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) (Ek-15)’de yer alan bilim gruplarının Talim ve Terbiye  Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak kurum tarafından (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunda hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış kurs programı.
g) Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) öğretim programı, haftalık ders çizelgesinin kayıtlı olduğu taşınabilir elektronik kaydı
ğ) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı. Ayrıca (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların ise her bölüm için bir asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri
öğretmeninin çalışma izin teklifleri.
h) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak ana okullarının bahçe kullanımı için (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) kat malikleri kurulunun en az 2/3 ünün muvafakat belgesi. (Belgede (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) muvafakat veren kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatlerini ilişkin imzaları ile binanın kaç daireli olduğu ve imzaların kat sahibi veya vekillerine ait olduğuna ilişkin apartman yöneticisinin imzası bulunur.
ı) Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü.
i) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okulla aynı il sınırları içerisinde, okula kara yolu ile uzaklığı 30 km’yi geçmeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve okulun alan ve dallarına esas teşkil eden meslek gruplarına göre görevli sağlık personeli sayılarının da belirtildiği hastane/hastanelerle yapacakları, en az 10 yıl süreli ve il sağlık müdürlüğünce onaylı protokol.
j) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletler arası özel öğretim kurumları için ayrıca, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulu izninin sureti.
k) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek ibare:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.

l) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor.
m) Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.
n) Milletler arası okullar için ayrıca, uygulayacakları programın diğer ülke veya ülkeler tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumdan alınan belge.
o) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Dönüşüm programına alınan kurumlardan dönüşüm programına alındığına ilişkin Genel Müdürlükçe düzenlenecek Dönüşüm Programı Kabul Formu (Ek-14).
ö) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda okul açmak amacıyla başvuran kurucular 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar okul binalarını Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlara uygun hale getireceğine veya standartlara uygun başka bir binaya nakil yapacağına ilişkin noter onaylı dönüşüm taahhütnamesi.
p)(Ek:RG-8/8/2015-29439) 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tabi kurum açacaklar için harç yatırıldığına dair onaylı belge.
r) (Ek:RG-3/7/2016-29761) Kanunun 12 nci maddesi kapsamında eğitim öğretim desteği almak isteyen, organize sanayi bölgesi dışında özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okul ile aynı il sınırları içerisinde ve destek verilmesi kararlaştırılan alanlarda/dallarda faaliyette bulunan orta veyahut büyük ölçekli işletme/işletmelerle yapacakları en az 10 yıl süreli protokol,
s) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) yüksek öğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge.
ş) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açacaklara kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna, öğretmen/uzman öğretici olarak atana bileceğine veya herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge.
t) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) öğretim kursu açacaklara kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna veya öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğini (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) ; sosyal etkinlik merkezlerinde ise kurucu temsilcisinin yüksek öğrenim mezunu olduğuna ilişkin belge.
(3) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, ikinci fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, müracaat  tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir. Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.
(4) (Ek:RG-2/8/2013-28726) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrasında belirtilen yerlerin mülki idare amirleri tarafından görevlendirilen yetkililerce tespiti halinde bu yerleri kuran veya işletenlere Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası valilikçe verilir. Verilen idari para cezası, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir. Ayrıca bu yerler
valilikçe kapatılır.
(5) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinin açılışında kurucu temsilcisi, ikinci fıkranın (a), (b), (ğ), (h), (k), (l), (m) ve (t) bentlerinde yer alan belgeler ve Bakanlıkça onaylanan işbirliği protokolü ile kurum açmak için valiliğe müracaat eder. (k) ve (l) bentlerinde belirtilen raporlar belediyenin yetkili birimlerince de düzenlenebilir. Bakanlıkça ve valilikçe yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Yapılan müracaatın; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) , sosyal etkinlik merkezlerinde ise bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne ve gruplarına göre Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlara, 3/4/2004 tarihli ve 25422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek üzere il milli eğitim müdürlüğünce en az (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) iki maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka
personel görevlendirilir.
(2)(Değişik:RG-8/8/2015-29439) (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) İl milli eğitim müdürlüğünce maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personelin görevlendirme onay tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde düzenlenen inceleme raporunda ve valilikçe kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi halinde, dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi uygun görülen okullar (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) ve sosyal etkinlik merkezleri dışındaki kurumlara valilikçe beş iş günü içinde kurum açma izni (EK-2) düzenlenir. Valilikçe kurum açma izni düzenlenen kurumlara Bakanlıkça on beş iş günü içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A) düzenlenir.
(3) (Değişik:RG-8/8/2015-29439) Bakanlıkça (Ek ibare:RG-3/7/2016-29761) uygun görülen okullara on beş iş günü içinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-3) ve (EK-3/A) (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) , sosyal etkinlik merkezlerine (EK-2/B) düzenlenir.
(4) Sürelerin hesaplanmasında evrak giriş tarihleri esas alınır.
(5) Kurum bilgilerinde değişiklik olması durumunda (Mülga ibare:RG-8/8/2015-29439) (…) kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yeniden düzenlenir.
(6) Valiliklerce, denizcilik veya havacılık gibi kurslara verilen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) birer örneği ilgili kurum ve kuruluşlara, motorlu  taşıt sürücü kurslarına verilen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği ise il emniyet müdürlüğüne gönderilir.
(7) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Okulların grupları, Genel Müdürlükçe belirlenen bina standartlarına göre (Değişik ibare:RG-23/7/2015-29423) Üç yıllık geçici süre için belirlenerek kurum açma izninde (EK-3/A) belirtilir. (Değişik ibare:RG-23/7/2015-29423) Üç yıllık süre içinde Genel Müdürlükçe belirlenen ve İnternet sayfasında yayınlanan Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre Genel
Müdürlükçe veya (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü yahut uygun görülen başka personel tarafından yapılan denetim sonucunda düzenlenecek rapor doğrultusunda valiliğin uygun görüşü de dikkate alınarak hazırlanan sertifikaya göre okulun grubu belirlenerek kurum açma izni (EK-3/B) yeniden düzenlenir.
(8) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdürecek olan okulların 1/9/2015 tarihine kadar kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almış olmaları gerekir.
(9) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Dönüşüm programına alınan kurumlardan (Değişik ibare:RG8/8/2015-29439) dönüştüğü kurum için düzenlenen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını aldığı tarih itibari ile mevcut kurumlarının kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir.
(10) (Ek:RG-12/4/2016-29682) Kurum açacak veya devir alacak kurucu, kurucu tüzel kişilik ise şirket ortakları veyahut kurucu temsilcisi hakkında; kurum açma veya devir alma başvurusunu yapmadan önce 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun ve/veya Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adli veyahut idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturma/soruşturmalar sonuçlandıktan sonra kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
(11) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere düzenlenen ve onaylanan işbirliği protokolü tarihinden itibaren üç ay içerisinde 5 inci maddeye göre kurum açma başvurusunda bulunulmaması halinde işbirliği protokolü iptal edilmiş sayılır.

Ad verme;

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-21/8/2014-29095) Kurumlara, 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan, azınlık, yabancı ve milletler arası okullar hariç Türkçe ad verilir. Azınlık, yabancı ve milletler arası okullar hariç, diğer kurumlara (Ekibare:RG13/1/2017-29947) kıta, ülke, millet, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. (Ek cümle:RG20/6/2017-30102) Sosyal etkinlik merkezlerine ad verilirken ilgili belediyenin adı da yer alır.
(2) Kurum adları, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla birlikte verilir. Kurumların adları, birinci fıkraya uygun olmak şartıyla kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren mercin onayı ile değiştirilebilir.
(3) Kurumların ad ve unvanlarının, başka kurumlar tarafından kullanılmasında, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(4) (Ek:RG-12/4/2016-29682) Kurumlar; tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını kullanır. (Ek cümle:RG-13/1/2017-29947) Okulların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında, reklam ve ilanlarında kolej ibaresi kullanılabilir. (Ek cümleler:RG-20/6/2017- 30102) Kurumların adında
“üniversite” kelimesi ile çeşitli kursların adında (EK-4)’te yer alan açık öğretim öğrencileri için kurs grubu program adları ve (EK-15)’te yer alan bilim grubu program adları yer alamaz. Ancak, üniversite kurucusu vakıflar ile üniversiteleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulan vakıfların kurucusu olduğu kurumların adında, vakfın isminde geçen üniversite kelimesi vakfın adıyla birlikte yer alabilir. Sosyal etkinlik merkezlerinin tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde Bakanlık logosuyla birlikte ilgili belediyenin ismi ve logosu yer alır.
(5) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Kurumların adında kamu kurum ve kuruluşlarının adının, logosunun, işaretinin, markasının kullanılması ilgili kamu kurum ve kuruluşunun mevzuatına uygun vereceği izne tabidir. Ancak bu isimler bu maddenin diğer fıkra hükümlerine aykırı olamaz.

Atatürk köşesi;

MADDE 8 – (1) Kurumların girişinde temiz, düzenli ve kolayca görülebilecek en uygun yerde (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk köşesi oluşturulur.

Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile idari para cezaları;

MADDE 9 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/1/2017-29947)
(1) Kanunun 7 nci maddesi hükümlerinde belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde işlenen fiile göre kuruma idari para cezası uygulanır veya kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
(2) Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilir.
(3) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinde belirtilen fiillerin inceleme/soruşturma/denetleme sonucunda tespiti halinde Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.
(4) Okullarda yapılan öğrencilerin başarı durumlarının ölçülmesine ilişkin sınavlarda gerçek dışı not verildiğinin tespiti halinde, Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen fiil için uygulanan idari para cezası verilir.

Yabancı uyruklu ortağı tespit edilen kurumlar;

MADDE 9/A – (Ek:RG-13/1/2017-29947)
(1) Kurumun, ortakları arasında yabancı uyruklu ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de ortakları arasında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi/kişiler bulunduğunun inceleme/soruşturma/denetleme sonucunda tespiti halinde Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen miktarda idari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Verilen idari para cezası ile yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ortaklığın 30 iş günü içerisinde sonlandırılması gerektiği hususu, gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.
(2) Kurucunun, verilen süre içinde yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ortaklığı sonlandırmadığının veyahut kurumda ikinci kez yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiliğin bulunduğunun inceleme/soruşturma/denetleme sonucu tespit edilmesi halinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, vermeye yetkili makam tarafından iptal edilir.
(3) Kanunun 5 inci maddesi hükümleri kapsamındaki kurumlara bu madde hükümleri uygulanmaz.”

Kurucu isteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara verme;

MADDE 9/B – (Ek:RG-13/1/2017-29947)
(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi; kurumda öğrenci/kursiyerlerin bulunmaması, personel görevlendirilmesi dışında kurum açma şartlarını koruması ve kurum açma izni veren makamca mazereti uygun görülmesi kaydıyla izin verildiği tarihten itibaren okullarda en çok iki, diğer kurumlarda ise en çok bir yıl süreyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara verebilir.
(2) Verilen süre sonunda veya süre sona ermeden kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından öğretime başlama talebinde bulunulması ve yaptırılacak incelemede kurumun eğitim-öğretime hazır olduğunun valilikçe tespit edilmesi halinde, kurum açma izni veren makam tarafından tekrar faaliyetine izin verilir.
(3) Faaliyetine tekrar izin verilen ilkokul, ortaokul ve orta öğretim okullarında öğretim yılı başında, diğer kurumlarda ise takip eden ayın ilk iş günü eğitim ve öğretim faaliyetine başlanır.
(4) Verilen süre sonunda öğretime başlamayan kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, vermeye yetkili makam tarafından iptal edilir.
(5) Azınlık okulları, Bakanlığın izni ile bu maddede belirtilen sürelere bağlı kalmaksızın eğitim öğretim faaliyetine ara verebilir.

Yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatleri;

MADDE 10 – (1) Okullarda, resmi okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi halinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir.
(2) (Mülga:RG-13/7/2014-29051)
(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Akşam liselerinde hafta içi saat 17.00’den sonra öğretim yapılır. Okulda cumartesi günleri de öğretim faaliyeti yapılması halinde buna ilişkin haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgeler, valilikten izin alınarak uygulanır.
(4) (Değişik:RG-20/6/2017- 30102) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim yapan kurslar ve sosyal etkinlik merkezleri yıllık veya dönemlik çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini bağlı olduğu milli eğitim müdürlüğüne gönderir.
(5) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren (Değişik ibare:RG21/8/2014-29095) temel liseler dışındaki tüm okullarda normal öğretim yapılır ve öğretim seviyesine göre dengi resmi okullardaki ders saati süresi uygulanması esas alınır. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde farklı uygulamalar da yapılabilir.
(6) Okullar dışındaki kurumlarda günlük çalışmalar 07.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılır. Ders saatinin süresi, 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde 90 dakika olarak yapılabilir. (Ek cümle:RG8/8/2015-29439) Ancak; zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda eğitimler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır. (Ek cümleler:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde her bir faaliyet saatinin süresi 60 dakikadır. Bu sürenin ilk 15 dakikası faaliyet hazırlığı
için 45 dakikası ise öğrencinin faaliyet süresi olarak değerlendirilir. Faaliyetler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır; 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında ise saat 21.00’e kadar devam edebilir.
(7) Kurumlarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmaz. Sağlık ve diğer zorunlu haller nedeniyle Bakanlık veya valilikçe alınan kurumların tatil edilmesi kararlarına, dengi özel öğretim kurumları da uymak zorundadır.
(8) Kurslar ve hizmet içi eğitim merkezlerine devam zorunludur. Programda belirtilen kurs süresinin 1/5’inden fazla devam etmeyen kursiyer sınava alınmaz. (Ek cümle:RG-20/6/2017- 30102) Bir faaliyet döneminde kesintisiz iki ay devam etmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu sosyal etkinlik merkezinden o faaliyet dönemi için kaydı silinir.
(9) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Özel öğretim kurslarında her bir program için haftada en az üç, en fazla sekiz saate kadar ders verilebilir. Özel öğretim kurslarında yıllık çalışma takvimi; öğretim yılı süresi içinde, en az on sekiz, en fazla otuz altı hafta olmak üzere planlanır.
(10)(Ek:RG-8/8/2015-29439) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Değişik ibare:RG13/1/2017-29947) (Ek-15)’de yer alan bilim grubu programlarını uygulamak isteyen temel liselerde; Genel Müdürlüğün izni ile sadece hafta sonlarında 07.00 ile 19.00 saatleri arasında eğitimler verilebilir.

Kurum binaları;

MADDE 11 – (1) Kurum açılacak binaların, Kanunun 4 üncü maddesi hükmünde belirtilen şartlar ile kurum türüne göre aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir.
a) Okul öncesi eğitim kurumu bahçesi bulunan; tamamı okula ait binalarda veya binanın bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde ya da birbirine bitişik binaların bahçe katının birbirine bitişik dairelerinde yahut binanın bahçe katında ve bahçe katının bir üst ya da bir alt arka arkaya katlarında açılabilir.
b) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) İlkokul, ortaokul, orta öğretim okulu ve özel eğitim okulu kullanım hakkının tamamı okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olan binalarda açılır.
c) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullar,
1) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Bahçesi bulunan inşaat ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi okul binası olarak alınan müstakil binalarda ya da bahçe içerisinde tamamı okul olarak kullanılan aynı binanın birbirine doğrudan geçişi olmayan farklı bölümlerinde okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ile en fazla üç orta öğretim okulu,
2) (Değişik:RG-20/6/2017- 30102) Bahçesi bulunan müstakil binalarda, okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul; ortaokul ve en fazla iki orta öğretim okulu; birden fazla orta öğretim okulu; ilkokul ve ortaokul ile ilkokul ve ortaokuldan girişi bağımsız olmak şartıyla en fazla iki orta öğretim okulu birlikte,
3) Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlara uygun ölçülerde bahçesi bulunmayan okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul veya Anadolu lisesinden sadece biri en az 250 m2 bahçesi bulunan müstakil binalarda,
4) Dönüşüm programına alınan kurumlardan faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek olan okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve temel lise türünden sadece biri mevcut binalarında veya farklı binalarda açılabilir. Yukarıdaki şartlar dikkate alınarak okullar standart alanlarına göre gruplandırılır.
ç) (Değişik:RG-8/8/2015-29439) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, bahçesi bulunan ve müstakil binalarda; özel öğretim kurslarının (Ek ibare:RG-5/8/2016-29792) (Mülga ibare:RG20/6/2017-30102) (…) (Ek ibare:RG-3/7/2016-29761) ve özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının bağımsız girişi bulunan ve bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst
katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda; diğer kurumların ise bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda olması gerekir.
(2) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Binanın zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör (Ek ibare:RG-23/7/2015-29423) veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gerekir. Asansörün  engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur. (Ek cümle:RG-13/1/2017-29947) Ancak binanın zemin katında bölümleri bulunan okullar dışındaki
kurumlarda engelli erişilebilirliğinin sağlanması ve engelliler için ders yapılan bölümler ile diğer ihtiyaçlarına ilişkin hizmetlerin bu katta verilmesi halinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.
(3) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Kurum binasının tamamının kurucuya ait olması ya da tamamının kiralanması durumunda, kurum tarafından kullanıma hazır olmayan/kullanılmak istenmeyen kat veya bölümler kullanılmayabilir, bu katlar için engelli erişimi aranmaz. Ancak söz konusu katlarla ilgili bilginin 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentlerinde sayılan belgelerin içeriğinde bulunması gerekir. Bu kat ve bölümler herhangi bir amaçla kullanılamaz ve faaliyet yapılamaz.
(4) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Okullarda, bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere, en az on beş gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulur. Ancak, derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez.
d) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezleri, tamamı belediyeye ait veya en az protokol süresi kadar kiralanan binalarda açılır ve yönetim birimleri, kütüphane/z-kütüphane, ödev ve proje araştırma odaları, sanat atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı odaların bulunduğu bina/binalar ile sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerden oluşur. Sosyal etkinlik merkezlerinin faaliyetleri belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarda da yapılabilir, bu binalardaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı görevlendirilir. Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamında düzenlenen işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan ücretsiz kurslar ile sosyal etkinlik merkezleri, girişleri bağımsız olmak kaydıyla aynı binalarda veya aynı binanın farklı bloklarında/katlarında faaliyet gösterebilirler.

Bir arada bulunabilecek kurumlar;

MADDE 12 – (1) (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda açılan okullar ile okul öncesi eğitim kurumları hariç okullara ait bina ve binalar içinde iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya türde okul bulunamaz.
(2) (Değişik:RG-5/8/2016-29792) Aynı kurucuya ait kurumlardan sadece okulların belirli bölümleri birlikte kullanılabilir. Aynı kurucu tarafından farklı seviyelerde okulların aynı binada açılmak istenmesi durumunda; giriş-çıkış, merdiven, oyun bahçesi, öğrenci tuvalet ve lavaboları her okul için ayrı düzenlenir. Ancak okul öncesi, ilkokul ve ortaokul veya ortaokulla orta öğretim okullarının aynı binada açılmak istenmesi durumunda; öğrenciler için tuvalet ve lavabolar her okul için ayrı ayrı düzenlenir. Milletler arası okullar diğer okullarla aynı binada bulunamaz. Aynı binada aynı kurucu tarafından başka bir okul açılabilmesi için kurucu veya kurucu temsilcisi, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a), (d), (e), (g), (ğ) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerle müracaat eder. 6 ncı maddeye göre valilikçe gerekli inceleme yapılarak açılması uygun görülen okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun görülen okullara, on beş iş günü içinde Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. Bu süre, valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş kayıt tarihinden itibaren hesaplanır.
(3) Okullar dışındaki diğer kurumların belirli bölümleri birlikte kullanılarak aynı binada başka bir kurum açılamaz. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439) (Mülga ibare:RG-13/1/2017-29947) (…) (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) Özel öğretim kurslarına devam eden lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarının eğitim aldıkları bilim derslikleri ayrı katlarda (Ek ibare:RG-5/8/2016-29792) veya aynı
bina içinde farklı bloklarda oluşturulur. 

