• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

Özel Danışmanlık Hizmeti

Özel Okul Danışmanlık ve Özel Kurs Danışmanlık;

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlarına bağlı özel okul ve özel kurslara danışmanlık yaparak , karşılaşabileceğiniz zorluklara yardımcı olmak adına buradayız. Özel Okul Açmak İstiyorum ve Özel Kurs Açmak istiyorum diyen her kişi bizi arayabilir.

Özel okul açarken nelere dikkat etmeliyiz, özel okul devri nası yapılır, özel okul açarken gerekli şartlar nelerdir, özel kurs açarken gerekli şartlar nelerdir, özel kurs nasıl devredilir, Özel okul açma koşulları nelerdir, özel okul nasıl açılır, özel okul açmak için ne yapmalıyız, özel okul açmak danışmanlık hizmeti, özel okul açma, özel kur açma, özel kurs açılış evrakları nelerdir, özel okul açma evrakları nelerdir, özel okul açarken nelere dikkat etmeliyiz, Özel okul açmak için ne yapmalıyım, özel kurs açmak için ne yapmalıyım, bilgisayar kursu açmak için ne yapmalıyım, matematik kursu açmak için ne yapmalıyım, kişisel gelişim kursu açmak için ne yapmalıyım, matematik kursu açmak için ne yapmalıyım, dans okulu açmak için ne yapmalıyım, müzik kursu açmak için ne yapmalıyım, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak için ne yapmalıyım, özel yetenek kursu açmak için ne yapmalıyım, Özel okul açarken ne gerekiyor, özel okul açarken ne yapmam gerekiyor, özel okul açarken istenen evraklar nelerdir, özel kurs açarken istenen evraklar nelerdir, özel kurs açarken ne yapmak gerekiyor, Özel okul hangi şartlarda açılır, özel kurs hangi şartlarda açılır, özel kurs hangi şartlarda açılır, özel okul hangi şartlarda açılır, özel kurs açmak için hangi evraklar gerekiyor, özel okul açmak için hangi evraklar gerekiyor, özel kurs açmak için ne gerekiyor, özel okul açmak için ne gerekiyor ve bunlar gibi birçok sorunun cevabını bizi arayarak öğrenebilirsiniz.

Kanunun 3 üncü maddesi hükmü doğrultusunda özel öğretim kurumlarına Özel Okul açma izni ile iş yeri açma ve Özel Okul çalışma ruhsatı verilir.Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir;

1- Form dilekçe (EK-1) / Başvuru Formunu İndirwww.kanunum.com/files/EK%20%20_%201.docx

2- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkum edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı.

3- Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği.

4- Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) genel kurul veya yönetim kurulu kararının milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.

5- Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35×50 cm veya A3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si.

6- Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan üç nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve CD’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı.

7- Çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları ve hizmet içi eğitim merkezlerinin uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439)  Ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için,  (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) (Ek-15)’de yer alan bilim gruplarının Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak kurum tarafından  (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunda hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış kurs programı.

8- Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere  (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) öğretim programı, haftalık ders çizelgesinin kayıtlı olduğu taşınabilir elektronik kaydı

9- Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı.

10- Özel Okul Açmak için Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak ana okullarının bahçe kullanımı için (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) kat malikleri kurulunun en az 2/3 ünün muvafakat belgesi. Muvafakat veren kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatleri ne ilişkin imzaları ile binanın kaç daireli olduğu ve imzaların kat sahibi veya vekillerine ait olduğuna ilişkin apartman yöneticisinin imzası bulunur.

11- Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okulla aynı il sınırları içerisinde, okula kara yolu ile uzaklığı 30 km’ yi geçmeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve okulun alan ve dallarına esas teşkil eden meslek gruplarına göre görevli sağlık personeli sayılarının da belirtildiği hastane/hastanelerle yapacakları, en az 10 yıl süreli ve il sağlık müdürlüğünce onaylı protokol.

12-Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletler arası özel öğretim kurumları için ayrıca, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulu izninin sureti.

13- Özel Okul açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir.   Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.

14- Özel Okul açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor.

15- Özel Okul açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.

16- Milletlerarası okullar için ayrıca, uygulayacakları programın diğer ülke veya ülkeler tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumdan alınan belge.

17- 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tâbi kurum açacaklar için harç yatırıldığına dair onaylı belge.

18- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açacaklara kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna, öğretmen/uzman öğretici olarak atana bileceğine veya herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge.

19- Özel Okul açacaklara kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna veya öğretmen/uzman öğretici olarak atana bileceğine  (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) ; sosyal etkinlik merkezlerinde ise kurucu temsilcisinin yüksek öğrenim mezunu olduğuna ilişkin belge.

20-Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, ikinci fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir. Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.

Milli eğitim bakanlığı, özel öğretim kurumları yönetmeliğine uygun olarak ÖZEL OKUL AÇMAK İSTİYORUM ve ÖZEL KURS AÇMAK İSTİYORUM diyenlere kurum açma evraklarını yayınladık.