• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

Özel Öğretim Kursu Açma


Özel Öğretim Kursları Kapanan dershanelerden doğan boşluğu doldurmak ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak amacıyla M.E.B bağlı, girişimciler tarafından Özel Öğretim Kursları açılmaktadır. Özel öğretim kursu açmak isteyenler, kurumlarında sadece bir bilim grubu eğitimi verebilecektir. Özel Öğretim Kursu açılırken EK-15 te belirtilen eğitim bilim dallarından bir tanesi üzerinden eğitim verebilir. Özel öğretim kursu açmak için kurucuya ait belgeler hazırlanırken kurucunun eğitim fakültesi mezunu olmasına dikkat edilmelidir. Özel Öğretim Kurslarında verilecek olan eğitim, okuyan öğrenciler ve mezun grubu olarak birbirinden ayrılmıştır. Özel öğretim kursu açarken dikkat edilecek noktalar arasında öğrenci grubu sınıfı ile mezun grubu sınıfları aynı katta olamayacağını bilmektir. Özel Öğretim Kurslarında bir sınıfta en fazla 16 öğrenci eğitim görebilmektedir ve her bir derslikte okutulacak bilim grubuna ait kitaplık olmalıdır.

Özel öğretim kursu açmak istiyorum , özel öğretim kursu ruhsatı almak istiyorum, özel öğretim kursu ruhsatı nasıl alınır, özel öğretim kursu açmak için gerekli belgeler nelerdir, özel öğretim kursu nasıl açarım, özel öğretim kursu açarken neler yapmalıyım, özel öğretim kursu açmak için hangi şartlar gerekli;


Özel Öğretim Kurumları;

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkum edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı. Savcılıktan alınacak Arşiv Sicil Kaydı (Tüm şirket ortakları ve kurucu temsilcisine ait Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi, Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği. Ticaret Sicil Gazetesi Aslı (Şirket konu veya amaç bölümünde eğitim kurumu yapacağı belirtilmiş olacak)

Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği genel kurul veya yönetim kurulu kararı noter onayı

Kurucu Temsilcisine ait Kimlik Fotokopisi

Kurucu Temsilcisine ait vesikalık fotoğraf ve CD  içine aktarılacak

Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı. Taahhütname…

Çeşitli kurslar uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı

Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı. Taahhütname…

  • Kurum binası kiralık ise Tapu Senedi Örneği ile başvuru tarihi itibariyle kurumlarda da en az bir yıllık Kira Sözleşmesi aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
  • Kurumun bulunduğu yere ait adres tespit tutanağı
  • Şirket vergi levhası
  • Şirket ortakları imza sirküsü

NOT: Kurumun devir işlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi halinde  herhangi bir inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren mercin izni ile on beş iş günü içinde yapılır.

NOT: Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adli veyahut idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturma/soruşturmalar sonuçlandıktan sonra devir işlemi gerçekleştirilir. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemez.Kurum devir işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.