Program ilavesi yapma;

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumuna program ilavesi yaptırmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi;
a) Dilekçe,
b) Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet 35×50 cm veya A3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si,
c) Okullar dışındaki kurumlara ilave edilecek öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı, (Ek ibare:RG-8/8/2015-29439) ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için özel öğretim kursları çerçeve programına/programlarına uygun olarak (Değişik ibare:RG-5/8/2016- 29792) bir bilim grubu için, kurum tarafından hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış öğretim programı,
ç) Programa ait araç ve gereç listesi,
d) Okullara ilave edilecek her program için en az dört derslik ve uygulama derslikleri, (Ek ibare:RG-8/8/2015-29439) lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) (Ek-15)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulamak isteyen temel liselerde ise; her bir bilim grubu için standartları Bakanlıkça belirlenmiş bilim dersliği şartlarını sağlayan dersliği,
e) Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı ile valiliğe başvurur.
(2) (Değişik:RG-12/4/2016-29682) İl milli eğitim müdürlüğünce yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından program ilavesi yapılır. Ancak M, A1, A2, A ve B1 sertifika sınıfı öğretim programlarından herhangi biri için izin almış olan motorlu taşıt sürücüleri kursuna, bu öğretim programlarından birinin ilave edilmek istenmesi veya C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sertifika sınıfı öğretim programlarından herhangi biri için izin almış olan motorlu taşıt sürücüleri kursuna, bu öğretim programlarından birinin ilave edilmek istenmesi ya da EK-4’te yer alan tablodaki (Ek ibare:RG-13/1/2017-29947) aynı grupta yer alan öğretim programlarını uygulamak üzere izin alan kurslardan, tabloda belirtilen (Ek ibare:RG13/1/2017-29947) aynı gruptaki diğer öğretim programlarını da ilave yapmak için başvurmaları halinde kurumda (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından inceleme yapılmaz.
(3)(Değişik:RG-8/8/2015-29439) Yapılan inceleme sonucunda program ilavesinde sakınca bulunmadığının belirtilmesi halinde, okullar dışındaki kurumlara on beş iş günü içinde valilikçe program ilavesi yapılarak kurum açma izni (EK-2) yeniden düzenlenir. Okullarda ise hazırlanan dosya beş iş günü  içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça okullara on beş iş günü içinde kurum açma izni (EK-3/B) yeniden düzenlenir.
(4) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek 4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulamak isteyen temel liselerin;
a) Öğretim programlarının süresi ve içeriği Genel Müdürlükçe onaylanmadıkça kurumlar tarafından değiştirilemez.
b) Program (Mülga ibare:RG-5/8/2016-29792) (…) değişiklik başvuruları her yıl Temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılır. Bu tarihten sonra yapılan değişiklik başvurularına ilişkin onaylar ertesi öğretim yılından itibaren geçerlidir.
c) Bakanlıkça onaylanan ilgili bilim grubunda yer alan çerçeve programda değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren altı ay içerisinde kurumca hazırlanan yeni programın onayı için başvuru yapılır. Değişiklik üzerine hazırlanan öğretim programını süresi içerisinde onaylatmayan kurumların programı iptal edilir.
ç) Genel Müdürlükçe onaylanan program örnekleri kurumda lise ve dengi okul mezunlarının görebileceği bir yerde ve kuruma ait İnternet sitesinde devamlı bulundurulur.
d) Kurum bünyesinde kendi kategorisinde olmak üzere (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunun programına izin verilir.
(5) (Ek :RG-8/8/2015-29439) Özel öğretim kurslarının;
a) Öğretim programlarının süresi ve içeriği Genel Müdürlükçe onaylanmadıkça kurumlar tarafından değiştirilemez.
b) Program (Mülga ibare:RG-5/8/2016-29792) (…) değişiklik başvuruları her yıl Temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılır. Bu tarihten sonra yapılan değişiklik başvurularına ilişkin onaylar ertesi öğretim yılından itibaren geçerlidir.
c) Bakanlıkça onaylanan ilgili bilim grubunda yer alan çerçeve program/programlarda değişiklik olması halinde değişiklik tarihinden itibaren altı ay içerisinde kurumca hazırlanan yeni program onaylanmak üzere valilik aracılığıyla Genel Müdürlüğe sunulur. Süresi içerisinde değişiklik başvurusunda bulunmayan veya programları onaylanmayan kurumların ilgili programı iptal edilir.
ç) Genel Müdürlükçe onaylanan program örnekleri kurumda kursiyerlerin görebileceği bir yerde ve kuruma ait İnternet sitesinde devamlı bulundurulur.
d) Kurum bünyesinde kendi kategorisinde olmak üzere (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunun programına izin verilir.
e) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik program uygulayan özel öğretim kurslarına, mezunlara yönelik program ilavesi eklenmek istenmesi veya mezunlara yönelik program uygulayan özel öğretim kurslarına lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik program ilavesi  eklenmesi durumunda; il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından yapılan incelemede, program ilavesine ilişkin düzenlemenin 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği;

MADDE 14 – (1) Kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için;
a) Yeni kurucu gerçek kişi ise kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler,
b) Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri,
c) Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi,
ç) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Ek ibare:RG-8/8/2015-29439) (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
d) Bir arada bulunan kurumlardan herhangi birinin devrinde, her kurumun Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlarda belirtilen bölümlerin tamamının bulunduğunu, ikiden fazla bir arada bulunan kurumların devrinde ise devri yapılmayan kurumların bir arada faaliyette bulunma şartlarını taşıdığını gösterir yerleşim planı
e) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Milletler arası okulların devirlerinde devir alacak kişi ya da tüzel kişilerle ilgili olarak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı,
tamamlanarak valiliğe müracaat edilir.
(2) Kurumun devir işlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi halinde (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) herhangi bir inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren mercin izni ile (Değişik ibare:RG-8/8/2015-29439) on beş iş günü içinde yapılır.
(3) (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; (Değişik ibare:RG12/4/2016-29682) hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adli veyahut idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturma/soruşturmalar sonuçlandıktan sonra devir işlemi gerçekleştirilir. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemez.
(4) (Değişik:RG-5/8/2016-29792) Kurumun kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması halinde kurucu temsilcisi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, değişikliğin yapıldığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile valiliğe müracaat eder.
(5) Kurum devir işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.
(6) Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği;
a) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
b) Kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler ile birlikte milli eğitim müdürlüğüne müracaat edilir. Kurucu temsilcisi değişikliği kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından (Değişik ibare:RG-8/8/2015-29439) on beş iş günü içinde yapılır.
(7) Kurucu temsilciliği değişikliği işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz.
(8) (Mülga:RG-5/7/2014-29051) (Yeniden düzenleme:RG-13/1/2017-29947) Kurucusu vakıf
veya dernek olan kurumun, vakıf veya derneğin iktisadi işletmesine devrinde devir senedi istenmez. Ancak noter tasdikli yönetim kurulu kararı ve birinci fıkrada belirtilen diğer belgelerle birlikte valiliğe müracaat eder.
(9) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezleri gerçek veya tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve işletme hakkı verilemez.

Kurumların dönüşümü;

MADDE 15 – (1) Daha önceden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, mevcut kurumunu bir başka kuruma dönüştürmek istemesi halinde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlarda belirtilen şartları yerine getirerek valiliğe müracaat eder. Kurumun okula dönüştürülmek istenmesi halinde aynı fıkranın (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler de istenir. Valilikçe yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde üç aylık bekleme süresi dışındaki şartların da yerine getirilmesi halinde (Değişik ibare:RG-8/8/2015-29439) on beş iş günü içinde eski kurum kapatılır ve yeni kuruma kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) (EK-2) ve (EK-2/A) veya (EK-3), (EK-3/A) ve (EK-3/B) düzenlenerek dönüşüm sağlanır.
(2) Okul türü dönüşümlerinde mevcut okulun kademeli kapatılarak yerine açılmak istenen okul türüne kademeli kurum açma izni verilir. Dönüşüm nedeniyle kademeli kapanan ve açılan okulların toplam kontenjanları bina kontenjanını geçemez.

(3) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Bir başka kuruma dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; (Değişik ibare:RG-12/4/2016-29682) hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adli veyahut idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturma/soruşturmalar sonuçlandıktan sonra dönüşüm talebi değerlendirmeye alınır.

Kurum nakli;

MADDE 16 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu başka bir binaya nakledeceğini, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d), (h), (ı), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler ve mevcut binadaki araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve eksik araç ve gereci tamamlayacağına ilişkin kurucunun yazılı beyanıyla birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Nakil yapılacak binanın; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina, araç ve gereçle ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi halinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından (Değişik ibare:RG8/8/2015-29439) on beş iş günü içerisinde kurum nakline izin verilir. Bu süre, okullar için evrakın Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz ve öğrenci kaydedilemez.
(2) (Değişik:RG-7/9/2013-28758) Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hallerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar; sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin rapor hariç diğer nakil şartları aranmaksızın kurumda uygulanan öğretim programlarına kayıtlı öğrenci veya kursiyer sayısına uygun başka bir binada valiliğin izniyle geçici olarak en çok bir yıl faaliyetine devam edebilir. Bir yıl sonunda şartları uygun binaya nakli yapılmayan kurumlardan mazeretleri uygun görülenlere Bakanlıkça bir yıl daha geçici izin verilebilir. (Değişik ibare:RG-3/7/2016- 29761) Kurumlara valiliklerce verilen geçici nakil izinleri Bakanlığa bildirilir. Verilen süre sonunda şartları uygun bina bulunarak nakil izni almayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
(3) İller arasında kurumların nakli yapılamaz.

Yerleşim ve kontenjan değişikliği;

MADDE 17 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d), (h), (ı), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre sadece binadaki değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili mercin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.
(2) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapmak için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d), (ı), (k), (l) ve (m)  bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 6 ncı madde doğrultusunda düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 ve 11 inci maddelerde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on beş iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili mercin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Ancak binaya blok veya kat ilavesi yapmadan, bina içinde ve dışında bulunan perde, kolon, kiriş, döşeme gibi binanın taşıyıcı unsurlarına müdahalede bulunmadan hali hazırda bulunan alanları; alçıpan, alüminyum, temperli cam gibi hafif ve sağlam malzemelerle bölerek küçültme, aynı malzemenin kaldırılarak yapılan büyütme işlemlerine yönelik tadilatlar var ise Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayımlanan standartlar dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişleri/şube müdürleri veya uygun görülen başka personel tarafından sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarının yeterli olup olmadığına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir.
(3) Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlar dikkate alınarak (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel (Mülga ibare:RG-13/1/2017-29947) (…) düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir.
(4) Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merciye gönderilir.

Kuruculuk hakkının kaybedilmesi;

MADDE 18 – (1) Gerçek kişi olan kurucunun, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen kuruculuk şartlarını kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, kurumu devretmesi ve kurumla ilişkisinin kesilmesi için okullarda öğretim yılının sonuna (Değişik ibare:RG-8/8/2015-29439) kadar, diğer kurumlarda ise üç ay süre verilir. Verilen süre içerisinde devrin gerçekleştirilmemesi halinde kurum devir yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak öğretime ara verilir. Öğretimine ara verilen kurumun bir yıl içinde devrinin gerçekleşmemesi durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
(2) Gerçek kişi olan kurucunun ölümü hâlinde ise veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçıların tamamının noter onaylı vekaletname ile aralarından seçecekleri, şartları taşıyan bir kimseyi okullarda öğretim yılının sonuna (Değişik ibare:RG-8/8/2015-29439) kadar, diğer kurumlarda ise üç ay içinde kurucu olarak göstermeleri gerekir. Verilen süre içerisinde yeni kurucu teklifinin yapılmaması halinde bu teklif yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak öğretime ara verilir. Öğretimine ara verilen
kurumun, bir yıl içinde yeni kurucu teklifinin yapılmaması durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
(3) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kuruculuk şartlarını kaybetmesi veya ölümü halinde, şartları  taşıyan başka bir temsilcinin okullarda öğretim yılının sonuna (Değişik ibare:RG-8/8/2015-29439) kadar, diğer kurumlarda ise üç ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumlar hakkında, valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, izin veren merci tarafından iptal edilir.
(4) Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla kurumda kurucu ya da kurucu temsilcisi olması halinde yukarıdaki hükümler diğer kurumlarına da uygulanır.
(5) (Ek:RG-8/8/2015-29439) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucu hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde işlem yapılır.

Kurum binalarının kullanılması;

MADDE 19 – (Değişik:RG-5/7/2014-29051)
(1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda ücretli veya ücretsiz, kısa süreli geçici ve Kanun kapsamına girmeyen eğitim içerikli kültürel faaliyetler kaymakamlıktan veya valilikten izin alınarak yapılabilir.

Kurucunun kurumu kapatması ve program iptali;

MADDE 20 – (1) Bir okulun kurucusu; milli eğitim müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa, diğer kurumlarda ise milli eğitim müdürlüğüne, eğitim personeli ve diğer personel ile öğrenci veya kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla gerekçesi kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından uygun bulunan okulları öğretim yılı sonunda, diğer kurumları
ise dönem sonunda kapatabilir.
(2) Kurum, valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumda öğrenim gören öğrenci veya kursiyer bulunmaması, eğitim personeli ve diğer personelin özlük ve benzeri hakları açısından ilişiğinin kalmaması ve kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından da uygun görülmesi halinde öğretim yılı sonu veya dönem sonundan önce de kapatılabilir.
(3) Kurucunun isteği üzerine kurumlarda uygulanan programlardan birinin iptali için; il milli eğitim müdürlüklerince o programda kayıtlı öğrenci veya kursiyer bulunmadığı ve iptalinde sakınca olmadığına ilişkin düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından program iptal edilir.
(4) (Ek:RG-3/7/2016-29761) Kurumda uygulanan programlardan iki yıl içinde dönem açılmaması halinde program valilikçe iptal edilir, MEBBİS modülüne işlenir. Bir yıl geçmeden aynı program aynı kuruma ilave edilmez.

Okulların kademeli olarak kapatılması;

MADDE 21 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurucunun veya kurucu temsilcisinin kademeli kapatma talebi üzerine ya da Bakanlıkça hakkında kademeli kapatma kararı verilen okul, kararın  verildiği tarihi takip eden öğretim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere okulun mevcut öğrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya veya nakil ve diğer nedenlerle ayrılıncaya kadar kademeli olarak kapatılır.
(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Hakkında Bakanlıkça kademeli kapatma kararı verilen okulun, kapatılmamış sınıflarına naklen öğrenci alınabilir.
(3) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Bakanlıkça sürekli kapatma kararı verilen okullar hakkında kademeli kapatma uygulanamaz. Usulsüz kapatma
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmez. Bu durumda öğrenci, kursiyer veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla o öğretim yılı veya döneminde alınan öğrenci veya kursiyerlerden alınan ücretler, bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesi hükümlerine göre iade edilir.

Mühür ve evrakın teslimi;

MADDE 23 – (1) Kurumlardan sadece okul müdürlüklerinde, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce hazırlanmış mühür kullanılır. Yönetimleri birleştirilen okullarda her okul için ayrı mühür bulundurulur.
(2) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Kapanan veya kapatılan kurumun kurucusu; eğitim personeli ve diğer personelin, öğrenci veya kursiyerlerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını; okullar ayrıca mühürlerini en geç bir ay içinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne usulüne göre devir ve teslim etmek zorundadır. Devir ve teslimden kaçınan kurucuya Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası valilikçe verilir. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.
(3) Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine verilecek belgeler ve yapılacak işlemlerle ilgili her türlü tedbir il milli eğitim müdürlüklerince alınır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Kurumların yönetimi;

MADDE 24 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Her kurumun bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. Ancak, bir kurucuya ait aynı bina veya kampüste bulunan (Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar hariç);

a) Okul öncesi eğitim kurumu ile ilkokul ve ortaokul,
b) Ortaokul ile lise,
c) Birden fazla orta öğretim okulu bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen okullarda her kurum veya kısım için
ayrı ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir. Bir kurucuya ait aynı il sınırları içerisinde bulunan okulların eğitim ve öğretim dışındaki yönetim ve organizasyon planlaması için kurucu tarafından ihtiyaca göre personel görevlendirilebilir.
(2) Kurumlardaki eğitim personeli ile diğer personel görev, yetki ve sorumlulukları bakımından bu Yönetmelik ve dengi resmi kurumların tabi olduğu yönetmeliklerde belirtilen hükümlere tabidir.
(3) Kurumlarda görevli kurum müdürü iznini (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) kurum genel müdürü veya kurucu/kurucu temsilcisinden alır. Kurum müdürlüğünce, müdürün izinli olduğu süre içerisinde yerine vekalet edecek kurumda görevli eğitim personeli millî eğitim müdürlüğüne önceden bildirilir.
(4) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Birden fazla kurumu bulunan kurucu, kurumları arasındaki koordinasyonu ve kurumlarda eğitim öğretimin kaliteli olarak sürdürülmesi, öğrenci/kursiyerlerin en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlamak üzere, en az lisans mezunu olup kamu veya özel sektörde iki yıldan az olmamak kaydıyla yöneticilik görevi yapmış olanlardan genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirebilir. Yabancı okullar ve milletler arası özel öğretim kurumları dışındaki kurumlarda görevlendirilen genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, kurumlarda yürütülen tüm iş ve işlemlerden kurum müdürü ile birlikte sorumludur.
(5) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde kurum yönetimi; kurum müdürü, varsa müdür yardımcısı ile farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen sorumlu eğitim personelinden oluşur.

Kurumlarda görevlendirilecek personel;

MADDE 25 – (1) Kurumlarda aşağıda belirtilen personel görevlendirilir.
a) Okullarda;
1) Kurum Müdürü,
2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Aynı bina veya kampüste bulunan okullar dışında diğer okullarda isteğe bağlı olarak müdür yardımcısı,
3) Okulun kademe ve türüne uygun sınıf ve alan öğretmeni,
4) (Değişik:RG-3/7/2016-29761) Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokullarda kayıtlı öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, ortaokul ve orta öğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara rehber öğretmen,
5) (Değişik:RG-3/7/2016-29761) İlkokul, ortaokul ve orta öğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısının 500 ve daha fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen,
6) (Değişik:RG-3/7/2016-29761) Uzman öğretici ve ayrıca ölçme ve değerlendirme servisi elemanı, yatılı okullarda belletmen, usta öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.
b) Çeşitli kurslarda;
1) Kurum müdürü,
2) Kurs programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, (Mülga ibare:RG13/1/2017-29947)(…)
3) Kurslarda müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.
c) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)
ç) (Mülga:RG-20/6/2017- 30102)
d) Hizmet içi eğitim merkezlerinde;
1) Kurum müdürü,
2) Merkezin programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,
3) Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.
e) Uzaktan eğitim;
1) Kurum müdürü,
2) Uygulanan programa uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,
3) Teknik personel,
4) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.
f) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel öğretim kurslarında;
1) Kurum müdürü,
2) İlgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğretici,
3) Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.
g) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde;
1) Kurum müdürü,
2) Kurumda uygulanan sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,
3) Kurumda kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli lisans mezunu personel,
4) Sosyal etkinlik merkezinin belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı,
5) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilir.

Görevlendirme;

MADDE 26 – (1) Eğitim personelinin çalışma izin teklifleri;
a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürler için kurucular veya kurucu temsilcileri,
b) Yöneticiler dışındaki eğitim personeli için müdür tarafından yapılır.
(2) Bakanlıkça ön izin belgesi verilen yabancı uyrukluların çalışma izinleriyle ilgili işlemler, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(3) Kurum müdürlüğünce, çalışma izni verilmesi istenen eğitim personelinin (Ek ibare:RG5/7/2014-29051) ve diğer personelin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evrakı kurumun doğrudan bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Nitelik ve şartları uygun bulunanlara müracaattan itibaren 10 gün içinde çalışma izni valilikçe düzenlenir. Valilikten çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz.
(4) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullarda görevli öğretmenler ile (Mülga ibare:RG12/4/2016-29682) (…) uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir. (Mülga cümle:RG-13/1/2017-29947) (…) Okul öncesi eğitim kurumlarından derslik sayısı üçten az olan okullarda okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültelerden mezun olan okul müdürü tam gün ders okutabilir.
(5) Okullar dışındaki kurumlarda eğitim personeli haftada en fazla 40 saate kadar ders okutabilir. (Ek cümleler:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde ise asıl görevli aylık ücretli görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık azami 40 faaliyet saati olup hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenir. Ancak aylık karşılığı faaliyet saati süresi haftalık 40 saatten az belirlenen personele 40 saate kadar tamamlamak üzere ders saati ücreti karşılığı görev verilebilir.
(6) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat, diğer kurumlarda görevli yöneticiler ise haftada toplam 12 saat ders okutabilir.
(7) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda, hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkum edilmemiş olma şartı aranır. Hizmet satın alınan işletme tarafından kurumda istihdam edilen personelin belgeleri en geç üç gün içerisinde kurum yönetimine teslim edilir ve kurum yönetimince saklanır.

Çalışma izinlerinin uzatma onayı;

MADDE 27 – (1) Kurum müdürünce eğitim personelinden görevine devam edeceklerin listesi ile birlikte yeniden düzenlenen sözleşmeleri, önceki sözleşmenin bitim tarihinden en geç 30 gün önce çalışma izinlerinin uzatılma onayı toplu olarak alınmak üzere milli eğitim müdürlüklerine verilir. Milli eğitim müdürlüklerince kurum ve eğitim personelinin mağduriyetine meydan verilmeyecek şekilde eski sözleşmenin bitim tarihinde çalışma izinlerinin uzatılma onayı verilir.

Yabancı ve azınlık okullarında görevlendirme;

MADDE 28 – (1) Yabancı okullarda yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Türkçe’den başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan okulların kurucuları ile müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe önerir. Valilikçe uygun görülmesi halinde çalışma izni düzenlenir.
b) Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, diğer okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir.
c) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin teklifi ile diğer yöneticiler ise okul müdürü ve Türk müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile valilikçe atanır.
(2) Azınlık okullarında yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) (Değişik:RG-4/7/2015-29406) Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine göre okul müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayı ile en fazla 5 yıl süre ile görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, okul müdürlüğünün teklifiyle uzatılabilir. Bunlardan biri, okul müdürlüğünün görüşü alınarak valilikçe müdür başyardımcısı olarak görevlendirilir.
b) Azınlık okullarının bir kısmında kültür anlaşmaları gereğince veya mütekabiliyet esasına göre Bakanlıkça evrakı incelenmek ve uygun görülmek kaydıyla yabancı uyruklu öğretmenlere de görev verilebilir.
c) Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, benzeri resmi okullarda öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir.

Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesi;

MADDE 29 – (1) Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesinde:
a) Yabancı okullar ve milletlerarası kurumlarda yönetici olarak görevlendirileceklerde;
1) Alanında lisans mezunu olduğuna dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasında alanı belirtilmemiş ise ayrıca alanını gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,
2) Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir “Öğretmenlik Formasyon” belgesinin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,
3) En az iki yıl alanında öğretmenlik yaptığını gösterir resmî makamlarca düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,
4) Pasaport fotokopisi,
b) Öğretmen olarak görevlendirileceklerde;
1) Alanında lisans mezunu olduğuna dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasında alanı belirtilmemiş ise ayrıca alanını gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,
2) Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir “Öğretmenlik Formasyon” belgesinin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği veya en az iki yıl alanında öğretmenlik yaptığını gösterir resmi makamlarca düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,
3) Pasaport fotokopisi,
c) Uzman öğretici olarak görevlendirileceklerde;
1) Alanında lisans mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,
2) Pasaport fotokopisi,
ç) Usta öğretici olarak görevlendirileceklerde;
1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Alanında eğitim aldığına ilişkin Bakanlıkça kabul edilen belge veya sertifikası ile lisans mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,
2) Spor ve sanat alanlarında ise, alanında en az orta dereceli okul mezunu olduğuna ilişkin belge ve alanında geçerli sertifikanın Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,
3) Pasaport fotokopisi istenir.
(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Ön izin belgesi için istenen belgeler, kurum yetkilisince milli eğitim müdürlüğüne gönderilir. Valiliklerce şartları taşıdığı anlaşılanların beş iş günü içerisinde ön izin talepleri Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça şartları taşıyanlara beş iş günü içinde ön izin belgesi düzenlenerek ilgili valiliklere gönderilir. Yabancı uyruklu öğretmen ve uzman öğreticinin yurt dışından alınmış lisans ve lisansüstü diploma veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yüksek öğretim Kurulundan alınmış belge istenir. Ancak öğretmenin ülkesinin resmi makamlarından öğretmen olduğuna ilişkin resmi belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri olması halinde Yüksek öğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi istenmez. Yabancı uyruklu usta öğreticiye ait diploma veya diploma yerine geçen belgeler, Genel Müdürlükçe Yüksek öğretim Kuruluna
gönderilerek ilgilinin mezun olduğu yüksek öğretim kurumunun tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi istenir.
(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Yabancı uyruklu usta öğreticinin diplomasına sahip olduğu yüksek öğretim kurumunun, Yüksek öğretim Kurulu tarafından tanınmadığının bildirilmesi durumunda, Bakanlık, çalışma izninin iptali için durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Ayrıca gereği ilgili valilikten istenir.
(4) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen çalışma izninin bir örneği kurum müdürlüğünce milli eğitim müdürlüğüne gönderilir. Milli eğitim müdürlüğünce yabancı uyruklu eğitim personeline ait bilgiler Özel Öğretim Kurumları Modülüne işlenir.
(5) Kurumlarda görevli yabancı uyruklulara kendi devletlerince kabul edilmiş dini ve milli günlerinde eğitim-öğretimi aksatmamak şartıyla kurum yöneticilerinin teklifi ile valilikçe izin verilebilir.
(6) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Yabancı uyruklu eğitim personeline şartlarını taşıdığı sadece bir alanda ve bir kurumda görev verilir. (Ek cümle:RG-3/7/2016-29761) Yabancı okullarda görevlendirilecek personel bu kapsamda değerlendirilmez.

Yöneticilerin nitelikleri;

MADDE 30 – (1) Kurumlara müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Milletler arası kurumlar ile yabancı okullarda görevlendirilecekler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) (Mülga:RG-2/8/2013-28726)
c) (Değişik:RG-3/7/2016-29761) Özel okullarda; resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak veya öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl asıl görevli uzman öğretici olarak görev yapmış olmak.
ç) Okullar dışındaki kurumlarda lisans mezunu olmak.
(2) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Öğretmenlik yapma koşullarını taşıyanlardan kurumlara müdür/müdür yardımcısı olarak atananların bu görevlerde geçirdikleri süre öğretmenlikte geçirilen süre olarak kabul edilir.

Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları;

MADDE 31 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi; kurumda eğitim ortamının sağlanması, gerekli maddi imkanların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini, kurum binasının kullanılabilir duruma getirilmesi, eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesi, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılması gibi hususlardan birinci derecede sorumludur.
(2) Müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.

Kurum müdür ve müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları;

MADDE 32 – (1) Kurum müdürünün görevleri şunlardır:
a) Programların amacına uygun şekilde yürütülmesi, başarının artırılması, eğitimin kaliteli olarak sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,
b) Kurumun üye olması halinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda kurumunu temsil etmek,
c) Eğitim personelinin çalışma izni ve çalışma iznini uzatma onay tekliflerini zamanında yapmak,
ç) Eğitim-öğretim yılı öncesi gerekli hazırlıkları yapmak, etkinlikleri planlamak, personel arasındaki görev paylaşımını yapmak, ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri almak,
d) Yönetim görevini aksatmamak şartıyla alanında olmak üzere isteğe bağlı olarak haftada en fazla 12 saat ders okutmak,
e) Resmi dengi kurumların tabi olduğu yönetmelikler ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Kurum müdürü kurumun yönetiminden, kurumun amacı doğrultusunda öğrenci veya kursiyerlerin yetiştirilmesinden, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden kurucu veya kurucu temsilcisine varsa genel müdüre, Bakanlığa ve diğer resmi makamlara karşı sorumludur.
(3) Kurum müdürü aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi olduğunda kurumun mali işlerinden de sorumludur.
(4) Kurum müdür yardımcısı, kurum müdürünün vereceği görevleri yapar. Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde müdüre vekalet eder.

Eğitim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları;

MADDE 33 – (1) Okulda görevli öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici, dengi resmi okulların tabi olduğu yönetmeliklerde belirtilen görevleri ve okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.
(2) Okullar dışındaki kurumlarda görevli eğitim personeli, öğrenci veya kursiyerlerin başarısının artırılması ve programlar doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirilmeleri için gerekli çalışmaları yürütür ve kurum müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.
(3) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde görevli eğitim personeli, öğrencilerin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar ile öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımını sağlar ve kurum yönetiminin vereceği diğer görevleri yapar. Bu merkezler için ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Ölçme ve değerlendirme biriminin görevleri;

MADDE 34 – (Değişik:RG-8/8/2015-29439)
(1) Kurumlarda, ölçme ve değerlendirme uzmanı sorumluluğunda isteğe bağlı olarak ölçme ve değerlendirme birimi kurulabilir. Birim, öğrencilerin/kursiyerlerin genel başarı seviyesini, özel yetenekli veya öğrenme güçlüğü çeken bireyleri ve öğrenme güçlüğü çekilen konuları tespit ederek diğer eğitim personeli ile işbirliği içerisinde gerekli iyileştirme tedbirlerini alır.

Diğer personel

MADDE 35 – (1) Diğer personel, dengi resmi kurumların tabi olduğu mevzuatta belirtilen görevleri yapar. Bu Yönetmelikte ve dengi resmi kurumların tabi olduğu mevzuatta görevleri belirtilmeyen personel ise kurum müdürü ve müdür yardımcılarının vereceği görevleri yapar.

Eğitim personelinin iş başında eğitimi;

MADDE 36 – (1) Kurumlar, eğitim personelini yetiştirmek için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca eğitim personelinin Bakanlıkça açılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinden yararlandırılmasını sağlar.
(2) Kurucu ve tüm üyeleri kurumların kurucusu olan oda, dernek, birlik veya vakıflarca da kurumlardaki personele, valiliğe bilgi vererek hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenebilir. Kurumlar, Bakanlıktan izin almış olan özel hizmet içi eğitim merkezlerinden de hizmet satın alabilir.

Alan öğretmeni;

MADDE 37 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) İlkokullarda sınıf öğretmenliği esas olmakla birlikte özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.
(Değişik cümle:RG-20/6/2017- 30102) İlkokul dördüncü sınıflarda ise sınıf rehber öğretmeni görevlendirilmesi kaydıyla tüm derslere alan öğretmenleri görevlendirilebilir.
(2) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenliği esas olmakla birlikte, özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.
(3) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)

Uzman öğretici ve usta öğreticiler;

MADDE 38 – (Değişik:RG-2/8/2013-28726)
(1) Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda, dersin özelliğine göre uzman öğretici ve usta öğretici görevlendirilebilir.
(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen usta öğreticiler (Ek ibare:RG-23/7/2015-29423) ve uzman öğreticiler ile diğer okullarda (Mülga ibare:RG3/7/2016-29761) (…) görevlendirilen uzman öğreticiler bağımsız olarak derse girebilir. Okullarda görevlendirilen usta öğreticiler ise dersin öğretmeniyle birlikte haftada 40 saate kadar derse girebilirler.
(3) Ulusal ve uluslararası sanat ve spor alanında başarılarıyla tanınmış olanlardan valilikçe uygun görülmesi halinde özel öğretim kurumlarında, usta öğretici olarak görevlendirileceklere öğrenim şartı aranmaz.

Kurumlarda görevlendirileceklerden istenilecek belgeler;

MADDE 39 – (Değişik:RG-20/6/2017- 30102)
(1) Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) İş sözleşmesi.
b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkum edilmemiş olunduğuna dair yazılı beyan.
c) İlk defa görev alacaklar hariç hizmet sınıfında daha önce yapılan görevleri gösterir hizmet belgesi.
ç) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge.
d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, yurt dışından alınmış diplomaların ise Yüksek öğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.
e) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.
(2) Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı alanda çalışmış olanlardan birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan belgeler; üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olup resmi veya vakıf üniversitelerinde en az iki yıl eğitim personeli olarak çalışmış olduğunu belgelen direnlerden ise pedagojik formasyon belgesi istenmez.
(3) Kurumda görevlendirilecek diğer personelden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkum edilmemiş olunduğuna dair yazılı beyan.
b) En az ilkokul mezunu olunduğunu gösterir belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.

Ücretli ders görevi;

MADDE 40 – (1) Aynı ilde olmak üzere;
a) Resmî okullarda görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki öğretmenlere, sadece okullarda Kanunun 8 inci maddesine göre ücretli ders görevi verilebilir.
b) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen dışındaki eğitim personeline, başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Eğitim personelinin toplam ders saati sayısı kurumlarda 40 saati geçemez. (Mülga ibare:RG-17/1/2015-29239) (…) okul öncesi eğitim kurumlarında ise eğitim personelinin toplam haftalık ders saati sayısı asıl görevli aylık ücretli olarak çalıştığı kurumun dengi resmi örgün veya yaygın eğitim kurumunda eğitim personelinin girebileceği ders saati sayısını geçemez. (Ek cümle:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde ders ücreti karşılığı görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık en çok 40 faaliyet saati olup eğitim personelinin hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenir.
c) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara kurumlarda haftada 40 saati, Mülga ibare:RG-17/1/2015- 29239) (…) okul öncesi eğitim kurumlarında ise dengi resmi okul öğretmenlerinin haftada girebileceği ders saati kadar ücretli olarak görev verilebilir. Eğitim personeli olma nitelik ve şartlarını taşıyan ve özel sektörde çalışanlara iş yerlerinin izni ile haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.
ç) Eğitim personeline, valilikten (Mülga ibare:RG-5/7/2014-29051) (…) çalışma izni alınmadan kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilmez.

Ücretli ders görevi için istenilecek belgeler;

MADDE 41 – (1) Ücretli ders görevli olarak çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden;
a) İş sözleşmesi,
b) Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi,
c) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkum edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,
ç) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
d) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesi örneği,
e) Sertifikanın aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği istenir.
(2) Resmî veya özel öğretim kurumunda görevli olup kurumlarda ek ders saati ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden, birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.
(3) Resmî veya özel öğretim kurumunda görevli olup alanı dışında sertifikaya dayalı ders saati ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden, birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

Özlük hakları;

MADDE 42 – (1) Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personel, Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine tabidir.

Sözleşme;

MADDE 43 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre kurucu veya kurucu temsilcileri ile eğitim personeli arasındaki iş sözleşmeleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sözleşme formu (EK-5) esas alınarak en az bir yıl süreli olmak üzere üç nüsha düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu sözleşmelerin bir nüshası, çalışma izni düzenlenmek üzere ilgili mercide, bir nüshası kurucu veya kurucu temsilcisinde kalır, diğer nüshası ise sözleşmeye taraf olan personele verilir. Ancak;
a) Mazeretleri nedeniyle dönem içerisinde görevlerinden ayrılanların yerine görevlendirilecek eğitim personeli,
b) Devredilen kurumlarda devredilmeden önce görev yapan eğitim personeli,
c) Ders saati ücretli olarak görevlendirilecek eğitim personeli ile bir yıldan daha az süreli de iş sözleşmesi yapılabilir.
(2) Sözleşmelerde, ilgilinin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantılı yardımlardan faydalanma imkanlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata aykırı düşecek şekilde özlük haklarını zedeleyici hükümler bulunamaz.
(3) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)
(4) Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.
(5) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Kurumlardaki ek ders ücreti, resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, resmi okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez.
(6) Sözleşmenin başlangıç tarihi, çalışma izninin (Mülga ibare:RG-5/7/2014-29051) (…) verildiği tarihtir. Bu tarihi takip eden 30 gün içinde de göreve başlama tarihi belirlenebilir.
(7) Kurumlarda görevlendirilecek diğer personelle yapılacak iş sözleşmeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre yapılır.
(8) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) İŞKUR tarafından görevlendirilen personel ile bir yıldan daha az süreli sözleşme yapılabilir.

İşten ayrılma;

MADDE 44 – (1) Sözleşme süresi sona erenler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı feshedilenler ve sözleşme süresi sona ermeden aynı Kanunun ilgili hükümleriyle belirlenen süreler içinde bu isteğini diğer tarafa yazılı olarak bildirenlere valilikçe görevden ayrılış onayı düzenlenir. (Ek cümle:RG-5/7/2014-29051) (Değişik cümle:RG-3/7/2016-29761) Sözleşme süresi sona erenler ile farklı unvanda/görevde/branşta sözleşmesi yenilenenler hariç olmak üzere ayrılış onayı düzenlenenlere altı ay geçmeden aynı kurumda görev verilmez.
(2) Çeşitli sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer kurumlarda dönem içinde görevinden ayrılmasıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatacak olan eğitim personelinin yerine, on gün içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere eğitim personelinin teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir. (Ek cümle:RG-20/6/2017- 30102) Ancak rehber öğretmenin görevinden ayrılması durumunda yirmi gün içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere bir rehber öğretmenin görevlendirme teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir.
(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Zorunlu sebeplerle müdürlüğün boşalması halinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz biri, valilikçe müdürlüğe vekaleten görevlendirilir. Vekalet süresi üç aydan fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz. Vekaleten görevlendirilenler, vekalet ettikleri
personelin haftada girebileceği ders saati kadar derse girebilirler.
(4) Görevinden ayrılan eğitim personelinin görevlerinden ayrılışı ile kurumdan ayrılmak isteyenlerin müracaatları en geç beş iş günü içerisinde kurum yetkilisi tarafından doğrudan bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne bildirilir. İlgililerin ayrılış sebeplerine uygun olarak valilikten yedi iş günü içinde görevden ayrılış onayları alınır. Görevinden ayrılan personelin durumunu milli eğitim müdürlüğüne bildirmeyen kurum yetkilileri hakkında yasal işlem yapılır.
(5) Bu maddede belirtilen hükümlere aykırı olarak görevinden ayrılanlara bir yıl süre ile kurumlarda görev verilmez.

Özlük dosyası;

MADDE 45 – (1) Kurumlarda görevli eğitim personelinin özlük dosyası, milli eğitim müdürlüklerince tutulur. Görevinden ayrılarak başka bir kurumda görev alan eğitim personelinin özlük dosyası, önceki görev yaptığı milli eğitim müdürlüğünden bir ay içerisinde istenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Öğretim programları, ders çizelgeleri ve başarının değerlendirilmesi;

MADDE 46 – (1) Dengi resmî okullardan farklı uygulama yapacak okullar yapacakları farklı uygulamalara kurum yönetmeliklerinde yer vererek Bakanlığın izninden sonra uygularlar.
(2) (Yeniden düzenleme:RG-20/6/2017- 30102) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için geliştirilen ve Bakanlığımızca onaylanan programlar onay tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Söz konusu programlar onay tarihinden itibaren, programı hazırlayan, uygulayan kurumlar veya sivil toplum kuruluşları tarafından altıncı yılın sonunda ve en geç bir yıl içinde değerlendirilerek geliştirilir ve tekrar onaya sunulur. Yenilenmeyen programlar iptal edilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması halinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
(3) (Değişik:RG-8/8/2015-29439) Kurumlarda, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları uygulanır. Meslek edindirme ve mesleki gelişim kurslarında, yetenek kurslarında, kişisel gelişim kurslarında ve hizmet içi eğitim merkezlerinde, (Ek ibare:RG-13/1/2017-29947) kurumun eğitim verdiği programa uygun, programı destekleyen yirmi ders saatini geçmeyen kurs faaliyeti dışındaki diğer etkinliklerin programları, millî eğitim müdürlüğünce uygun bulunması durumunda uygulanabilir.
(4) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurslar, uzaktan öğretim kurumları ve hizmet içi eğitim merkezlerinde öğrenci ve kursiyer başarısının tespitine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir. Kurslar, uzaktan öğretim kurumları ve hizmet içi eğitim merkezlerinde sınavlarda başarı gösterenlere Bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) düzenlenen Kurs Bitirme Belgesi (EK6) düzenlenir.
(5) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)
(6) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)
(7) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Okullarda haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında ve/veya (Değişik ibare:RG-23/7/2015-29423) hafta sonu kendi öğrencileri için valilik izni ile derslere takviye kursları açılabilir. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde ise; kendi öğrencileri için valilik izni ile sadece hafta içi günlerinde haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında takviye kursları açılabilir.
(8) (Mülga:RG-20/6/2017- 30102)
(9) (Ek:RG-8/8/2015-29439) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Özel öğretim kurslarında, kayıtlı kursiyerlere yönelik Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz seviye belirleme ve deneme sınavları sadece kurum binalarında yapılabilir. Seviye belirleme sınavları, kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. Sınavlar sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Kursiyerlerin kişisel bilgileri ile başarı durumları, e-Yaygın modülü ve denetlemeye yetkili kişiler dışında paylaşılamaz. Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-15)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde de bu fıkra hükümleri doğrultusunda kayıtlı kursiyerlerine yönelik seviye
belirleme ve deneme sınavları yapılır.
(10) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerine devam eden her bir öğrenci için haftalık en fazla 40 faaliyet saati planlanır. Planlama yapılırken öğrencinin en az bir sportif ve sanatsal faaliyete katılması sağlanır.

Okullarda oluşturulacak birlik, kurul ve komisyonlar;

MADDE 47 – (1) Okullarda resmî dengi okullarda oluşturulan birlik, kurul ve komisyonlar ve ihtiyaç duyulması halinde okul yönetimince benzerleri kurulur.
(2) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre özel ilkokul, ortaokul ve orta öğretim okullarında okul aile birliği kurulur. Okul öncesi eğitim kurumlarında ise velilerin veya okul yönetimlerinin istemesi halinde kurulur. Aynı kurucuya ait ve aynı bina veya kampüste bulunan okullar için tek okul aile birliği kurulabilir. Kurum yönetimince izin verilmesi halinde okulun bölümlerinin kiraya verilmesi, işletilmesi, öğrenci servis hizmetleri ve benzeri görevleri de yürütür. Sınıf mevcutları ve grupların oluşturulması
MADDE 48 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 30, diğer okullarda ise 24’ten fazla olamaz. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439) Ancak; lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) (Ek-15)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerin bu programlarının sınıf mevcutları on altı kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.
(2) Okullar dışındaki kurumlarda sınıf mevcutları 30 öğrenci veya kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenir. Kurumun özelliğine göre grupların oluşumunda; öğrenci veya kursiyerin yaşı, öğrenim ve bilgi düzeyi ile diğer eğitimsel yaklaşımlar dikkate alınır. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439) Ancak; özel öğretim kurslarında sınıf mevcutları on altı kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenir. Özel öğretim kurslarında kursiyer grupları, öğretim programlarında belirtilen öğrenim seviyesine göre oluşturulur.
(3) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Kanunun ek birinci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği verilebilmesi için e-okulda o derslikte en az (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) 6 öğrenci kayıtlı olması gerekir.
(4) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde her 24 öğrenciye kadar bir grup oluşturulur ve her grup için bir grup sorumlusu eğitim personeli görevlendirilir.

