• WhatsApp (0542) 528 08 96
  • mebozeldanismanlik@gmail.com

Kişisel Gelişim Yerleşim Planı


Yerleşim planı bir kurumun eğitimde kullanacağı yerlerin gösterildiği  çizimdir. Yerleşim planı üzerinde Kursa yada okula ait derslikler, tuvaletler, kitaplık, müdür odası, camlar, kapılar gibi birimler plan üzerinde gösterilir. 

Kişisel Gelişim Kursu Kurucu Değişikliği


Kişisel Gelişim Kursu Kurucu Değişikliği;

Kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için;

Yeni kurucu gerçek kişi ise kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler,

Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri, Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi,

Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, Bir arada bulunan kurumlardan herhangi birinin devrinde, her kurumun Genel Müdürlükçe belirlenerek İnternet sayfasında yayınlanan standartlarda belirtilen bölümlerin tamamının bulunduğunu, ikiden fazla bir arada bulunan kurumların devrinde ise devri yapılmayan kurumların bir arada faaliyette bulunma şartlarını taşıdığını gösterir yerleşim planı; Milletler arası okulların devirlerinde devir alacak kişi ya da tüzel kişilerle ilgili olarak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının bendinin numaralı alt bendinde belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı,tamamlanarak valiliğe müracaat edilir.

Kurumun devir işlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi halinde herhangi bir inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren mercin izni ile on beş iş günü içinde yapılır.

Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adli veyahut idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturma/soruşturmalar sonuçlandıktan sonra devir işlemi gerçekleştirilir. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemez.

Kurumun kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması halinde kurucu temsilcisi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, değişikliğin yapıldığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile valiliğe müracaat eder. Kurum devir işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.


Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği;

Kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı, Kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeleriyle birlikte milli eğitim müdürlüğüne müracaat edilir. Kurucu temsilcisi değişikliği kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından on beş iş günü içinde yapılır.

Kurucu temsilciliği değişikliği işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz.

Kurucusu vakıf veya dernek olan kurumun, vakıf veya derneğin iktisadi işletmesine devrinde devir senedi istenmez. Ancak noter tasdikli yönetim kurulu kararı ve birinci fıkrada belirtilen diğer belgelerle birlikte valiliğe müracaat eder. Sosyal etkinlik merkezleri gerçek veya tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve işletme hakkı verilemez. Özel öğretim kurumlarına bağlı kişisel gelişim kurslarında kurucu değişikliği yapılabilir. Yine kişisel gelişim kursları gibi özel açık öğretim kursu kurucu temsilcisini değiştirmek isteyen, Kurucusunu değiştirmek isteyen özel okullara, kurucusunu değiştirmek isteyen özel kurslara, kurucusunu değiştirmek isteyen kişisel gelişim kurslarına, kurucusunu değiştirmek isteyen yabancı dil kurslarına, kurucusunu değiştirmek isteyen bilgisayar kurslarına, kurucusunu değiştirmek isteyen özel okullara, kurucusunu değiştirmek isteyen özel kolejlere bu konuda danışmanlık hizmeti verilir.