Öğretim dili;

MADDE 49 – (1) Kurumlarda öğretim dili Türkçedir. Yabancılar tarafından açılmış ve Türkçeden başka bir dille öğretim yapılmasına izin verilmiş bulunan mevcut okullar, kendi statüleri içinde öğretime devam ederler. Ancak, yabancı uyruklu çocukların devam edeceği milletler arası okullar bu hükmün dışındadır.
(2) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel okullarda Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde eğitim ve öğretim yapılabilir. Bu okullarda:
a) Farklı dil ve lehçelerde okutulacak dersler Bakanlıkça belirlenir.
b) Okulun seviyesine göre Bakanlıkça onaylanan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgeleri uygulanır.

Azınlık okulları;

MADDE 50 – (1) Azınlık okullarında, seviyesine göre resmi okullarda okutulan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgelerinin uygulanması esastır.
(2) Bu okullarda, ilgili ülkelerdeki mütekabil mevzuat ve uygulamalar da dikkate alınarak derslerden hangilerinin öğretiminin Türkçeden başka bir dille yapılabileceği Bakanlıkça kararlaştırılır. Bu derslerin çeşitlerinde ve programlarında yine aynı yolla değişiklik yapılabilir.
(3) Türkçeden başka bir dilin öğretimi için izin verilen derslere ayrılacak haftalık ders saatine mukabil Türkçe okutulacak derslerin saati ve sayısı Bakanlıkça tespit edilir.

Öğrenci veya kursiyer kayıt ve nakil işlemleri;

MADDE 51 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullardan, kayıt bölgesi şartı dışında dengi resmi okulların tabi oldukları yönetmelik hükümlerini uygulayacaklar, ayrıca kurum yönetmeliği düzenlemezler. Orta öğretim okullarına öğrenci kaydı ve nakli başvuru öncelik sırasına göre veya orta öğretime yerleştirmeye esas puana göre yapılır.
(2) (Değişik paragraf:RG-5/7/2014-29051) Dengi resmi okulların tabi oldukları yönetmelik hükümlerinden farklı uygulama yapmak isteyen okullar, Bakanlık tarafından onaylı kurum yönetmeliklerine göre kayıt ve nakil işlemlerini gerçekleştirirler. Orta öğretim okullarına öncelikle aynı kurucunun ortaokulundan mezun olanlar, başvuru öncelik sırası veya orta öğretime yerleştirmeye esas
puanlarına göre yerleştirilir. Bu durumdaki okullar tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulacak kurum yönetmelik taslaklarında;
a) Resmî okullardaki yaş sınırı, orta öğretim okullarında öğrenim hakkını kullanmamış olma şartları ile genellik ve eşitlik ilkelerine,
b) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Akşam liselerinde ise ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu ve 18 yaşını bitirmiş veya okuma hakkını kullanarak örgün orta öğretim kurumlarından ayrılmış olma hükümlerine yer verilir.
c) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sağlık hizmetleri alanında her sınıf düzeyindeki öğrenci sayısı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen protokolde yer alan hastanede görevli meslek gruplarına göre sağlık personeli sayılarının yarısını geçemez. Ayrıca, her asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeni için dokuzuncu sınıflar hariç en fazla iki şubeye öğrenci kaydı yapılabilir.
d) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Temel liselerin dokuzuncu sınıfına, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirenlerin kaydı yapılır. Dokuzuncu ve diğer sınıflarına ise aynı veya farklı program uygulayan orta öğretim okullarından öğrenci nakil ve geçişleri yapılır. (Ek cümle:RG-3/7/2016-29761) Bu okullara nakil yoluyla gelen öğrencinin yıl sonu başarı durumu tespit edilirken, geldiği okuldaki birönceki öğretim yılı orta öğretim başarı puanı/puanları olduğu gibi kabul edilir.
e) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Okul öncesi eğitime devam edecek çocukların 36 ncı ayını tamamladığı ay itibarıyla kaydı yapılabilir.
(3) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil bilgisi ile Türkçe derslerinden seviyesi, okul yönetiminin oluşturacağı komisyonca ders yılı bitim tarihi ile okulun açıldığı ilk hafta içinde belirlenecek bir tarihte yapılacak yazılı ve sözlü yeterlilik sınavıyla belirlenir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bu sınava girebilmesi için veli, bu durumu okul müdürlüğüne kesin kayıt sırasında yazılı olarak bildirir. Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler için, en fazla iki yeterlilik sınavı yapılabilir.
(4) Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir. (Ek cümle:RG-5/7/2014-29051) Dönüşüm programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın (Değişik ibare:RG-8/8/2015-29439) yüzde kırkını geçemez. (Ek cümle:RG-5/7/2014-29051) Okuldaki toplam öğrenci sayısı da kurum kontenjanından fazla olamaz.
(5) Okullarda, kurum kontenjanı dikkate alınarak yabancı uyruklu misafir öğrenciler de öğrenim görebilir, ancak bu öğrencilere diploma düzenlenemez. Okuldan ayrılanlara gördükleri derslere ve aldıkları notlara ilişkin okul yönetimince düzenlenen belge verilir.
(6) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)
(7) Kurslar kayıt sırasında kursiyerlerden; T.C. kimlik numarası, (Ek ibare:RG-13/1/2017-29947)
(Ek-4)’te yer alan açık öğretim öğrencileri için kurs grubunda belirtilen programlara kayıt olacaklar için ilgili açık öğretim programına kayıtlı olduğuna dair öğrenim belgesi ve öğretim programının özelliklerine göre diğer belgeler istenir. Kurslar arasında kursiyer nakli yapılamaz. (Ek cümleler:RG20/6/2017-30102) Ancak kurumun sürekli olarak kapatılması, kursiyerin ikametinin farklı bir il/ilçeye taşınması durumunda kursiyer, devam ettiği programı uygulayan başka bir kuruma programın kalan bölümünü tamamlamak üzere kayıt yaptırabilir. Ayrıca birden fazla seviyesi olan kurslarda kursiyerler bir üst seviyedeki programlara farklı kurumlarda devam edebilirler.
(8) Hizmet içi eğitim merkezlerinde kayıt sırasında katılımcılardan; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, öğrenim durumunu belirten kurum, kuruluş veya iş yerince hazırlanan liste istenir.
(9) (Mülga:RG-20/6/2017- 30102)
(10) (Değişik:RG-8/8/2015-29439 ) Okullara, çeşitli kurslara, (Ek ibare:RG-13/1/2017-29947) özel öğretim kurslarına, (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) , sosyal etkinlik merkezlerine, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına, motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, hizmet içi eğitim merkezlerine (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında;
a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır.
b) Ülkesi belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancılardan öğrenim vizesi (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) ve pasaport istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıtları yapılır.
c) Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancılardan öğrenim vizesi istenmez. Ancak; öğrenim görecek kişinin veya anne, baba ya da vasisinin çalışma izni aldığını veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.
ç) Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıtları için usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı aranır.
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları yapılır.
e) Kayıtlarda okulların kayıt ve kabul şartları ayrıca aranır.
f) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik ve 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(11) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarının öğrenci ve kursiyer kayıtları MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüller üzerinden yapılır.
(12) (Ek:RG-8/8/2015-29439 ) Lise ve dengi okul öğrencileri hafta içi günleri okul saatleri dışında ve/veya hafta sonu Cumartesi günleri özel öğretim kurslarına devam edebilirler. Okulla ilişiği kesilen lise ve dengi okul öğrencisi kursiyerin özel öğretim kursu ile de ilişiği kesilir. Zorunlu eğitim çağındaki kursiyerlerin MEBBİS kayıtları e-Okulla ilişkilendirilir. Kursiyerler, sadece öğrenim/sınıf seviyelerine uygun programlara devam edebilirler.
(13) (Ek:RG-13/1/2017-29947) (Değişik:RG-20/6/2017- 30102) Özel okullarda nakil ve geçiş başvurusu, birinci ve ikinci dönemin son üç haftası ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere veli tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması halinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden zamana bağlı kalmaksızın yapılır.
(14) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sağlık alanlarına; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise Eylül ayı sonuna kadar diğer orta öğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılabilir. Merkezi ortak sınavlar (Değişik başlık:RG-5/7/2014-29051)
MADDE 52 – (1) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)
(2) (Ek:RG-7/9/2013-28758) Bakanlık tarafından yapılan merkezi ortak sınavlar özel okullarda da yapılır. Bu sınavlara özel okullarda okuyan öğrenciler de girer.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsili Ücret tespiti;

MADDE 53 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlar, Kanunun 12 nci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük İnternet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. (Değişik cümle:RG-3/7/2016-29761) Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla %
5 oranında artış yapılarak belirlenir. (Ek cümle:RG-3/7/2016-29761) (Değişik cümle:RG-13/1/2017-29947) Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden; öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise bir sonraki yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden belirlenebilir
(2) Kurumlar, öğrenci ve kursiyer ücret tespitlerini, istenildiğinde yetkili makamlara belgelendirilebilir.
(3) Ücretlerin ilan edilmesi için verilen süreden sonra kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen kurumların öğrenci ve kursiyer ücreti, bulundukları ilde aynı tür kurumların ilan ettikleri en düşük ücretten aşağı olamaz.
(4) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilerden ücret alınmaması esastır. Ancak yıllık etkinlik giderlerine katkı sağlamak amacıyla aylık brüt asgari ücretin ¼ ünü geçmeyecek miktarda katkı ücreti alınabilir. Bu ücretler, Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilenlerden alınmaz.

Ücretlerin ilanı;

MADDE 54 – (1) Ücretler aşağıda belirtilen esaslara göre ilan edilir.
a) Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) Türk Lirası olarak tespit edilir, ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek diğer indirimler belirtilir. (Ek cümle:RG-20/6/2017- 30102) Yapılacak indirim oranı ilan edilen eğitim ücretinin %50 sinden fazla olamaz. Öğrenci ve kursiyerlere; (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) takviye kursu, yemek, servis, pansiyon, etüt ve benzeri hizmetleri verecek kurumlar, bu hizmetler için alacakları ücretleri de aynı tarihlerde ayrıca tespit ve ilan ederler. (Ek cümle:RG8/8/2015-29439) Temel liseler hafta sonu lise ve dengi okul mezunlarına yönelik eğitim verecekleri bilim grubu için alacakları ücretleri de aynı tarihlerde ayrıca tespit ve ilan ederler.
b) Bu Yönetmelikte belirtilenlerin dışında öğrenci ve kursiyerlerden, bağış ve yardım da dahil olmak üzere hiçbir ad altında ücret alınamaz.
c) Kurumlar, ücretlerini ilan etmeden önce öğrenci ve kursiyerlerden ücret tahsil edemez.
ç) Kurumlar ücret ilanlarını, Milli Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüğüne verir ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asar. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar ise bu işlemi kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yaparlar.
d) Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilirler ancak, ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemezler.
(2) Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alır.

Ücretlerin alınma şekli;

MADDE 55 – (1) Öğrenci ve kursiyer ücretleri;
a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Özel okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokul, ortaokul, özel eğitim ve orta öğretim okullarının bütün sınıflarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) yıllık,
b) Okullarda pansiyon hizmeti sağlandığı takdirde yıllık,
c) (Mülga ibare:RG-5/7/2014-29051) (…) kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ile özel eğitim okullarının ilköğretim programı dışındaki kısımlarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ders saati ücreti,
ç) Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının teorik dersleri ile uygulama derslerinin ders saati ücreti ayrı ayrı olarak hesap edilir.
(2) (Değişik:RG-12/4/2016-29682) Okullar, ders yılı sonunda ödemesi yapılmayan öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir. Ücretini ödememekte ısrar eden velinin/vasinin çocuğunun kaydı (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından yapılacak inceleme sonucunda nakil ve
yerleştirme komisyonu aracılığıyla resmi kurumların tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olan resmi okula veya açık liseye alınır.
(3) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda eğitim ücreti kurum adına açılan ve Bakanlığa/valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir. Özel öğretim kurumları tarafından öğrenci ve kursiyerden alınan öğrenim ücretleri MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.
(4) (Ek:RG-12/4/2016-29682) Öğrenci ile velilerinden beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulaması adı altında veya 54 üncü madde çerçevesinde tespit ve ilan edilen ücretler dışında herhangi bir ücret talep edilemez.

Ücretlerin iadesi;

MADDE 56 – (1) (Mülga:RG-13/1/2017-29947)
(2) (Mülga:RG-13/1/2017-29947)
(3) (Mülga ibare:RG-13/1/2017-29947) (…) (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) Kurumlara (Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) (…) kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;
a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, orta öğretim okullarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017-30102) (…) öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
c) Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.


ALTINCI BÖLÜM

Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı ile dağılımı;

MADDE 57 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir.
(2) Aynı kuruma, birinci fıkrada sayılanların başvurusu kurumun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması halinde yerleştirme valilikçe yapılır. Birinci fıkrada sayılan öğrenci veya kursiyerlerden kuruma başvuruda bulunulmaması halinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır.
(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu olmaması veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması halinde, durumları 58 inci maddeye uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Bunun mümkün olmaması halinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenir.

(4) Kurumun bir bölüme başvurusunun az olması halinde, diğer bölümler için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır.
(5) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır.

Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvurusu;

MADDE 58 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda ücretsiz (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır.
(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklardan, ayrıca Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların mensubu olduğu kurumdan alınacak harp veya vazife malulü olduğunu gösterir belge
istenir.
(3) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak başvurur.
(4) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Öğrenci ve kursiyere ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kanuni faizi ile birlikte ödettirilir.
(5) Ücretsiz okumak üzere başvuranların sayısı kontenjandan az olması halinde, durumları birinci fıkraya uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır.

Değerlendirme kurulu;

MADDE 59 – (1) Kurumlarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla değerlendirme kurulu oluşturulur.
(2) Değerlendirme kurulu, kurum müdürünün başkanlığında iki eğitim personelinden oluşur.
(3) Değerlendirme kurulu, dönem başlamadan toplanır ve “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz
Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Başvuruları Değerlendirme Formu”na (EK-8) göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerleri tespit ederek ilgililere duyurur.
(4) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.

Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin ücretlerinin iadesi;

MADDE 60 – (1) Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler,
(Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) okullarda öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde; diğer kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. (Mülga cümle:RG-5/7/2014-29051) (…)
(2) Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar.

Ücretsiz okuma süresi;

MADDE 61 – (1) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir. (Ek cümleler:RG-3/7/2016-29761) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları bünyesinde açılan özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde destek eğitimi gören engelli bireyin ücretsiz okuma süresi kurumdan ilişiği kesilene kadar devam eder. Engelli bireyin kuruma devam etmediği ay için kurumca belirlenecek başka bir engelli birey ücretsiz okuma hakkından faydalandırılmadır.
(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocukları, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.

Burs verilme şartları ve oranı;

MADDE 62 – (1) Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkansızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca
karşılıksız olarak burs verilebilir. Kurumlar, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınav yapmak istemeleri durumunda bu sınavlardan sınav ücreti alamazlar.
(2) Kurumlar, burs verme şartlarını, bursun miktarını, burs süresini ve burs verecekleri öğrenci ve kursiyer sayısı ile bursun hangi durumlarda kesileceğini belirleyip il milli eğitim müdürlüğüne bilgi vererek uygular.
(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında burslu öğrenci/kursiyere maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenemez.
(4) Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı veya sayısı kurumca belirlenir. Burslu okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacakların oranının dışında tutulur.
(5) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci veya kursiyerler başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilemez.
(6) (Ek:RG-12/4/2016-29682) Kurumlar bu madde kapsamında valiliklerden aldıkları izinler doğrultusunda burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında sınav yapabilir. (Değişik cümle:RG-13/1/2017-29947) Kurumlar, valilik izni ile bursluluk sınavlarının reklam ve duyurusunu ek 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde yapabilir.
(7) (Ek:RG-12/4/2016-29682) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adlî veyahut idarî soruşturma bulunan kurumlar bursluluk sınavı yapamaz, araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik düzenleyemezler.

Burs verilme şekli ve süresi;

MADDE 63 – (1) Okullarda öğrencilere;
a) Bir yıllık öğrenim ücretinin bir kısmının veya tamamının karşılanması,
b) Öğrenimi süresince öğrenim ücretinin karşılanması,
c) Bir yıllık kırtasiye masrafının karşılanması,
ç) Bakanlığın resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık ve benzeri şekillerde burs verilebilir.
(2) Okullar dışındaki diğer kurumlarca öğrenci veya kursiyerlere;
a) Öğrenim ücretinin karşılanması,
b) Kırtasiye masrafının karşılanması,
c) Bakanlığın resmî okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık ve benzeri şekillerde burs verilebilir.
(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarında burslu okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.


YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Kılık ve kıyafet;

MADDE 64 – (Değişik:RG-5/7/2014-29051)
(1) Özel öğretim kurumlarındaki eğitim personeli, diğer personel, öğrenci ve kursiyerlerin kılık ve kıyafetlerinin sade ve temiz olması gerekir.

Kimlik kartı;

MADDE 65 – (1) Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personele bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-9)’a uygun olarak kurum yönetimince hazırlanan ve milli eğitim müdürlüğünce soğuk mühür ile onaylanmış kimlik kartı düzenlenir. Görevden ayrılan personelin kimlik kartı kurum müdürlüğünce il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne iade edilir.

Evrakın saklanması;

MADDE 66 – (1) Kurumlarda kullanılan evrakın saklanmasında 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. (Değişik başlık:RG-20/6/2017- 30102) Kurumların denetimi, inceleme ve kontrolü
MADDE 67 – (1) Kurumlar, (Mülga ibare:RG-5/7/2014-29051) (…) (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen şube müdürü ile diğer denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir. Kurumların denetimlerinde, Bakanlıkça hazırlanan modüller ile diğer elektronik araç ve gereçlerden de yararlanılabilir.
(2) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumları, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldıkları tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde denetlenir. Bu denetim, kurumun açılışında inceleme raporunu düzenleyen (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından yapılamaz.
(3) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre yapılan denetimler sonucunda durumunda değişiklik olduğu tespit edilen okulların grupları durumuna uygun grupla değiştirilir.
(4) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Dönüşüm programına alınan okullar ve diğer özel öğretim kurumları (Değişik ibare:RG-13/1/2017 29947) Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen şube müdürü (Ek ibare:RG-20/6/2017-30102) tarafından her yıl denetlenir.
(5) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Çeşitli kurslar ile özel hizmet içi eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerin, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak verilip verilmediği, Modüle girilen gün ve saatlerde yapılıp yapılmadığı ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumları, büyük şehir statüsündeki illerde ilçe milli eğitim müdürlüklerince; büyük şehir statüsünde olmayan illerde ise
merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer ilçelerde ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilen lisans mezunu personel tarafından incelenerek kontrol edilebilir.

İdari para cezalarına ilişkin hususlar;

MADDE 67/A – (Ek:RG-13/1/2017-29947)
(1) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen fiiller hariç olmak üzere kurumlarda, yapılan denetlemeler esnasında ilgili mevzuata aykırı hususların tespiti halinde denetlemeye yetkili olanlar tarafından söz konusu aykırılığın denetleme sonuna kadar giderilmesi istenir. Gerekli düzenlemelerin denetleme sonuna kadar yapılmaması halinde işlenen fiilin
gerektirdiği, Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen idari para cezasının uygulanmasına ilişkin teklif, idari para cezasını vermeye yetkili makama bildirilir.
(2) Kanunda belirtilen idari para cezaları, yetkili makam tarafından cezanın verildiği günde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden belirlenir.
(3) İdari para cezaları kurumların kurucularının vergi dairelerine vergi numaraları üzerinden bildirilir. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda verilecek idari para cezası ilgili kişilerin varsa vergi kimlik numaraları yoksa T.C. kimlik numaraları üzerinden Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.
(4) İdari para cezaları MEBBİS sistemine işlenir. Aynı fiillerin tekrarının olup olmadığı MEBBİS kayıtlarından da kontrol edilir.
(5) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) İdari para cezasına neden olan hususun giderilmesi için kuruma en fazla üç ay süre verilir. Bu süre sonunda idari para cezasına neden olan hususların devam ettiğinin tespiti halinde yeni yasal işlem yapılır.

Kurum tadilatı;

MADDE 67/B – (Ek:RG-13/1/2017-29947)
(1) Kurumlar, tadilat da dahil yerleşim planı değişikliklerini yapmadan önce milli eğitim müdürlüğüne yazı ile bilgi verir. Kurum, tadilat veya yerleşim planı değişikliklerinde eğitim öğretimin aksamaması için gerekli tedbirleri alır.
(2) Bildirimde bulunmasından itibaren üç ay içerisinde gerekli tadilat veya yerleşim planı değişikliğini gerçekleştirir. Süre bitiminde milli eğitim müdürlüğünce uygun görülmesi halinde bir defalığına üç aya kadar süre uzatımı yapılabilir.

Uygulanacak diğer mevzuat;

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, resmi benzeri kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.
Beyanların doğruluğu
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılmış olan beyanların doğruluğu, işlem sonuçlandırılmadan ilgili merci tarafından tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat;

MADDE 70 – (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği.
b) 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği.
ç) 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik.
d) 21/10/2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği.
e) 23/10/2009 tarihli ve 27385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği.
f) 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği.
g) 26/2/2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği.
ğ) 24/6/2011 tarihli ve 27974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği.

Eğitim ve öğretim desteği;

EK MADDE 1 – (Ek:RG-23/10/2012-28450)
(1) Özel mesleki ve teknik eğitim okullarına, Kanun gereği ücretsiz okutulacak öğrenciler hariç, öğrenim gören her bir öğrenci için;
a) (Değişik:RG-3/7/2016-29761) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,
b) (Ek ibare:RG-3/7/2016-29761) Organize sanayi bölgesi içerisinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde (Ek ibare:RG-8/8/2015-29439 ) Takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç, Eğitim ve öğretim desteği kapsamında olsun veya olmasın öğrencilerden hiçbir surette öğrenim ücreti alınmaması,
c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması,
ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması,
d) Öğrencinin okula devam ediyor olması
e) (Ek:RG-3/7/2016-29761) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,
f) (Ek:RG-3/7/2016-29761) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.
(2) Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.
(3) Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul türü, alan ve dalların belirlenmesinde Kalkınma Planı hedefleri ve iş gücü ihtiyaç analizleri de dikkate alınır.
(4) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin % 35’i Kasım, % 35’i Şubat ve % 30’u da Haziran aylarında okula ödenir.
(5) Bu madde kapsamında işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin iş kazası, meslek hastalıkları ve hastalık sigortası primleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre kurumca ödenir.
(6) Bakanlık tarafından eğitim öğretimin niteliğini ve başarıyı değerlendirmeye yönelik yapılacak ölçme değerlendirme uygulamaları, bu madde kapsamında eğitim öğretim desteği ödenecek okullara da uygulanır.
(7) (Ek:RG-3/7/2016-29761) Bu madde kapsamında eğitim öğretim desteğinden yararlanan öğrenciler bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi kapsamındaki eğitim öğretim desteğinden faydalanamazlar.

Kanunun Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği;

EK MADDE 2 – (Ek:RG-5/7/2014-29051)
(1) Kanunun Ek-1 inci maddesine göre her yıl Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde illere göre belirlenen sayıdaki öğrenciler için (Ek-10) de yer alan okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Tebliğde; her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul,
ortaokul ve liselerde Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak belirlenir.
(2) Eğitim ve öğretim desteği, okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden yaşları 48-66 ay arasında olmak üzere en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince, diğer okullarda ise okulun öğretim süresi kadar verilir. Nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise eğitim ve öğretim desteği süresi okulun kalan öğretim süresinden fazla olamaz.
(3) (Değişik:RG-23/7/2015-29423) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen okullar ve öğrenciler Ağustos ayı içerisinde MEBBİS ve e-Okul üzerinde oluşturulan modül üzerinden müracaat ederler. Eğitim ve öğretim desteği verilecek asil öğrenciler, Eylül ayı içerisinde Ek-12’ye göre tespit edilir. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak okullar ve öğrenciler Genel Müdürlük İnternet
sayfasında duyurulur.
(4) (Değişik:RG-23/7/2015-29423) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, e-Okulda oluşturulan modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, Eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları halinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybederler.
(5) (Değişik:RG-23/7/2015-29423) Öğrencinin, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanabilmesi için, Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama E-Kılavuzunda belirtilen başvuru ve yerleştirme takvimine göre Eylül ayı içerisinde okula kaydının veya naklinin yapılmış olması gerekir. İle ayrılan eğitim ve öğretim desteği alacak öğrenci sayısının tamamının kullanılmaması durumunda Genel Müdürlük iller arasında kontenjan dağılımını düzenleyebilir.
(6) Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencinin uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olması gerekir.
(7) (Değişik:RG-23/7/2015-29423) Bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği verilen (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) öğrenciler ve ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez.
(8) Tespit edilen okulların dersliklerine göre eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrenci sayıları, okulun (Değişik ibare:RG 12/4/2016-29682) yerleştirme tarihlerinde dersliklerinde kayıtlı olan öğrenci sayıları esas alınarak belirlenir.
(9) (Değişik:RG-23/7/2015-29423) Ek-12’deki forma göre yapılacak değerlendirmede eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yıl sonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan yerleştirilir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci yerleştirilir.
(10) Söz konusu eğitim ve öğretim desteğini sunan ve yararlananlardan gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet verenler hakkında Kanunun Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(11) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin % 35’i Kasım, % 35’i Şubat ve % 30’u da Haziran aylarında okula ödenir.
(12) (Ek:RG-23/7/2015-29423) Eğitim ve öğretim desteği kapsamında inceleme soruşturma geçirip ikinci kez ceza alan özel öğretim kurumları bir yıl süreyle eğitim ve öğretim desteği kapsamı dışında tutulur.
(13) (Ek:RG-12/4/2016-29682) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adli veyahut idari soruşturma bulunan kurumlar eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınmaz.
(14) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Bu madde kapsamında eğitim ve öğretim hizmetini sunan ve eğitim ve öğretim desteğinden ilk defa yararlananlara ilişkin bilgi ve belgeler ocak ayına kadar il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından incelenir. Söz konusu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılığın tespiti hâlinde onuncu fıkra hükmü uygulanmak üzere Bakanlığa bildirilir.

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim;

EK MADDE 3 – (Ek:RG-13/1/2017-29947)
(1) Özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri, öğrenci ve personelinin mesleki kazanımlarının üretim içinde gelişimi, ülke sanayisine katkı, atölye teçhizat ve donatılarının aktif kullanılması maksadıyla üretim faaliyetlerinde bulunabilirler. Üretim faaliyetlerinde bulunacak olan okullar taleplerini milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa bildirir. Bakanlığın uygun gördüğü okullarda üretim faaliyetleri yapılabilir.
(2) Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretim faaliyetinde bulunan öğrenci, eğitim personeli, müdür, müdür yardımcıları ve diğer personel; 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda sayılan ulusal, resmi, dini bayram ve genel tatil günleri ile pazar günleri haricinde,
a) Hafta içi günlerde ve eğitim öğretim saatleri dışında, günde en fazla 3 saat,
b) Cumartesi günlerinde en fazla 8 saat,
c) Yarıyıl ve yaz tatillerinde pazar günleri hariç günde en fazla 8 saat, haftada en fazla 40 saat, çalışabilir.
(3) Üretim faaliyetleri eğitim öğretim saatlerinin dışında ikinci fıkrada belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak 08.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılabilir.
(4) Üretim yapılacak atölye, teçhizat ve donatıları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli şartları taşır.
(5) Üretim faaliyeti Bakanlıkça belirlenen standartlara ve donanıma sahip okulun atölye ve laboratuvarlarında, kurum açma izninde belirtilen meslek alan/dallarında yapılır.
(6) Üretim faaliyetine; üretimle ilgili alan eğitim personeli, müdür, müdür yardımcıları ve velisi tarafından yazılı muvafakat verilen o alanın öğrencileri isteğe bağlı katılır.
(7) Üretim faaliyetinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin 160’a bölünmesi suretiyle oluşan bir birim saat ücretinin, üretim faaliyetine katılan eğitim personeli, müdür, müdür yardımcılarına ve öğrencilerin her birinin aylık çalışma saatinin çarpımıyla elde edilen ücret, ilgilinin üretime katılım payı olarak belirlenir. Üretime katılım payından; ilgili mevzuatı doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primler, vergi, resim ve harç miktarları düşüldükten sonra kalan miktar, ilgilinin banka hesabına üretim faaliyetinin yapıldığı ayı takip eden ayın 10 iş günü içerisinde yatırılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak ödeme, üretime katılım payı olarak belirlenen ücretten daha fazla olabilir.
(8) Okulun işletmesine ilişkin hesaplar ile üretim faaliyetlerine ilişkin mali hesaplar birbirinden ayrı tutulur. Üretim faaliyeti ile ilgili iş ve işlemler, genel hükümler doğrultusunda kurucu/kurucu temsilcisi tarafından yürütülür.
(9) Okul müdür veyahut müdür yardımcıları üretim faaliyetleri esnasında okulda yönetim faaliyetlerini organize etmek amacıyla üretime katılırlar, yedinci fıkrasında belirtilen paylardan alırlar.
(10) Okul müdür veyahut müdür yardımcılarından biri ile öğrenci ve eğitim personelinin üretim faaliyetinde bulunmadığı saatlerde üretim faaliyeti yapılamaz.
(11) Okulda üretim faaliyetine dâhil olmayan herhangi bir mamul veya yarı mamul malın ticari amaçlı alım satımı yapılamaz.
(12) Bu maddenin uygulamasına ilişkin diğer iş ve işlemler Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayımlanan Yönergeyle belirlenir.

Reklam ve ilanlar;

EK MADDE 4 – (Ek:RG-13/1/2017-29947)
(1) Kurumların reklam ve ilanlarında öğrenci resimleri ve isimleri ile öğrenci başarı durum bilgileri kullanılamaz. (Ek cümle:RG-20/6/2017- 30102) Ayrıca özel öğretim kurumları reklamlarında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin resimleri, öğrenim çağlarına yönelik modellenmiş resimler kullanılamaz.

Çalışan personel;

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen nitelik ve şartları taşımayan ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kurumlarda eğitim personeli olarak çalışmakta olanlardan bu Yönetmelikteki şartlar aranmaz.

Bir arada bulunan kurumlar;

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bir arada bulunan okullar dışındaki diğer kurumların kurucuları, 8/3/2013 tarihine kadar Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlarda belirtilen şartlara uygun olarak kurumlarını bağımsız kurum haline getirmek zorundadırlar. Verilen süre içinde bağımsız kurum haline getirilmeyen kurumlar kapatılır.

Tebliğ ve süre;

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-23/10/2012-28450)
(1) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğini alacak okul türü, alan ve dallarına ilişkin ödenecek tutarların da yer aldığı tebliğ, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken
hazırlanarak 2012 yılı içinde yayımlanır.
(2) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen süre altmışıncı gün olarak uygulanır.
(3) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için ödenecek eğitim ve öğretim desteği ücretinin % 75’i 2013 Şubat ayında % 25’i ise Haziran ayında ödenir.

Mevcut özel Anadolu sağlık meslek liseleri;

GEÇİCİ MADDE 4 – (Mülga:RG-5/7/2014-29051) Dönüşüm programına başvuru, değerlendirme, programa alınma, programdan çıkarılma
GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-5/7/2014-29051)
(1) 14/3/2014 tarihinde faal olan dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri kurucularından isteyenler dönüşüm programına başvurabilecektir.
(2) Başvurular, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 2/6/2014 tarihinden itibaren Bakanlıkça belirlenen dönemler halinde 1/9/2015 tarihine kadar MEBBİS’te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden yapılır. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yetkili genel kurul veya yönetim kurulunca yetkilendirilen kurucu temsilcisi müracaat eder.
(3) Modül üzerinden onaylanan başvurular, Genel Müdürlükte oluşturulan inceleme ve değerlendirme komisyonunca Dönüşüm Programı Değerlendirme Formuna (Ek-13) göre değerlendirilerek, her bir kurum için Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı oluşturulur. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yapılan başvurunun Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı, yeni tüzel kişiliği oluşturan kurumlardan en yüksek olanının puanıdır. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda uygun görülen ve dönüşüm programına alınan kurumlar için Dönüşüm Programı Kabul Formu (Ek-14) düzenlenir.
(4) Dönüşüm Programına alınan kurumların kurucu/kurucu temsilcilerinden başvuru esnasında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kurumlar dönüşüm programından çıkartılır. Bu kurumların kurucularına 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmez.
(5) Dönüşüm programına başvuru ve diğer iş ve işlemler Bakanlıkça yayınlanan 5580 sayılı Kanun Kapsamında 14/3/2014 Tarihinde Faal Olan Dershaneler ile Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşüm Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda belirlenir.
(6) Bir araya gelip yeni bir şirket tüzel kişiliği oluşturarak dönüşüm programına başvurmak üzere aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucuları için 22 nci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan hüküm uygulanmaz.
(7) Dönüşüm programına başvuran kurumların dönüşmeyi taahhüt ettikleri kurum, örgün eğitim kurumu değilse Kanunda ön görülen desteklerden yararlanamaz.
(8) (Ek:RG-17/1/2015-29239) Dönüşüm programına alınan dershanelerin kurucularının kurumlarını mevcut binalarında okula dönüştürmek istemesi halinde 1/9/2015 tarihine kadar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uygun hale getireceğine dair noter onaylı taahhütname, geçici yerleşim planı ve en az bir yıllık kira sözleşmesi ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(a), (b), (c), (ç), (e), (k) ve (o) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte Valiliğe müracaat eder. Okulun kontenjanı geçici yerleşim planı üzerinden belirlenir.
(9) (Ek:RG-17/1/2015-29239) Kurumun farklı binada okula dönüştürülmek istenmesi durumunda Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan belgeler istenir.
(10) (Ek:RG-17/1/2015-29239) Dönüşüm programına alınan dershanelerden 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren taahhüt ettiği özel okula dönüşecek olanlardan 30/5/2015 tarihinden önce  mevcut binalarında veya farklı binalarda okul olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurumlar aynı anda 1/9/2015 tarihine kadar faaliyetlerine devam edebilirler.
GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-5/7/2014-29051)
(1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruma kayıtları yapılan ve ücretleri tahsil edilen öğrenciler hakkında 55 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-5/7/2014-29051)
(1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kontenjan değişikliğini gerektiren herhangi bir başvurusu olmaması durumunda 51 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-5/7/2014-29051)
(1) Okullarda, 2014-2015 öğretim yılında Pazar günleri kendi öğrencileri için valilik izni ile derslere takviye kursları açılabilir.
GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-24/9/2014-29129)
(1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel okul için kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurucu, aynı il sınırları içerisinde gerekli şartları taşıyan farklı binada da aynı adla kontenjanını arttırarak 1/9/2015 tarihine kadar faaliyette bulunmak üzere başvurması halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek kontenjanları yeniden belirlenir. Ancak, bu okulların her binadaki okulu için belirtilen süre sonunda ayrı ayrı kurum açma izni ile iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı düzenlenerek kontenjanları yeniden belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 10 –(Ek:RG-8/8/2015-29439)
(1) Bu Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi doğrultusunda dönüşüm programına alınarak 2015 yılı sonuna kadar mevcut binalarında dönüşen özel öğretim kurslarında, 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan bağımsız bina girişi şartı aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 11 –(Ek:RG-8/8/2015-29439)
(1) 2015-2016 öğretim yılında bilim grubu programlarını uygulayacak kurumlar, programlarını 2015 yılı sonuna kadar onaylatırlar.
GEÇİCİ MADDE 12 – (Ek:RG-3/7/2016-29761)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel motorlu taşıt sürücü kursu açmak üzere milli eğitim müdürlüklerinde başvurusu bulunan özel motorlu taşıt sürücü kurslarında 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki bağımsız bina girişi şartı aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 13 – (Ek:RG-3/7/2016-29761)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan ve bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki şartları taşıyıp eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendinde belirtilen şartlara uygun iş yerleri ile protokol yaparak Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere milli eğitim müdürlüğüne teslim ederler.
GEÇİCİ MADDE 14 – (Ek:RG-5/8/2016-29792)
(1) (Değişik:RG-20/6/2017- 30102) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte birden fazla bilim grubunda eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden özel öğretim kursları 1/8/2017 tarihine kadar, bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere yeni yerleşim planı ile birlikte bağlı oldukları milli eğitim müdürlüklerine müracaat ederler. Bu kurumlardan kurum kontenjanı değişikliği ile yerleşim planında
fen laboratuvarı düzenlenmesi gerektirmeyenler için inceleme raporu düzenlenmeden, uygulanacak bilim grubuna uygun yerleşim planı milli eğitim müdürlüğünce onaylanarak kurum açma izni valilikçe düzenlenir. Kurum kontenjanı değişikliği ve/veya fen laboratuvarı düzenlemesi gerektiren başvurularda 13 üncü ve 17 nci madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. Bu fıkra doğrultusunda milli eğitim müdürlüğüne yerleşim planıyla başvuran kurucu/kurucu temsilcisinin, yerleşim planının, kurumun
yerleşimine uygun olarak düzenlendiğine veya en geç 4/8/2017 tarihine kadar düzenleneceğine dair taahhütnamesi de başvuru esnasında alınır.
(2) (Mülga:RG-20/6/2017- 30102)
(3) (Mülga:RG-20/6/2017- 30102)
(4) 1/1/2015 tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan okullarda 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 15 – (Ek:RG-13/1/2017-29947)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin mevcut kurucu gerçek kişileri için bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz. Tüzel kişiler ise kurucu temsilcilerini 1/8/2018 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak belirler.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, (Mülga ibare:RG20/6/2017-30102) (…) özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini açmak için
5 inci maddenin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere altı ay öncesine kadar başvuranlardan veya milli eğitim müdürlüklerinde kurum açma başvurusu bulunanlar hakkında 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (s), (ş) ve (t) bentlerindeki hükümler açılış aşamasında uygulanmaz. Ancak bu kurumlar için de bu maddenin birinci fıkra hükümleri geçerlidir.
(3) 2/9/2016 tarihinden önce organize sanayi bölgesi dışında açılmış özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri 1/9/2018 tarihine kadar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin uygulama atölyesi ve uygulama laboratuvarlarına ilişkin standartlar aranmaksızın; ilgili mevzuatlarda belirtilen  diğer şartları sağlamak şartıyla Ek 1 inci madde kapsamında tebliğde desteklenecek alan/dallarda öğrenim gören öğrencileri için eğitim ve öğretim desteği verilir.
(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan okullar, 11 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen güvenlik kameralarını 1/8/2017 tarihine kadar kullanıma hazır hale getirir.
GEÇİCİ MADDE 16 – (Ek:RG-20/6/2017- 30102)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için yürürlükte olan öğretim programlarından yedi yıllık süresi tamamlananlar, ilgili kurum/kuruluş tarafından iki yıl içinde değerlendirilerek geliştirilir ve tekrar onaya sunulur. İki yıl içinde yenilenmeyen programlar iptal edilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka
programlar bulunmaması halinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
(2) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik EK-15’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde, bilim grubu sayısında artış olmaması kaydıyla bilim grubunda ve programlarında değişiklik yapılabilir.
GEÇİCİ MADDE 17 –(Ek:RG-20/6/2017- 30102)
(1) 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan indirim oranı şartı 2018-2019 öğretim yılı ve sonrası kayıtları için geçerli olmak üzere uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 18 – (Ek:RG-20/6/2017- 30102)
(1) 1/7/2017 tarihine kadar faaliyet gösterecek olan öğrenci etüt eğitim merkezleri için bu Yönetmeliğin mülga hükümleri uygulanır.
(2) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinin Kanunda belirtilen kurumlara dönüşüm başvurusu kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 1/7/2017 tarihine kadar yapılır. Dönüşüm iş ve işlemleri 15 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ancak mevcut binasında okula dönüşmek için başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinden 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) bentlerinde belirtilen
belgeler istenmez. Bu fıkra kapsamında dönüşüme başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurucularında, dönüşmek amacıyla başvurduğu kurum için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (s), (ş), (t) bentlerinde belirtilen kurucu nitelikleri aranmaz. Mevcut kurucu temsilcisi, aynı bentlerde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığına bakılmaksızın 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kurucu
temsilciliğine devam edebilir.

Yürürlük;

MADDE 71 – (Değişik:RG-5/7/2014-29051)
(1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları, 51 inci maddesinin on birinci fıkrası, 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ve 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 1/9/2014 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme;

MADDE 72 – (Değişik:RG-23/10/2012-28450)
(1) Bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi ile geçici 3 üncü maddesi Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanı tarafından, diğer hükümleri Milli Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/06162448_Yzel_YYretim_kurumlarY_yYnetmeliYi.pdf

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler;

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını belirlemektir.

Kapsam;

MADDE 2 – (2) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak;

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar;

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Atölye: Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde; bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donanımı yapılmış eğitim ve öğretim, uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Derslik ve ders yapılan diğer bölümler: Eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı ve bu Yönergede belirtilen özellik ve ölçülerde olan bölümleri,
ç) Direksiyon eğitim alanı (Pist): Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi derslerinin yapılmasına uygun düzenlenmiş alanı,
d) Kitaplık: Kurumun türü ve seviyesine göre kitapların bulunduğu yer,
e) Kurum: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarını,
f) Kütüphane: Kitap konulacak bölüm ile okuma ve çalışma salonu bulunan, istekli öğrencilerin ödünç kitap almalarına, ders çalışmalarına ve İnternet üzerinden bilgi iletişim imkan veren yeri,
g) Laboratuvar: Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji derslerinin yapılması amacıyla düzenlenmiş yerleri,
ğ) Okuma salonu: Öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilmeleri ve çalışma yapabilmeleri amacıyla ayrılan yeri,
(Değişik: Makam Olur’u 15/01/2015-485759) h) Oyun bahçesi: Okullarda tören yapılmasına uygun, arsa üzerinde okul binasının bulunduğu alan  dışında ve genişliği en az 4 m. olan, okula ait alan ile okul binalarının en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe katı alanını,
ı) (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Okul öncesi eğitim dersliği: Ana sınıfı ve anaokulu çocuklarının eğitimi amacıyla açılan sınıfı,
i) Sosyal dinlenme tesisi: Direksiyon eğitim alanında öğretici ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan tesisi,
j) Yönetmelik: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini ifade eder.

İnceleme raporları;

MADDE 5- (1) Kurum olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda açılması istenen kurumun (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) türü ve seviyesi, kaç öğrenci/katılımcı/kursiyerin eğitim öğretim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti, öğrenci/katılımcı/kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim görmelerine yardım edici etkenler dikkate alınarak, inceleme raporları düzenlenir. Aynı binada birden fazla okul açılmak istenmesi halinde her okul için ayrı ayrı dosya hazırlanır. (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Okullar için yapılacak incelemede ayrıca, Özel Okullar Değerlendirme Yönergesinde belirlenen fiziki standartlara göre grubu tespit edilir.
(2) (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Kurum binasının dış cephesi ile bahçesinin renkli fotoğrafları CD ortamında oluşturularak inceleme raporu dosyasına eklenir.

Yerleşim planı;

MADDE 6- (1) Kurumlar, yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer bölümleri düzenler.
(2) Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, oyun bahçesi ile diğer yerlere, oda ve koridorların ölçülerine (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) ve Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yangın merdiveni istenmesi durumunda yangın merdiveninin krokilerine yer verilir.
(3) Yerleşim planlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.
(4) Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.
(5) Resmi dengi okullardan farklı program uygulayacak olan özel okulların standartları ayrıca Bakanlıkça belirlenir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı
MADDE 7 – (1) Kurumların derslik, (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) uygulama atölyesi ve ders yapılan diğer bölümlerinde (Değişik:Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) var olan pencerelerin binanın dış cephesinde bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik, (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) uygulama atölyesi ve ders
yapılan diğer bölümdeki toplam pencere alanı, o bölümün taban alanının % 10’undan az olamaz. (Yeterli aydınlatma (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) ve merkezi havalandırma sistemi bulunan okullarda müzik dersliği, görsel sanatlar dersliği, teknoloji ve tasarım dersliği, drama dersliği, laboratuvar, (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) uygulama atölyesi, kapalı spor salonu ve beden eğitimi salonlarında pencere şartı aranmaz.) Dersliklerde her öğrenci/kursiyer/katılımcı için kullanım alanı
MADDE 8- (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okullarda;
a) Ana okulları ve okulların ana sınıfı dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,5 m² den,
b) İlkokul, ortaokul ve orta öğretim okullarının dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,2 m² den,
az olamaz.
(2) Kurslarda ve hizmet içi eğitim merkezindeki uygulama dersliklerinde her kursiyer için kullanım alanı;
a) Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik, stilistlik, bilgisayar ve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 2 m²’den,
b) Bale kursları, desinatörlük, teknik resim, iç mimari ve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 3 m²’den
az olamaz.
(3) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okullar dışındaki diğer kurumlarda bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı teorik dersliklerde 1,2 m² den, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin uygulama dersliklerinde ise 1,5 m² den az olamaz.”

Derslik kapıları;

MADDE 9 – (1) (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Kurumlarda derslik ve diğer ders yapılan bölümlerden kontenjanı 20’ye kadar olan dersliklerin kapı genişliği en az 80 cm, kontenjanı 20 ve 20’den fazla olan dersliklerin kapı genişliği ise en az 90 cm olmalıdır. Derslik kapılarının genişliği 140 cm’den fazla olursa kapılar çift kanatlı yapılır.
(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülmesiyle belirlenir.
(3) Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması halinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarının derslik kapıları ile özel eğitim okulu bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bireysel eğitim odalarının kapısı içeri doğru da açılabilir.
(4) (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Kurumların derslik kapılarına eşik yapılmaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde engellilerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.
(5) (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Genişliği 3,5 m den az olan ve çift taraflı derslik bulunan koridorlarda derslik kapıları karşılıklı bulunmamalıdır.

Merdivenler;

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 10 – (1) Okullar dışındaki kurum binalarının merdiven genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri
genişlikte olmalıdır. (Değişik: Makam Olur’u 15/01/2015-485759) (2) Okul binalarının merdiven genişliği; kontenjanı 250 öğrenciye kadar olan okullarda en az 1,4 m, kontenjanı 251 öğrenciden 500 öğrenciye kadar olan okullarda en az 1,8 m, kontenjanı 501 öğrenciden 1000 öğrenciye kadar olan okullarda en az 2 m, kontenjanı 1001 öğrenciden 1500 öğrenciye kadar olan okullarda en az 2,3 m, kontenjanı 1501 öğrenciden fazla olan okullarda en az 2,5 m olmalıdır. Ancak kontenjanı 100 öğrenciye kadar olan okul öncesi eğitim kurumlarında merdiven genişliği en az 1 m olmalıdır. Yangın merdiveni, yürüyen merdiven ve genişliği
1 m den az olan merdivenler hariç olmak üzere merdiven genişliği hesabında okulda bulunan merdivenlerin toplam genişliği dikkate alınır.
(3) Kurumların bulunduğu binanın bahçe ve bina girişinde merdiven bulunması halinde bedensel engelli bireyler için rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri erişim imkanları bulunur. Engelli rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6 olmalıdır.
(4) Özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde merdiven, rampa başlangıcı ve gerek görülen diğer alanlara yönlendirici ve uyarıcı işaretler zemine yapıştırılır.
(5) Merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıt renkli kaymaz şeritler eklenir.
(6) Kurumlarda merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE Standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da Standartlara uyulması zorunludur.
(7) Binanın zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör bulunması gerekir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur.

Tavan yüksekliği;

(Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) MADDE 11- (1) Kurumda derslik ve ders yapılan bölümlerin tavan yüksekliği taban ile tavan arasındaki mesafe ölçülerek belirlenir. Tavan yüksekliğinin 3 m’den az olmaması esastır. Ancak tavan yüksekliğinin 3 m’den az olması durumunda, derslik tavan yüksekliğinin 2,4 m’den az olmamak şartıyla;
a) Kurumların teorik dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,5 m² olanlar için 4,5 m3, 1,2 m² olanlar için 3,5 m3,
b) Okullardaki laboratuvar, uygulama atölyesi/dersliği, teknoloji ve
tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 2 m² olanlar için 7 m3, 1,5 m² olanlar için 4,5 m3, hacim düşecek şekilde kontenjan tespiti yapılır.
c) Kurs, hizmet içi eğitim merkezi ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinin uygulama dersliklerinde;
1) Her kursiyer için 1,5 m² alan istenen kurumlarda 4,5 m3,
2) Her kursiyer için 2 m² alan istenen kurumlarda 7 m3,
3) Her kursiyer için 3 m² alan istenen kurumlarda 9 m3hacim düşecek şekilde kursiyer/katılımcı kontenjanı belirlenir.
d) Özel eğitim okulu ve bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde her bir engelli birey için 7 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Koridorlar;

MADDE 12- (1) Okul binalarının koridor genişlikleri;
a) Koridorun tek tarafına iki veya ikiden az derslik kapısı açılıyorsa 1,5m’den,
b) Koridorun tek tarafına açılan derslik kapısı sayısı ikiden fazla ise 2m’den,
c) Koridorun her iki tarafına derslik kapısı açılması durumunda 2,5 m’den az olamaz.
(2) Kontenjanı 100’den az olan okullar ile özel eğitim okulu ve diğer kurumların koridorlarının genişliği öğrenci/kursiyer/katılımcıların rahatlıkla girip çıkmalarına imkan vermelidir.
(3) (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Engelli bireyler için öğretim programı uygulanan özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin koridorları tekerlekli sandalyenin rahatlıkla hareket edebileceği genişlikte olmalıdır.

Su deposu;

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 13- (1) Okullarda su kesintisi durumunda kullanılmak üzere paslanmaz çelikten
yapılmış, kişi başı en az 5 litre hacminde binanın tesisatına bağlı modüler su deposu veya tankı bulundurulur.


İKİNCİ BÖLÜM

Okullar Okul binaları ve derslikler;

MADDE 14- (1) (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Okul binaları 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Yönetmelikte belirtilen şartları taşır. İlkokul, ortaokul ve liseler en az öğretim yılı sayısı kadar, mesleki ve teknik liselerde ise her bir meslek alanının öğretim yılı sayısı kadar dersliği bulunan binalarda açılır.
(2) İlkokul, ortaokul ve liselerde bir derslik alanı 20 m² den az olamaz. Ana okullarında bulunması gereken bölümler (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) MADDE 15- (1) Ana okullarında bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
4- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5- Uyku odası:(İsteğe bağlı)Her öğrenci için hava hacmi 10 m3, kullanım
alanı ise 3 m2 den aşağı olamaz (Kontenjan verilmez).
6- Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2 olmalıdır. (Değişik: Makam Olur’u 15/01/2015-485759) 7- Oyun bahçesi: Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır. Sadece anaokulu açılan müstakil binalarda 250 m2 den az olamaz. Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun bahçe alanı bulunur. 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 1,5 m2 alan şartı
aranmadan 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. İsteğe bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar bulundurabilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 1,5 m2 alan hesaplanarak belirlenir.
8- Kütüphane: (İsteğe bağlı) En az 20 m2 büyüklüğünde olmalı ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun kitap ve oyuncak bulunmalıdır.
9- Çok amaçlı salon: (İsteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun en az 80 m2
olmalıdır.
10- Mutfak:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyülükte olmalıdır.
11- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyülükte olmalıdır.
12- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyülükte olmalıdır.
13- Drama odası:(İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
14- Müzik ve görsel sanatlar dersliği: (İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
15- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Tuvaletlerin kabinlerinde kapı yüksekliği 1,2 m’den az olamaz. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
(2) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar anaokulu olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 molmalıdır.
2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
4- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5- Uyku odası:(İsteğe bağlı)Her öğrenci için hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m2 den aşağı olamaz (Kontenjan verilmez).
6- Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2 olmalıdır.
7- Oyun bahçesi:(İsteğe bağlı)Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır.
8- Kütüphane: (İsteğe bağlı) En az 20 m2 büyüklüğünde olmalı ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun oyuncak bulunmalıdır.
9- Çok amaçlı salon: (İsteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun en az 80 m2 olmalıdır.
10- Mutfak:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
11- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
12- Veli görüşme/bekleme odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
13- Drama odası:(İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
14- Müzik ve görsel sanatlar dersliği: (İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
15- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Tuvaletlerin kabinlerinde kapı yüksekliği 1,2 m’den az olamaz. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.” 

İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunması gereken bölümler ;

(Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) MADDE 16- (1) İlkokullarda bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.
2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır.
7- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır.
8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
9- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır.
10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: (isteğe bağlı) Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
12- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Aynı alanda İnternet
üzerinden bilgi iletişim imkanı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
13- Teneffüs-hane: Bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüs hane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
14- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
15- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir. (Değişik: Makam Olur’u 15/01/2015-485759) 16-Oyun bahçesi: Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2  bahçe alanı bulunur. Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece ilkokul olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmaksızın 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak belirlenir.
17- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
18- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
19- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
20- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
22- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması(merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve
aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
25- Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
26- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. (Değişik: Makam Olur’u 15/01/2015-485759)

27- Aynı binada veya kampüste bulunan okullar; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi ortak kullanabilir. Ayrıca aynı binada veya kampüste bulunan ilkokul ve ortaokullar oyun bahçesi, öğretmenler odası, öğrenci işleri
bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası, fen bilgisi laboratuvarı ve zümre odasını ortak kullanabilir.
28- Okullarda genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ilkokul olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda bulunması gereken bölümler;

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2-Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Öğrenci işleri bürosu:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
7- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır.
8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
9- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir.
10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: (isteğe bağlı) Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
12- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda İnternet üzerinden bilgi iletişim imkanı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
13- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
14- Müzik dersliği: Her bir öğrenciye 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
15- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir.
16- Oyun bahçesi: (isteğe bağlı) Her bir öğrenci için 2 m2 alan ayrılır.
17- Yemek salonu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
18- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
19- Zümre odası: (isteğe bağlı)En az 10 m2 olmalıdır.
20- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
22- Sağlık odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç)ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
25- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
26- Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

Ortaokulda bulunması gereken bölümler;

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.
2- Müdür yardımcısı odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır.
7- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı)En az 15m2 olmalıdır.
8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
9- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır.
10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
12- Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
13- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak, iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Aynı alanda İnternet üzerinden bilgi iletişim imkanı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
15- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
16- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir.
17- Teknoloji ve tasarım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 18-Oyun bahçesi: Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece ortaokul olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmaksızın 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak belirlenir.
19- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
20- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
21- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
22- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
23- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.

24- Sağlık odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
25- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
26- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç)ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
27- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
28-Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. (Değişik: Makam Oluru 15/01/2015-485759) 29- Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste bulunan her düzeydeki bütün okullar; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, (Mülga ibare: Makam Olur’u 7/3/2017-2986103) (…) çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi ortak kullanabilir. Orta öğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi
laboratuvarı da ortak kullanılabilir. Ayrıca aynı binada veya kampüste bulunan ilkokul ve ortaokullar oyun bahçesi, öğretmenler odası, öğrenci işleri bürosu, arşiv ve dosya odası, rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası, fen bilgisi laboratuvarı ve zümre odasını ortak kullanabilir. (Ek: Makam Olur’u 14/07/2016-7567120) Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul veya ortaokul ile orta öğretim okulu aynı binada açıldığında personel tuvalet ve lavaboları ortak kullanılabilir.
30-Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, teknoloji ve tasarım, müzik, görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ortaokul olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda bulunması gereken bölümler;

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.

4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5-Öğrenci işleri bürosu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
7- Okul öncesi eğitim dersliği:(isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır.
8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
9- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir.
10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
12- Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
13- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
15- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır .  
16- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir.
17- Teknoloji ve tasarım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
18- Oyun bahçesi: (İsteğe bağlı) Her bir öğrenci için 2 m2 alan ayrılır.
19- Yemek salonu: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
20- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
21- Zümre odası:(isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
22- Kantin: En az 20 m2 olmalıdır.
23- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
25- Veli görüşme/bekleme alanı/odası/: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
26- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
27- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
28- Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, teknoloji ve tasarım, müzik, görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

Liselerde bulunması gereken bölümler;

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.
2- Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Büro hizmetleri odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
6- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
7- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır.
8- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) En az 15 m2 olmalıdır.
9- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
10- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır.
11- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
12- Laboratuvarlar: Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri için en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir. Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2’ dir. Laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya  bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık
odası ortak kullanılabilir. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
13- Bilişim teknolojileri dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
14- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Aynı alanda İnternet
üzerinden bilgi iletişim imkanı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
15- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
16- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
17- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir. (Değişik: Makam Olur’u 15/01/2015-485759) 18-Oyun bahçesi: Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece lise olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmaksızın 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak belirlenir.
19- Uygulama atölyesi (Meslek lisesi): Alanların kullanılma amaçlarına uygun olarak tespit edilmelidir. Dengi resmî meslek liselerindeki alan/dalların uygulama atölye/dersliği sayısından az olmamak şartıyla atölyeler, en az 48 m2 olacak şekilde düzenlenir.
Her bir öğrenci için kullanım alanı 2 m2 den az olmayacak şekilde düzenlenir. Ortak kullanılan uygulama atölye/derslikleri dikkate alınarak okulda oluşturulan her bir uygulama atölye/derslikler için ayrıca en küçük derslik kontenjanı kadar alan/dal kontenjanına ilave edilir. Atölyede iş güvenliğini sağlayacak tedbirler alınır. Havacılık, Denizcilik, Otelcilik, Turizm ve Sağlık programlarını
uygulayacak okullar ile organize sanayi bölgelerinde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarınca, öğretim programlarındaki uygulama konuları için kurum binasında gerekli bölümler düzenlenir. Ayrıca, okulda yapılması mümkün olmayan uygulama eğitimleri için okullarda uygulanan programlarla ilgili sektörlerde hizmet veren kuruluşlarla en az okulun eğitim süresi kadar, sağlık
hizmet alanında ise on yıl süreli protokoller yapılır. Organize sanayi bölgelerinde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarının atölye ve laboratuvar uygulamaları aynı organize sanayi bölgesi içerisinde hizmet veren eğitim birimi bulunan kuruluşlarda yapılabilir.Bu kuruluşlarla okul arasında en az okulun eğitim süresi kadar protokol yapılır.
20- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
21- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
22- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
23- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
24- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
25- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
26- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
27- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
28- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
29-Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
30- Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada bulunan ortaokul ile orta öğretim okulu veya orta öğretim okulları; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi ortak kullanabilir. Aynı kampüste bulunan her düzeydeki tüm okullar ibadethane, kapalı beden eğitimi salonu ve yemek salonunu ortak kullanabilir. Orta öğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir.

Aynı binada veya kampüste bulunan diğer orta öğretim kurumları;;

a) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odasını,
b) Müzik dersliğini,
c) Görsel sanatlar dersliğini,
ç) Öğretmenler odasını,
d) Arşiv ve dosya odasını,
e) Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarını,
f) Tuvaletleri,
g) Oyun bahçesini
(Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) ğ) Büro hizmetleri odası,
(Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) h) Öğrenci işleri odası,
(Ek: Makam Oluru 15/01/2015-485759) ı) Zümre Odası,
(Ek: Makam Olur’u 15/01/2015-485759) i) Yardımcı personel odası ortak kullanabilir. Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayıları ile laboratuvarlar, uygulama atölyesi, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. Liselerde kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı binalarda yatakhane düzenlenebilir. Yatılı okullarda öğrenci sayısına göre bulunması gereken diğer bölümler:
31- Yatakhane: Tavan yüksekliği 3 metre olan yatılı okulun yatakhane kontenjanı her bir öğrenci için 4 m2, tavan yüksekliği 3 m’den az olan binalarda ise her bir öğrenci için 12 m3 hacim düşecek şekilde hesap edilir. Yatakhanenin her bir odası için en fazla 4 öğrenci kontenjanı verilir.
32- Etüt/Çalışma odası: En az 30 m2 olmalıdır.
33- Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
34- Duş, banyo ve tuvalet: Yatılı okullarda her 4 öğrenci için soyunma bölümü de olan kabinli duş, tuvalet ve lavabo olmalıdır.
35- Belletmen odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
36-Kız ve erkek öğrenci revirleri: Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenir. En az 20 m2 olmalıdır.

Temel liselerde bulunması gereken bölümler;

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5- Büro hizmetleri odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
6-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
7- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
8- Derslikler: En az 4 derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m² olmalıdır.
9- Oyun bahçesi: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
10- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir.
11- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun seyirciler için ayrılan yeri de bulunan en az 80 m2 olmalıdır.
12- Laboratuvarlar: Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri için en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir.
Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir.
Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
13- Bilişim teknolojileri dersliği: (isteğe bağlı) En az 20 m2 olmalıdır. Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
15- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda İnternet üzerinden bilgi iletişim imkanı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
16- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
17- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir.
18- Yemek salonu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
19- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
20- Kantin: En az 30 m2 olmalıdır.
21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
22- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
25- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayıları ile laboratuvarlar, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. İkili öğretim yapacak temel liselerde bu Yönergeye göre belirlenen kontenjanın iki katı kurum kontenjanı olarak belirlenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Eğitim Okulları Okul binaları;

MADDE 17- (1) Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu ve özel eğitim liseleri, özel eğitim uygulama merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu) en az öğretim yılı sayısı kadar dersliği ve oyun bahçesi bulunan bağımsız binalarda açılması esastır. Ancak, aynı
kurucu tarafından, özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi (okulu) ile özel eğitim ve rehabilitasyon biriminin aynı binada açılabilmesi için; giriş çıkış, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavaboların her okul için ayrı düzenlenmesi gerekir.
(2) Özel eğitim okulları bünyesinde özel eğitim ve rehabilitasyon biriminin açılmak istenmesi halinde ayrıca, bu Yönergenin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bölümünde belirtilen özür grubuna göre bireysel ve grup eğitim odaları ile bedensel engelliler destek eğitim programı uygulayacaklar da ayrıca fizyoterapi salonu düzenlenmesi gerekir.

Özel eğitim anaokulunda bulunması gereken bölümler;

MADDE 18- (1) Özel eğitim ana okullarında ve açılması durumunda bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Müdür yardımcısı odası: (İsteğe Bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.”
3- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Bireysel eğitim odası: En az 10 molmalıdır. (Her 20 öğrenci için 1 bireysel oda) Örgün eğitim için düzenlenen odaya kontenjan verilmez.
4- Uyku odası: (İsteğe bağlı) Özel eğitim ana okullarında; uyku odalarında her öğrenci için hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m2 ’den aşağı olamaz. (Kontenjan verilmez)
5- Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi: (isteğe bağlı) En az 6 m2 olmalıdır.
6- Oyun etkinlik odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için en az 2,5 m2 yer ayrılacak şekilde hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10; yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.
7- Oyun bahçesi: Bahçe olarak kullanılmak üzere ayrılan açık veya kapalı alan, 25 m²’den az olmamak şartıyla her birey için 1,5 m² yer hesaplanarak bahçenin kontenjanı belirlenir.
8- Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
9- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
10- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
11- Tuvalet:
a) Her 20 birey için bireylerin yaşına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. Tuvaletlerden en az birinin tutamaklı olması gerekir. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

Özel eğitim ilkokulu, ortaokulu, lisesi ve özel eğitim uygulama merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezinde (okulu) bulunması gereken bölümler;

MADDE 19- (1) Özel eğitim ilkokulu, ortaokulu, lisesi ve özel eğitim uygulama merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezlerinde (okulu) ve açılması durumunda bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Müdür yardımcısı odası: (İsteğe Bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır.
5- Oyun etkinlik odası (isteğe bağlı): En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10; yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.
6- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Bireysel eğitim odası: En az 10 molmalıdır. (Her 80 öğrenci için 4 bireysel oda) Örgün eğitim için düzenlenen bireysel eğitim odalarına kontenjan verilmez.
7- Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi (isteğe bağlı): En az 6 m2 olmalıdır.
8- Derslik: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Programlara göre dersliklerde en fazla birey sayısı; bedensel, işitme ve görme engelliler için 10; yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 8, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için
10 kontenjan verilir.
9- Beden eğitimi salonu: En az 20 m2 olmalıdır.
10- Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Görme engelliler için açılan özel eğitim ilkokulu ve ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi (okulu)), (Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2 den az
olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)
11- Teknoloji ve tasarım dersliği: (Ortaokullarda) Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve alanı, en büyük derslik alanı kadar olmalıdır.
12- Fen Bilgisi laboratuvarı: (Ortaokullarda) En büyük derslik alanı kadar olmalıdır. (sadece işitme, görme, bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği okullarda )
13- Resim/Müzik dersliği: (Ortaokullarda) En az 15 m2 olmalıdır. Bireylerin özürleri dikkate alınarak uygulanan haftalık ders dağıtım çizelgelerine göre belirlenir. (İşitme, görme ve bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği okullarda)
14- Oyun bahçesi: Okullarda her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır.
15- Rehberlik servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
16- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
17- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
18- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 20 öğrenci için öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri dikkate alınarak bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
19- Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu);
a) Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu)
1- Derslik: En az 15 m2 büyüklüğünde 4 derslik olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.
2- Uygulama dersliği: En büyük derslik alanı kadar 4 uygulama dersliği olmalıdır. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
b) Özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu):
1- Derslik: En az 15 m2 büyüklüğünde 4 derslik olmalıdır. Her birey için
2,5 m2 yer hesaplanır. Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.
2- Uygulama dersliği: En büyük derslik alanı kadar 4 uygulama dersliği olmalıdır. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
20- Ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste bulunan özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi (okulu), yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu, asansör ve kütüphane dönüşümlü olarak ortak kullanabilir. Orta öğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile orta okulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir.
(2) Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, teknoloji ve tasarım, müzik ve resim dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

Çeşitli hükümler;

MADDE 20- (1) (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Okullarda, rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri erişim imkanları kullanılarak koridor, lavabo, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenir. Engelli rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6 olmalıdır.
(2) Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima ile de yapılabilir.
(3) Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dershanelerde bulunması gereken bölümler;

(Mülga: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 21-


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli kurslarda bulunması gereken bölümler;

MADDE 22- (1) Kurslarda bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan kurslarda) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Derslik: En az 15 m² olmalıdır. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez.
5- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kurslarda bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
6- Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve büyüklüğü en az 20 m2’ dir. Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez. (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Kurumda Yönetmeliğin
EK-4 tabloda yer alan gruplar dikkate alınarak her bir kurs grubu için en az bir uygulama dersliği düzenlenir. Diğer kurslar için mesleki alanlar dikkate alınarak her alan için bir uygulama dersliği istenir. Bir uygulama dersliğinde en fazla beş program uygulanır.
7- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
8- Kitaplık
9- Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak koşuluyla kursiyer kontenjanı en çok otuz (30) olan kurslarda:
a) Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
b) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
c) Derslik: En az 15 m² olmalıdır.
ç) Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programında uygulamaya yönelik konuların yer alması hâlinde uygulamaya göre düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve en az 20 m2’ dir. Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.
d) Tuvalet ve lavabolar: Bayan kursiyerler ile bayan öğretmenler için bir, erkek kursiyerler ile erkek öğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet ve lavabo bulunur. (Değişik: Makam Oluru 11/9/2013-2415748)

Meslek liselerindeki alan ve dallar ile diğer alanlarda faaliyette bulunan kurslar;

MADDE 23- (1) Meslek liselerindeki alan ve dallarda kurs faaliyetinde bulunacak özel kurslarda, meslek liselerindeki gibi araç ve gereçlerle donatılmış uygulama dersliği, laboratuvar ve atölye düzenlenir.
(2) Ayrıca, havacılık, denizcilik, otelcilik ve turizm kurs programları ile kursta uygulanacak diğer öğretim programında yer alan uygulama derslerinin/eğitimlerinin kurs binası dışında açık alan, fabrika, liman gibi alanlarda yapılacağı belirtilmiş ise uygulama derslerini/eğitimlerini yapmak üzere kurs ile bu alanda hizmet veren özel kuruluşlarla noterden onaylı yazılı anlaşmalar yapılır. Resmi kurum ve kuruluşlara ait alanlarda söz konusu uygulama dersleri/eğitimleri yapılacak ise bu kurum ve kuruluşlar tarafından
kursa verilen izin belgesi alınır. (Değişik:Makam Olur’u 11/9/2013-2415748)


ALTINCI BÖLÜM

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkez binaları;

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 23/A- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bahçesi bulunan ve müstakil binalarda açılır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken bölümler;

MADDE 24- (1) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: En az 8 m2 olmalıdır. (Kontenjanı 100’den fazla olması hâlinde)
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Görme engelli bireyler destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) 2 oda ve odalar 10 molmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.
5- İşitme engelli bireyler destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) 2 oda ve odalar 10 molmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir. Bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanmalıdır.
6- Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) 2 oda ve odalar 10 molmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 8 kontenjan verilir.
7- Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) 2 oda ve odalar 10 molmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.
8- Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı:
a)Fizyoterapi salonu: En az 20 m2 olmalıdır. Her birey için 10 m2 yer hesaplanarak salonun kontenjanı belirlenir ve salon kontenjanı 5’ten fazla olamaz.
9- Yaygın gelişimsel Bozukluklar destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) 2 oda ve odalar 10 molmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 4 kontenjan verilir.
10- Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) 2 oda ve odalar 10 molmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.
11- Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Zihinsel engelli, görme engelli ve yaygın gelişimsel bozukluk program uygulayan merkezlerde) (Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2 den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)
12- Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
13- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
14- Tuvalet ve lavabolar:
a)Her 20 birey için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan merkezlerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek bireyler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Merkezde bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
15- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Oyun bahçesi: Merkezlerde binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir birey için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır. İsteğe bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar bulundurabilir.

Çeşitli hükümler;

MADDE 25- (1) (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Merkezlerde, rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri erişim imkanları kullanılarak koridor, lavabo, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenir. Engelli rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6 olmalıdır.
(2) Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima ile de yapılabilir.
(3) Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır.


YEDİNCİ BÖLÜM

Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler;

MADDE 26- (1) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Derslik: (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) En az üç derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m2 olmalıdır. Her bir dersliğe en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir.
5- Kitaplık
6- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
7- Tuvalet ve lavabolar:
a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Merkezde bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
8- Uygulama dersliği: (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda bilgi, beceri ile davranışların kazandırılması amacıyla gerekli araç gereçlerle donatılmış en az 20 m2 büyüklüğünde en az iki uygulama dersliği düzenlenir. Öğrenci sayısı 90’dan fazla olması halinde sonraki her 30 öğrenci için bir uygulama dersliği daha düzenlenir. Uygulama derslikleri izin alınan alan ve amaç dışında kullanılamaz. Zorunlu iki uygulama dersliği bulunanlar ayrıca, uygulama dersliğinde yapılamayan yüzme, basketbol, futbol ve benzeri spor alanlarından en az biri ile en az bir yıl süreli imzalanan protokol yapılır. Kurum kontenjanı teorik derslikler dikkate alınarak hesaplanır.
9- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler;

MADDE 27- (1) Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:
1 – Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Derslik: (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) En az iki derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m2 olmalıdır. Her bir dersliğe en çok 30 katılımcı kontenjanı verilir.
5- Tuvalet ve lavabolar:
a)Her 30 katılımcı için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan hizmet içi eğitim merkezinde, her 30
öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek katılımcılar ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Merkezde bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde
düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur. Ancak, dersliği olmayan merkezlerde kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı iki tuvalet ve lavabo düzenlenmesi yeterlidir.
6- Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç ve gereçle donatılmış ve en az 20 m2’ dir. Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim merkezinde istenir. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve milli eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekanlarda yapacaklarda istenmez.) Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.
7- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
8- Kitaplık
9- Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak koşuluyla katılımcı kontenjanı en çok otuz (30) olan hizmet içi eğitim
merkezinde:
a) Müdür odası: En az 10 m² olmalıdır.
b) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
c) Derslik: En az 20 m² olmalıdır. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve milli eğitim
müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.)
ç) Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim programında uygulamaya yönelik konuların yer alması halinde uygulamaya göre düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve en az 20 m2’ dir.
Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim merkezinde istenir. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve milli eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekanlarda yapacaklarda istenmez.) Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.
d) Tuvalet ve lavabolar: Kadın katılımcılar ile kadın öğretmenler için bir, erkek katılımcılar ile erkek öğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet ve lavabo bulunur.


DOKUZUNCU BÖLÜM

Uzaktan öğretim yapan kuruluşlarda bulunması gereken bölümler;

MADDE 28- (1) Uzaktan öğretim yapan kuruluşlarda bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Yayın odası: Uzaktan öğretimi yapılacak programın araç gereç ve donanımı için yeterli büyüklükte olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Yüz yüze eğitim uygulama dersliği: En az 15 m2 (Yüz yüze eğitim verecek kuruluşlarda),
5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.
6- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 katılımcı için bir tuvalet ve lavabo (Yüz yüze eğitim verecek kuruluşlarda),
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek katılımcılar ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kurumda bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
7- Kitaplık


ONUNCU BÖLÜM

Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler;

MADDE 29- (1) Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan kurslarda) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- (Değişik:Makam Oluru 22/05/2014-2040433) Derslik: En az 20 m2 Olmalıdır. En çok 30 kursiyere bir derslik olacak şekilde planlanır. Motorlu taşıt sürücüleri kursu; Trafik ve Çevre Dersliği, İlk yardım Dersliği ile Araç Tekniği Dersliği teorik derslikler grubundan meydana gelir. Kurum kontenjanı tespiti yapılırken derslik gruplarındaki en küçük dersliğin kontenjanı esas alınır. Kurum tarafından direksiyon eğitim alanı yerine direksiyon eğitim simülatörü kullanılmak istenmesi halinde her 60 kursiyer için bir direksiyon eğitim simülatörü istenir. Her direksiyon eğitim simülatörü için en az 10 m2 simülatör uygulama dersliği düzenlenir. Kontenjan artırımında bulunmak isteyen kurumların gerekli araç gereçle donatılmış, standartlara uygun, en az üç derslik ve direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliğin den oluşan grup hazırlanması gerekir. Ancak kontenjan sabit kalmak koşuluyla gerekli araç gereçlerle donatılmış bir veya birden fazla Trafik ve Çevre, İlk yardım, Araç Tekniği derslikleri ile direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliklerinin eklenmesi mümkündür. Direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliği bulunmayan kurslar, sadece bir simülatörü en az 30 m2 olan Araç Tekniği dersliğini koyarak Araç Tekniği Dersinin yapılmadığı  saatlerde bu dersliği direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliği olarak kullanabilirler.
5- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve
lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kursta bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
6- Teneffüshane: Derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
7- Kitaplık
8- Direksiyon eğitim alanı: EK:1’deki projeye uygun olmalıdır. 

Direksiyon eğitimi;

(Değişik:Makam Olur’u 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı
MADDE 30- (1) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013- 2415748) ve sınav araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır. (“A1”, “A2”, “F” ve “H (Motosiklet) sınıfları hariç)
(2) Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın yedek pedallarına basıldığında sesli veya ışıklı uyarı veren alet bulunur.
a) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav araçları: Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre;
1- “B” sertifika sınıfı için en az (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) dört,
2- “A1”, “A2”, “C”, “D”, “E”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı bulunur.
(3) “G” sınıfı sertifikada; özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında “G” sınıfı sertifika programının sadece Trafik ve Çevre, (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) Araç Tekniği ve İlk yardım dersleri verildiğinden “G” sınıfı için direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı bulundurulmaz.

Direksiyon eğitim alanı;

(Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve direksiyon eğitim simülatörü
MADDE 31- (1) Direksiyon eğitim alanı EK:1’deki projeye uygun şekilde yapılmalıdır.
a) Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veya stabilize (belli büyüklükteki elekten geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olmalıdır.
b) “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sınıfı sertifika verecek kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m², yol genişlikleri de 7 m. olmalıdır.
c) “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü sertifikası için 10.000 m², yol genişliği ise 7 m. olmalıdır. Alanın 10.000 m² den fazla olması hâlinde yol genişliği 9 m. olmalıdır.
ç) Sertifika sınıflarına göre 5.000 veya 10.000 m² lik alanlar en çok iki kurum tarafından kullanılabilir.
d) Sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi veren motorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 5.000 m² alana
ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m² alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi verecek her bir kurum için 5.000 m² alan istenir.
e) “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi veren motorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 10.000 m² alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m² alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika verecek her bir kurum için 5.000 m² alan istenir. Hesaplama sonucu ortaya çıkan küsuratlar dikkate alınmaz.

En fazla iki kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanındaki sosyal dinlenme tesisinde bulunması gereken birimler ve araç gereçler;

a) Yönetici ve öğreticilerin dinlenme yeri, en az 6 m² olmalıdır.
b) Kursiyer dinlenme yeri, en az 15 m² olmalıdır.
c) Kantin ihtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.
ç) Şehir kanalizasyonuna bağlı veya foseptik çukuru bulunan en az iki tuvalet (bay – bayan),
d) Şehrin su şebekesine bağlı su tesisatının döşenmesi veya tesiste, kapalı ve musluklu kaplarda su bulundurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
e) Sosyal dinlenme tesisleri; Betonarme, karkas, prefabrik, konteyner ve benzeri malzemeden yapılmalı, çatılı olmalı veya mevsim koşullarına uygun tedbirler alınmalıdır.
(3) Direksiyon eğitim alanı aşağıda belirtilen esaslar dahilinde ışıklandırılmalı dır.
a) Ortalama parıltı Lo (cd/m²)01,2 dir.
b) Parıltının bileşke düzgünlük faktörü Uo00,4 dür.
c) Parıltının boyuna düzgünlük faktörü UL00,5 dir.
ç) Aydınlatma galvanizli boru direk, beton direk, empreyeli ağaç direk veya tercihen demir direk kullanılmalıdır.
d) Havai çıplak iletken hat veya tercihen yer altı hattı çekilmelidir.
e) Armatürler en az 125 civa buharında olmalıdır.
f) TSE 4019’a göre düzenlenmiş ilkyardım çantası bulunmalıdır.

İki kurumdan fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanlarında:

a) Altı kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 20 m2 , tuvalet sayısı da üç olmalıdır.
b) Altıdan on kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 30 m2, tuvalet sayısı da dört olmalıdır.
c) Ondan yirmi kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 45 m2, tuvalet sayısı da altı olmalıdır.
ç) Yirmiden çok kurum tarafından kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinde yukarıda belirtilen ölçü ve sayılara ilave olarak her on kurum için en az 5 m2 kursiyer dinlenme yeri, en az bir tuvalet istenir. (Değişik:Makam Olur’u 11/9/2013-2415748) (5) Direksiyon eğitim alanı bulunmayan özel motorlu taşıt sürücü kursları, bütün sertifika sınıflarında kullanılabilecek ve aşağıdaki özellikleri taşıyan direksiyon eğitim simülatörü bulundurur.

Direksiyon eğitim simülatörü;

1-Direksiyon eğitim simülatörünün donanımları gerçek araç donanımı ile birebir ebatlarda olması gerekir. Kabinde ayarlanabilir koltuk, emniyet kemeri, el freni, direksiyon donanımı, sinyal kolu, silecek kolu, kontak anahtarı yeri ve benzeri donanımlar ile gerçek araçlarda bulunan tüm göstergeler (sinyal göstergeleri, flâşör, emniyet kemeri ikaz lambası, akü şarj lambası, yağ lambası ve benzeri.), vites kolu, gaz, fren ve debriyaj pedalı, dikiz aynası ve diğer aynalar bulunmalıdır.
2- Gelişmiş ses simülasyonuna sahip olup motorun çalıştırılması ve sürüş esnasında motorun devrine göre motor sesini ve benzeri uyarı seslerini verebilmelidir.
3- Görsel sistem olarak ekranla desteklenmiş, gerçeğe yakın ve farklı ortamlarda; trafik işaret ve levhaları ile donatılmış, direksiyon eğitim alanında, şehir içi ve şehirler arası kara yolunda, iniş ve çıkış eğimli yollar ile değişik hava koşullarında, gece ve gündüz araç kullanımında kursiyerin algı ve refleksini ölçen eğitim senaryolarının uygulanmasına imkan sağlanmalıdır.
4- Kursiyerleri eğitim süresince Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki EK-3 ve EK-4’de belirtilen değerlendirme kriterlerine göre puanlama yaparak değerlendirmelidir.
5- Kursiyerlerin hangi senaryoda ne zaman eğitim aldığı kayıt altına alınmalıdır. Hangi senaryolarda eğitim alması gerektiği belirtilmelidir. Her kursiyer için, eğitim kayıtlarının ve eğitim sonuçlarının arşivleyebileceği ve harici çıktılarının alınabileceği bir sisteme sahip olmalıdır.


ONBİRİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler Kurumların bölümlerinde bulunması gereken araç gereçler;

MADDE 32- (1) Yönetim ve diğer odalarda; Atatürk resmi, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.
(2) Derslik ve diğer ders yapılan alanlarda; Atatürk resmi, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile programlarda belirtilen araç gereç bulunur.
(3) Yatakhane, kütüphane, mutfak ve benzeri bölümlerde ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.
(4) Meslek liselerinde uygulanacak programlara uygun standart donatım listesine göre atölye ve laboratuvarlar düzenlenir.
(5) (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Çeşitli kursların uygulama dersliklerinde derslik kontenjanı da dikkate alınarak kurs programında ve Genel Müdürlük İnternet sayfasında yayınlanan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının alanlarına ait standart donanım listesindeki araç gereçler bulunur.

İsteğe bağlı olarak düzenlenebilecek bölümler;

MADDE 33- (1) Kurum yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında ihtiyaç duyulması halinde isteğe bağlı olarak; kurucu, kurucu temsilcisi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, ziyaretçi, sağlık, zümre, (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) çocuk emzirme odası, büro hizmetleri, bilişim teknolojisi, araç gereç, yardımcı hizmetli odaları ve mutfak, kantin, depo, ambar, konferans salonu gibi bölümler de oluşturulabilir. Ayrıca 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olmak şartıyla farklı bölümler de düzenlenebilir.

Bölümlerin ölçümü ve kontenjan tespiti;

MADDE 34- (1) Alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanır.
(2) Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve üzeri sayılar, bir üst tamsayı olarak değerlendirilir.

Mevcut kurumlar;

MADDE 35- (Değişik: Makam Olur’u 15/10/2014-4595642) (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurumlarından kontenjan artırımına yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde bu Yönergede belirtilen standartlar uygulanacaktır. Ancak, (Ek: Makam Olur’u 15/01/2015-485759) 01/01/2015 tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan okulların mevcut binaları ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu kapsamında binası koruma altına alınarak kültür varlığı olarak tescilli olan kurumlarda bu Yönergede belirtilen asansör, merdiven, kapı, pencere, koridor için belirlenen standartlar aranmaz.

Kaldırılan Mevzuat;

MADDE 36- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5/3/2010 tarihli ve 1930 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi” ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

Okul binaları;

Geçici Madde 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan okullar ile özel eğitim okullarının kurucuları 15/07/2015 tarihine kadar okul binalarını bu Yönergenin 14 üncü, özel eğitim okulları ise 17 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirmek zorundadırlar.
(2) Belirtilen sürede kurum binalarında gerekli düzenlemeyi yapmayan okullar Bakanlık tarafından öğrenci sayıları dikkate alınarak re’sen mevcut okullardan birine dönüştürülür.
(3) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel akşam liselerinin kurucularından, kurumlarını 2012-2013 öğretim yılı sonuna kadar şartlara uygun hâle getirmeyenlerin kurumları kapatılır.
(Ek: Makam Olur’u 15/01/2015-485759) (4) 01/01/2015 tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumlara bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin kurumlara erişe bilirliği;

Geçici Madde 2- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda belirtilen sürede kurumlarını engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek zorundadırlar. (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) Geçici Madde 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı alan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının kurucuları bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde direksiyon eğitim ve sınav araçlarını 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun hale getirir. Verilen süre içerisinde direksiyon eğitim ve sınav araçlarını 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun hale getirmeyen özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının bu
programları iptal edilir. (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 4-(1) 14/03/2014 tarihinde faaliyette bulunan dershanelerde nakil, program iptali ve kontenjan değişikliği işlemlerinde 01/09/2015 tarihine kadar bu Yönergenin mülga 21 inci maddesi hükümleri uygulanır. (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 5-(1) 14/03/2014 tarihinde faaliyette bulunan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurucuları kurumlarını 01/09/2015 tarihine kadar bu Yönergenin 26 ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kontenjan değişikliğine yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde kurumlarını bu Yönergenin 26 ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 6- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kontenjan değişikliğine yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde kurumlarını bu yönergenin 23/A ve 24 üncü maddelerinde belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. (Değişik: Makam Olur’u 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 7- (1)
Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar okul olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda, bu Yönergede yeniden düzenlenen 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları ile 11 inci 12 nci ve 13 üncü maddelerindeki şartlar aranmaz. (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 8- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuranlardan işlemleri devam edenler hakkında bu
Yönergenin yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uygulanır.

Yürürlük;

MADDE 37- (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme;

MADDE 38- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Asıl Kaynak:

http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_01/19054356_19012015standartlar.pdf


ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

Kanun Numarası : 5580
Kabul Tarihi : 8/2/2007
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/2/2007 Sayı : 26434
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar;

MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel öğretim kurumlarına kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak malî destek ve bu kurumların eğitim-öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; eğitim öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usül ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilerce açılan özel öğretim kurumları ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim
kurumlarını kapsar. 

Tanımlar;

MADDE 2 – Bu Kanunda geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, özel öğretim kurslarını, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, (…)(1) motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, (Mülga:9/02/2017-KHK-687/5 md.) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, (Ek:9/02/2017-KHK-687/5 md.) sosyal etkinlik merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını, (1) (2)
c) (Değişik: 1/3/2014-6528/9 md.) Okul: Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve orta öğretim ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden orta öğretim özel okulları,
d) Yabancı okullar: Yabancılar tarafından açılmış özel okulları,
e) Azınlık okulları: Rum, Ermeni ve Musevi azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim özel okullarını,
f) (Mülga: 1/3/2014-6528/9 md.)(3) (1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “dershaneleri,”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra Anayasa Mahkemesinin 13/7/2015 tarihli ve E.:2014/88, K.: 2015/68 sayılı Kararı ile “dershaneleri,” ibaresinin yürürlükten kaldırılması iptal edilmiştir.
(2) 3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 77 maddesiyle bu bentte yer alan “çeşitli kursları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel öğretim kurslarını,” ibaresi eklenmiştir.
(3) Anayasa Mahkemesi’nin 13/7/2015 tarihli ve E:2014/88, K.:2015/68 sayılı Kararı ile, bu bendin yürürlükten kaldırılması iptal edilmiştir.
g) (Değişik: 1/3/2014-6528/9 md.) Çeşitli kurslar: (…),(1) kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,(1)
h) Özel eğitim okulu: Özel eğitim gerektiren bireylere hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı özel öğretim kurumunu,
i) Motorlu taşıt sürücüleri kursu: Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirerek sınav sonucu sertifika veren ve trafikle ilgili eğitim-öğretim yaptıran özel öğretim kurumlarını,
j) (Mülga: 9/02/2017-KHK-687/5 md.)
k) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak, temel öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma
uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,
l) Milletlerarası özel öğretim kurumları: Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri özel öğretim kurumlarını,
m) Kurucu: Kurumun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,
n) Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler adına seçilen kişiyi,
o) Uzaktan öğretim kurumu: Çeşitli nedenlerle öğrenimlerini sürdüremeyenleri her türlü iletişim araçları ile eğitim-öğretim yapan kurumları,
ö) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/77 md.) Özel öğretim kursu: Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği bir bilim grubunda eğitim veren kurumları,
p) (Ek: 9/02/2017-KHK-687/5 md.) Sosyal etkinlik merkezi: İl milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığın verdiği iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veya orta öğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı,  öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma, Kurucu, Kurum Binaları, Milletler arası Özel Öğretim Kurumları, Yabancı Okullar ve Azınlık Okulları
Kurum açma izni;

MADDE 3 – Bir kurumda öğretime başlayabilmek için kurum açma izni alınması zorunludur. İzin başvuruları ilgili milli eğitim müdürlüğüne yapılır. Valilikçe yapılan inceleme sonucunda açılması uygun görülen okullar dışındaki kurumlara kurum açma izni verilir. Valilikçe açılması uygun görülen okullara ilişkin başvurular ise kurum açma izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir.
Kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi halinde, kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren on beş iş günü içinde Bakanlığa itirazda bulunulabilir. İtiraz, Bakanlıkça on beş iş günü içinde karara bağlanır.
(1) Anayasa Mahkemesinin 13/7/2015 tarihli ve E:2014/88, K.: 2015/68 sayılı Kararı ile, bu bentte yer alan “Orta öğretime veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla…” ibaresi iptal edilmiştir.
(2) Anayasa Mahkemesinin 13/7/2015 tarihli ve E:2014/88, K.: 2015/68 sayılı Kararı ile, bu bentte yer alan “On iki yaş ve altındaki…” ibaresi iptal edilmiştir. Kurum açma izni alınmadıkça, kuruma öğrenci kaydı yapılamaz. Kurum açma izni verilmesi, binanın kullanılış amaçlarına ve Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun ve yeterli bulunmasıyla birlikte aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlıdır:
a) Ders araç-gerecinin kurumun amaç ve ihtiyaçları için yeterli olduğunun bir rapor ile tespit edilmesi.
b) Kurumun; yönetici, öğretmen ve diğer personelinin sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunması ve bu kurumda çalışacaklarının belgelendirilmesi.
c) Kurumun yönetmelikleriyle öğretim programının Bakanlıkça incelenip onanmış olması. (Değişik beşinci fıkra: 1/3/2014-6528/10 md.) Bu Kanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulları için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir. Kurumlara ad verilmesine ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından; hizmet içi eğitim kapsamına giren faaliyetler dışında Kanun kapsamında belirtilen faaliyetler, bu Kanuna göre
yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamaz. Askeri okullar, emniyet teşkilatına bağlı okullar ve din eğitimi-öğretimi
yapan kurumların aynı veya benzeri özel öğretim kurumları açılamaz. (Ek fıkra: 25/11/2010-6082/19 md.) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyük şehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsamaz. Özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olmak kaydıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir. (Ek fıkra: 1/3/2014-6528/10 md.) Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler Bakanlığın izin ve denetimine tabidir. Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim kurumları için bu Kanunda
öngörülen kurallara uymakla yükümlüdür. (Ek fıkra: 2/12/2016-6764/61 md.) Bu Kanun kapsamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini yapan ancak bu Kanuna uygun olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler valiliklerce kapatılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (Ek fıkra: 2/12/2016-6764/61 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyıp özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılan özel öğretim kurumlarının kurucularında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının tespit edilmesi halinde söz konusu kurumlara brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanır ve bu kurumlara yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının sona erdirilmesine ilişkin 30 iş günü süre verilir. Söz konusu süreye rağmen yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının sona erdirilmemesi veya aynı kurumda ikinci kez yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının tespiti halinde söz konusu kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.

Kurucu/kurucu temsilcisinin nitelikleri ve kurum binaları;

MADDE 4 – Kurum açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan gerçek kişilerle tüzel kişilerin temsilcilerinde; affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan yahut kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olma şartı aranır. Kurum binalarının nitelikleri, bu binalarda açılabilecek kurumlar ile her tür tesis ve donanıma ilişkin standartlar Bakanlıkça belirlenir. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında bu zorunluluk aranmaz. Ancak, söz konusu özel
öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki iş yerleri aynı binada bulunamaz. Turizmin yoğun olduğu yörelerde bulunan okulların tatil olduğu dönemlerde, yukarıda belirtilen iş yerleri ile okullar arasında yüz metre uzaklık şartı aranmaz. Uzaklıkla ilgili esaslar İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir.

Milletler arası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okulları;

MADDE 5 – Milletler arası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okullarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Milletlerarası özel öğretim kurumları:
1) Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri yüksek öğretim dışındaki milletler arası özel öğretim kurumu; yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulunun izniyle açılabilir. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri
veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler de kendi adlarına aynı amaçla milletler arası mahiyette özel öğretim kurumu açabilir.
2) Bu öğretim kurumlarında; Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, güvenliğine ve menfaatlerine aykırı, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri aleyhinde eğitim-öğretim yapılamaz.
3) Bu kurumlarda öğretim programları, eğitim-öğretim faaliyetleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler, kurum yönetimince hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan esaslara göre yürütülür.
4) Bu konularda Bakanlığın denetim hakkı saklıdır.
b) Yabancı okullar:
1) Bakanlar Kurulunun izni ile yeni arazi edinebilir ve kapasitelerini en fazla beş misline kadar artırabilir.
2) Üzerinde kuruldukları araziler genişletilmemek şartı ve Bakanlığın izni ile mevcut arazi üzerindeki bina, öğrenci ve donanım kapasitelerini en çok bir mislini geçmemek üzere artırabilir veya yenileyebilir.
3) Mevcut binalarında ihtiyaç halinde valiliğin izni ile tadilat yapabilir.
4) Bu bentte belirtilenler dışında, yabancı okulların; binaları genişletilemez, şubeleri açılamaz, mevcut binalarının yerine kaim olmak üzere yeniden binalar inşa edilemez. Bu amaçla herhangi bir mülk edinilemez veya kiralanamaz.
5) Yabancı okulların taşınmaz malları, kurucularının veya yetkililerinin önerisi ile Bakanlığa ya da kuruluş amaçları eğitim vermek olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara Bakanlar Kurulunun izni ile devredilebilir. Devredilen bu kurumların yönetim, eğitim-öğretim özellikleri dikkate alınarak korunması yararlı görülenler Bakanlıkça tespit edilir.
c) Azınlık okulları:
1) 23/8/1923 tarihli ve 340 sayılı Kanuna bağlı Antlaşmanın 40 ve 41 inci maddeleriyle ilgisi bulunan okulların özellik göstermesi gereken hususları  yönetmelikle tespit edilir. Bu yönetmelik, ilgili ülkelerin bu konulardaki mütekabil mevzuat ve uygulamaları dikkate alınmak suretiyle hazırlanır. Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda resmi okullar mevzuatı uygulanır. Bu okullarda yalnız kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları okuyabilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Yönetim, Kurumun Kapatılması ve Personel İşlemleri Eğitim-öğretim ve kurumların yönetimi;

MADDE 6 – Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür. Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmi
kurumlarda uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi de uygulanabilir. Kurumun veya yönetimleri birleştirilen kurumların bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. Yönetimleri birleştirilecek kurumlarla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir. Gerekli nitelikleri taşıyan kurucu/kurucu temsilcisi, kurumun müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu/kurucu temsilcisi, kurumun eğitim-öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz. Bünyesinde birden fazla kurum bulunduran kurumlara genel müdür ve genel müdür yardımcısı atanabilir. Kurum açma izninin iptali, kurumu
f) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması,
g) Kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi,
h) Mevzuata uygun olarak kapatılmaması, hallerinde; (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki fiiller için brüt asgari ücretin beş
katı; (e) ve (f) bentlerindeki fiiller için brüt asgari ücretin on katı ve (g) bendindeki fiil için brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır. Bu fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki fiillerin tekrarı halinde idari para cezası miktarı beş kat artırılarak uygulanır ve bu bentlerdeki fiillerin üçüncü kez tekrarlanması halinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı iptal edilir, (h) bendindeki fiilin işlenmesi halinde brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası verilir ve kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. İdari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Okul kurucusu/kurucu temsilcisi; Bakanlığa, yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci/kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. Okullar dışındaki diğer kurumların kurucusu/kurucu temsilcisi valiliğe, yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci/kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi valilikçe uygun bulunduğu takdirde dönem sonunda kurumunu kapatabilir. Kapanan veya kapatılan kurum; mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili valiliğe
devir ve teslim etmeye mecburdur. (Değişik cümle: 2/12/2016-6764/62 md.) Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu hakkında brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır. (Değişik fıkra: 2/12/2016-6764/62 md.) Bu Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez.
Kapatılan kurumlarla ilgili olarak öğrenci/kursiyer veya velilerinin, kurucular aleyhine genel hükümlere göre dava açma hakları saklıdır. Kurumların devri ve nakline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Kurumlarda çalıştırılacak personel;

MADDE 8 – Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır. Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan üç yıl sonra da en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta
öğreticiler tarafından okutulması zorunludur. Kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi resmi öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmi dengi bulunmayan kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise yönetmelikle belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir. İhtiyaç halinde, resmi okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. (Mülga ikinci cümle: 1/3/2014-6528/14 md.) Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.

Ders saati ücretli olarak görevlendirileceklere ilgili diğer hususlar yönetmelikle belirlenir;

Kurumların müdürleri, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından; diğer yönetici ve öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri ise müdürlerince seçilir ve çalışma izinleri valiliğin iznine sunulur. Valiliğin izni alınmadan müdür ile diğer yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler işe başlatılamaz. Gerekli şartları taşıyan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler için valilikçe çalışma izni düzenlenir. Çalışma izninin iptali yine valilikçe yapılır. Bu Kanun kapsamında çalışacak yabancılar, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda görevlendirilir. Türkçe’den başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan okulların kurucuları ile müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı olarak çalışma izni
düzenlenmek üzere valiliğe önerir. Öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunmaması halinde, okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir. Bu öneriyi, uyarıya rağmen bir ay içinde yapmayan okulların Türk müdür başyardımcılarını, yukarıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından valilik seçer ve işe başlatır.

Özlük hakları ve sorumluluklar;

MADDE 9 – Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır. Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir. (Mülga ikinci fıkra: 1/3/2014-6528/14 md.) Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez. Kurumlardaki ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, 8 inci madde uyarınca resmi okul ve kurumlardan
ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez.
Kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere;
a) Sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu,
b) Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, hükümlerine tabidir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi halinde bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından 1/4’ü ile 1/2’si arasında maaş kesim cezası, çalışma izni veren makam tarafından verilir. Tekrarı halinde ise göreve son verilir. 1702 sayılı Kanuna göre meslekten çıkarılma veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlenmesi halinde, Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle personelin
görevine, izni veren makam tarafından son verilir. Yetki, sorumluluk, ödül, sicil, disiplin ve cezaların uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, görevleri sırasında suç işlemeleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması ve ceza kovuşturması bakımından kamu görevlisi sayılır.

Çalışma izninin iptali ve geçici görevlendirme;

MADDE 10 – İki defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir. (İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 22/5/2013 tarihli ve E.:2013/39, K.: 2013/65 sayılı Kararı ile.) (1) Bu durum, ilgiliye tebliğ edilmek üzere kuruma bildirilir. Tebliğ, sözleşmenin feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder. Kurumların teftiş ve denetlenmesi sırasında valilik, lüzum görülen durumlarda kurumun yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerini görevden uzaklaştırabilir. Bu takdirde valilikçe, geçici görevlendirme yapılarak gerekli tedbirler alınır.

(1) Söz konusu İptal kararı 12/7/2013 tarihli ve 28705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Reklam, Mali Hükümler ve Ücretler Denetim, reklam ve ilanlar;

MADDE 11 – Kurumlar ve bu kurumlarda görevli personel, Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır. Eğitim-öğretim ve yönetim bakımından yapılan denetimlerde, kurumun özel yönetmeliği de dikkate alınır. Kurumlar, ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler. Bu kurumlar reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar ve televizyonda reklam ve ilan yapamazlar.

Mali hükümler;

MADDE 12 – Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler. Okulların su, doğal gaz ve elektrik ücretlendirilmesi, resmi okullara uygulanan tarife üzerinden uygulanır. (Ek fıkra: 4/7/2012-6353/42 md.) Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.
(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/42 md.) Bakanlar Kurulu kararıyla, bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için de altıncı fıkradaki usul ve esaslar
çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapılabilir. (Ek fıkra: 4/7/2012-6353/42 md.; Değişik beşinci fıkra: 1/3/2014-6528/11 md.) Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri  durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye
Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.
(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/42 md.) Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dahil olmak üzere destek verilme kriterleri, hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir. (Değişik fıkra: 2/12/2016-6764/63 md.) Bu Kanun kapsamında açılan mesleki ve teknik anadolu liselerinde verilen mesleki eğitimin kalitesini, öğretmen ve öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla alan
ve dalların özelliklerine göre Bakanlıkça belirlenen standartlara ve donanıma sahip atölye ve laboratuvarlarda üretim yapılabilir ve üretilen malların satışından elde edilen gelir okulun eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılır. Üretimde görev alan öğrenci ve personele ödenen pay ile üretim şartlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, ücretsiz öğrenim ve yabancı uyruklu

Öğrenciler;

MADDE 13 – Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayında ilân edilir. Ücretlerin hangi esaslara göre tespit, tayin, ilan ve tahsil edileceği yönetmelikle belirlenir. Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. (Ek cümle: 6/2/2014-6518/84 md.) Ücretsiz okutmada; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir. Ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Kurumlar ayrıca, öğrenim bursu verebilirler. Öğrenim bursu verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde otuzunu aşamaz.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler;

Yürürlükten kaldırılan kanun, yönetmelikler ve hüküm bulunmayan haller MADDE 14 – 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanunda belirtilmiş olan yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda, resmi öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

EK MADDE 1 – (Ek: 1/3/2014-6528/12 md.) (İptal birinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 13/7/2015 tarihli ve E.: 2014/88, K.: 2015/68 sayılı Kararı ile.) Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir. Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir. Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir. Dönüşüm programı kapsamındaki kurumları, aynı amaç ve niteliklerinin korunması şartıyla devralanlar, bu madde hükümlerinden Bakanlığın izni ile yararlandırılabilir. Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilir. Bu durumdaki kurumlardan,  teşvik uygulamaları kapsamında yararlandıkları eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet ve haklar ile diğer teşviklerin parasal tutarının, ilgili teşvikten yararlandırılma tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi yapılacak tebligatla ilgililerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

EK MADDE 2 – (Ek: 3/10/2016-KHK-676/78 md.) Okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilköğretim ve orta öğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerler açılamaz, işletilemez, öğretim programları oluşturulamaz. (Mülga: 22/11/2016-KHK-678/34 md.) (…) Sivil toplum kuruluşları ile yüksek öğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetler yürütülemez. (Ek: 22/11/2016- KHK-678/34 md.) Belediyeler ise il milli eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilir.

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce, resmî okullarda görevli olup kurumlarda ücretli ders veren öğretmenler, çalışma izni sürelerinin bitimi tarihine kadar kurumlardaki görevlerine devam edebilirler.

GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Kanunun 12 nci maddesi 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4 – 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümleri gereği izin almış olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 31/12/2007 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak açılış izinlerini yenilerler.

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek: 1/3/2014-6528/13 md.) (İptal birinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 13/7/2015 tarihli ve E.:2014/88, K.:2015/68 sayılı Kararı ile.) Bakanlık, bunlardan 1/9/2015 tarihine kadar başvuranları, belirlenecek esaslara göre uygun görülmesi halinde öğretim kurumlarına dönüşüm programına alır. Dönüşüm programına alınan kurumların, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar mevzuatta öngörülen şartları karşılamaları kaydıyla dönüşebilecekleri okul ve diğer kurum türleri ile dönüşüm esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(Ek fıkra: 19/11/2014-6569/41 md.) Dönüşüm programına alınan öğretim kurumlarının faaliyetlerini sürdürebilmelerine ilişkin olarak 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ile 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bitimine kadar uygulanmaz. (Ek: 9/02/2017-KHK-687/6 md.) Bu fıkranın yayımı tarihinde faaliyet gösterenlerden dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere, halen faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezleri, faaliyetlerine 1/7/2017 tarihine kadar devam edebilirler. En geç 29/7/2017 tarihine kadar bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g), (h), (i), (k), (o) ve (ö) bentlerinde tanımlanan özel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 6- (Ek: 3/10/2016-KHK-676/79 md.) Bu maddenin yayımı tarihinde faaliyet gösteren özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1/8/2017 tarihinden itibaren bir bilim grubunda devam edebilirler. Kurum açma izinleri de buna uygun olarak düzenlenir ve en geç 4/8/2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kursları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar ile bilim grubu tanımı Milli
Eğitim Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Yürürlük
MADDE 15 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme
MADDE 16 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Asıl Kaynak:

http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_02/09111920_09022017YZEL_YYRETYM_KURUMLARI_KANUNU.pdf